An:  Nr.:  Conţinut:  
NumărDată ședințăConținutul pe scurt al actului administrativFișiere
37129/11/2018privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută,pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş ,în vederea deplasării la Chișinău/Moldova,în perioada 6-8 decembrie 2018 Deschide
37029/11/2018privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea investiției,pentru proiectul: ,„Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Tîrgu Mureș” propus a se finanța prin POR 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana Deschide
36929/11/2018privind rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al ,SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA Deschide
36829/11/2018privind completarea H.C.L. nr. 209 din 29 iunie 2017 referitoare la aprobarea Programului de finanțare nerambursabil din bugetul local al municipiului Târgu Mureș,pentru activități nonprofit pentru tineri ,Târgu Mureș Sprijină Tinerii" Deschide Deschide
36729/11/2018privind aprobarea regulamentului de desfășurare a performanțelor artistice ,stradale în municipiul din Tîrgu Mureș Deschide Deschide Deschide
36629/11/2018privind aprobarea amplasării a 17 panouri pentru expoziții fotografice în aer liber,și o cameră video pentru supravegherea zonei expoziționale Deschide Deschide
36529/11/2018privind aprobarea introducerii unor norme de bune practici în municipiul ,Tîrgu Mureş în ceea ce priveşte distribuirea de cataloage,pliante şi flyere publicitare Deschide
36429/11/2018privind modificarea și completarea Hotărârii nr.256 din 20 septembrie 2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată,pentru obiectivul “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere” Deschide
36329/11/2018privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții „Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda-Tg. Mureș- Str. Călărașilor”,finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Național de Dezvoltare Locală Deschide
36229/11/2018privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafața de 38450 mp din suprafaţa totală de 581621 mp,situat pe Calea Sighișoarei Deschide
36129/11/2018privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafața de 781 mp,situat pe str. Păşunii Deschide
36029/11/2018privind asigurarea auditului public intern la SC ADMINISTRAŢIE şi TURISM SRL Tîrgu Mureş prin structura de audit public intern din cadrul organului ierarhic superior Deschide
35929/11/2018privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere,pentru anul 2019,datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureș şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice Deschide
35829/11/2018privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019 pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale,selecționate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și a HG. nr.1153/2001,cu modificările și completările ulterioare Deschide Deschide Deschide
35729/11/2018privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru proiectul ,Achiziționarea de autobuze ecologice care să deservească transportul public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș ”,aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției și a valorii totale a investiției. Deschide
35629/11/2018privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf.HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea investiției,pentru proiectul: „Transformarea străzilor cu circulație pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști”,propus a se finanța prin POR 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbană Deschide
35529/11/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 12 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bugnar Ion –Adrian si soţia Bugnar Alexandra-Daniela Deschide
35429/11/2018privind trecerea unei cote de 60/294 din terenul în suprafaţă de 294 mp din Tîrgu Mureş,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bugnar Ion –Adrian si soţia Bugnar Alexandra-Daniela Deschide
35329/11/2018privind aprobarea partajului voluntar asupra imobilului situat in str. Rozelor 1 A Deschide
35229/11/2018privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a ,Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Deschide Deschide
35129/11/2018privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente,să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,din data de 18.12.2018 Deschide
35029/11/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Observator astronomic Platoul Corneşti” Studiu de fezabilitate Deschide
34929/11/2018cu privire la aprobarea Înțelegerii de cooperare economică și culturală între Municipiul Tîrgu Mureș şi orașul Pistoia din Italia Deschide
34829/11/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele :„Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 13 blocuri de locuinţe din Tîrgu Mureş” Deschide
34729/11/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele :„Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 14 blocuri de locuinţe din Tîrgu Mureş” Deschide
34629/11/2018privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 3 ani,pentru proprietarii unor apartamente din blocurile din Piața Trandafirilor nr. 27 – 30,B-dul Pandurilor nr. 5 – 7 și Aleea Carpați nr. 43,care au fost reabilitate termic Deschide
34529/11/2018privind aprobarea proiectului reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu-Mureş,pentru anul şcolar 2019-2020 Deschide Deschide
34429/11/2018privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 268 din 20.09.2018 cu privire la aprobarea tarifelor sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
34329/11/2018privind concesionarea directă către SC PALAS COM SRL a terenului în suprafaţă de 120 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
34229/11/2018privind aprobarea cuantumului fişelor de evaluare care stau la baza calculării redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2019,a duratei contractelor,precum şi a modului de calcul a redevenţelor Deschide
34129/11/2018privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018,în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 Deschide Deschide
34029/11/2018privind constituirea Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale,prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureș,a unor bunuri imobile Deschide
33929/11/2018privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Tîrgu Mureş ca urmare a reorganizării Direcției poliția locală Deschide Deschide
33829/11/2018privind modificarea art. 1 al HCL nr. 253 din 30 august 2018 privind exercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș pentru parte din imobilul situat în Tîrgu Mureș,P-ța Trandafirilor nr. 2,monument istoric,cod LMI:MS-II-m-B-15549,Casa Gorog” Deschide
33729/11/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,“Planul urbanistic zonal- reconformare zonă în vederea construirii de locuințe unifamiliale" Strada Jean Monnet f.nr. cu regulamentul local de urbanism aferent ,Beneficiari: Borsos Miklos,Borsos Lajos,Borsos Andras,Horvath Attila Laszlo,Strete Augustin,Strete Ramona Lucreţia Deschide
33629/11/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- reconversie funcțională zonă în vederea stabilirii reglementărilor urbanistice necesare construirii unui bloc de locuințe colective",Strada Margaretelor nr. 17/A,cu regulamentul local de urbanism aferent ,Beneficiar: SC" ODBC CONS" SRL Deschide
33529/11/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit”,str. Ceangăilor fnr Proprietar - Beneficiar: Raţiu Doina Deschide
33429/11/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- reconformare parţială zonă funcţională pentru reamenajare şi extindere hală de producţie",str. Prutului nr.22 ,cu regulamentul local de urbanism aferent ,Beneficiar: Bodor Constantin Deschide
33329/11/2018privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 108/2018 referitoare la aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilități Municipale pentru anul 2019 Deschide
33229/11/2018pentru modificarea şi completarea HCL nr. 109 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” şi Bazinul Acoperit Piscină „ing. Mircea Birău” pentru anul 2019 Deschide
33129/11/2018privind stabilirea cuantumului taxelor speciale pe anul 2019 percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Mureş Deschide
33029/11/2018privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin ,Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2019 Deschide
32929/11/2018privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2019 Deschide Deschide
32829/11/2018privind rectificarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
32706/11/2018privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 284/25.10.2018 referitoare la rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018 Deschide Deschide
32606/11/2018privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție “Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Aurel Persu,Tîrgu Mureș” Deschide
32506/11/2018privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție “Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru ,Colegiul Agricol Traian Săvulescu,Tîrgu Mureș” Deschide
32406/11/2018privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul,“Lucrări de creştere a eficienţei energetice la clădiri rezidenţiale ,din municipiul Tîrgu Mureş - LOT II” Deschide
32306/11/2018privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul ,“Lucrări de creştere a eficienţei energetice la clădiri rezidenţiale din,municipiul Tîrgu Mureş - LOT I” Deschide
32225/10/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Tîrgu,Mureş,pentru perioada noiembrie - decembrie 2018,ianuarie 2019 Deschide
32125/10/2018privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.138/ 30.05.2018 privind schimbarea denumirii străzii „ 30 Decembrie” în strada „ Regele Mihai” Deschide
32025/10/2018privind concesionarea directă către Banca Transilvania a terenului în suprafaţă de 3,23 mp aflat în proprietatea Statului Român Deschide
31925/10/2018privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Budapesta / Ungaria,în perioada 8 – 12 noiembrie 2018 Deschide
31825/10/2018privind înscrierea provizorie în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 6064 mp identificat în CF nr. 126756 Tîrgu Mureş,situat pe str. Depozitelor fn. Deschide
31725/10/2018privind înscrierea provizorie în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş,a terenului în suprafaţă de 6064 mp identificat în CF nr. 126757 Tîrgu Mureş,situat pe str. Depozitelor fn. Deschide
31625/10/2018privind înscrierea provizorie în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş ,a terenului în suprafaţă de 11.567 mp identificat în CF nr. 133529 Tîrgu Mureş,situat pe str. Depozitelor fn. Deschide
31525/10/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 85 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Farkas Carol Lucian şi Pall Erika Deschide
31425/10/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 43 mp din Tîrgu Mureş str. Vasile Săbădeanu nr. 34 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Islai Bela şi soţia Islai Ileana Deschide
31325/10/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 9 mp din Tîrgu Mureş,str. Pomilor nr.2 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Burdulea Ovidiu Gheorghe si Burdulea Cecilia Maria. Deschide
31225/10/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 276 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC Fusion Construct SRL Deschide
31125/10/2018privind schimbarea denumirii străzii Toplița din municipiul Tîrgu Mureș ,în strada Martin Luther utca Deschide
31025/10/2018privind asigurarea activității de audit public intern la SC Locativ SA Tîrgu Mureș prin structura de audit public intern din cadrul organului ierarhic superior Deschide
30925/10/2018privind concesionarea directă către SC Narida SRL a terenului în suprafaţă de 419,15mp aparţinând Statului Român Deschide
30825/10/2018privind concesionarea directă către SC Narida SRL a terenului în suprafaţă de 420,45 mp aparţinând Statului Român Deschide
30725/10/2018privind modificarea HCL nr. 74 din 27 octombrie 2016 pentru aprobarea modificării componenţei Comisiei de atribuire și schimbare de denumiri Deschide
30625/10/2018privind rectificarea bugetul de venituri şi cheltuieli,pentru anul 2018 al S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureş Deschide Deschide
30525/10/2018privind aprobarea Rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli,pentru anul 2018 al S.C. „ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE” S.R.L. ,Tîrgu Mureş Deschide Deschide
30425/10/2018privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,“ Staţie de pompare strada Serafim Duicu şi expertiză reţea canalizare menajeră” Deschide
30325/10/2018privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare strada Libertăţii,tronson între strada,Cuza Vodă şi strada Barajului ” Deschide
30225/10/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,„Studiu de Fezabilitate pentru amenajare spaţiu comercial în Cartierul Belvedere” Deschide
30125/10/2018privind,reînnoirea unor contracte de închiriere pentru spaţii,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalităţii Deschide
30025/10/2018privind actualizarea art.1 și modificarea art.3 din H.C.L. nr.227/29.06.2006,privind aprobarea reglementării regimului juridic al terenurilor aferente locuințelor situate pe str. Maramureș și str. Muntenia,construite prin program ANL Deschide
29925/10/2018privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 3 ani,pentru proprietarii unor apartamente din blocurile din Piața Armatei nr. 30 și Aleea Covasna nr. 12,care au fost reabilitate termic”. Deschide
29825/10/2018privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente,să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,din data de 05.11.2018 Deschide Deschide
29725/10/2018privind înființarea unei stații de autobuz pentru curse regulate către ,“Aeroportul International Tîrgu Mureș” Deschide
29625/10/2018privind atestarea apartenenţei şi întabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş ,a cotelor de 3/32 si 3/32 din suprafaţa totală de 780 mp aferentă terenului situat pe ,str. Tudor Vladimirescu nr.137 Deschide
29525/10/2018privind modificarea art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 210/26.07.2018 referitoare la atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 609/3258 din suprafaţa totală de 3429 mp aferentă terenului situat pe str. Livezeni,nr. 4. Deschide
29425/10/2018privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local nr. 247 din 30.08.2018 referitoare la atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 2114/285390(aferenta ap.nr.III) din suprafaţa totală de 945 mp a terenului situat pe str. Revoluţiei nr. 51 Deschide
29325/10/2018cu privire la aprobarea susținerii Teatrului Național Tîrgu Mureș în realizarea proiectului cu titlul ”Centenar Româno-Basarabean” Deschide
29225/10/2018privind aprobarea criteriilor de atribuire a spațiilor ,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii Deschide
29125/10/2018privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018,în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 Deschide
29025/10/2018privind aprobarea structurii pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale de analiză şi,soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri ANL,destinate închirierii,în municipiul Tîrgu Mureş Deschide
28925/10/2018privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei ,în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Kusadasi/Turcia,în perioada 26-31octombrie 2018 Deschide
28825/10/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a ,Direcției de Asistență Socială Tîrgu Mureș Deschide Deschide
28725/10/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- introducere teren în intravilan,lotizare teren și stabilire reglementări în vederea construirii de locuințe unifamiliale",str. Viile Unomaj fnr ,cu regulamentul local de urbanism aferent,Beneficiari: Kosa Laszlo şi Kosa Aniko Deschide
28625/10/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări urbanistice pentru construire spălătorie auto”,Strada PODENI nr. 12 cu regulamentul local de urbanism aferent,Proprietar- Beneficiar: SC"FRESHECO WASH"SRL-D Deschide
28525/10/2018privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul III anul 2018,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Tîrgu Mureș Deschide Deschide
28425/10/2018privind rectificarea bugetului,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018 --- Modificat prin HCL 327/6.11.2018 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
28325/10/2018privind modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Tîrgu-Mureş Deschide
28225/10/2018privind aprobarea şi avizarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri,componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș),pentru municipiul Tîrgu Mureş din zona 2 Târgu Mureş Deschide
28116/10/2018privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și indicatorilor tehnicoeconomici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată,pentru,obiectivul ,Sistem de telegestiune pentru controlul interactiv al iluminatului public,utilizând,comanda de la distanță a aprinderii / stingerii punctelor de iluminat” Deschide
28020/09/2018privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută,pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în ,vederea deplasării la Chișinău/Moldova,în perioada 12 -15 octombrie 2018 Deschide
27920/09/2018privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută,pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Kecskemet/ Ungaria,în perioada 1- 3 octombrie 2018 Deschide
27820/09/2018privind rectificarea anexei 1 din Hotărârea Consiliului local al municipiului,Tîrgu Mures nr. 223 din 30.08.2018 referitoare la aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Tîrgu Mureş Deschide
27720/09/2018privind aprobarea numărului de autoturisme și a normativelor proprii de cheltuieli la carburantul auto necesar desfășurării activității Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu-Mures,precum și activităților specifice Deschide
27620/09/2018privind trecerea terenului în suprafaţă de 3000 mp,situat în Tîrgu Mureş str. Dealului nr. 22 din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
27520/09/2018privind trecerea terenului în suprafaţă de 8043 mp situat în Tîrgu Mureş Cartierul Belvedere din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
27420/09/2018privind suplimentarea unor suprafețe concesionate – str. Muncii,la colț cu str. Înfrățirii Deschide
27320/09/2018privind concesionarea directă către Miclea Sorin Ioan şi soţia Zsuzsanna Tunde a terenului în suprafaţă de 37,10 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
27220/09/2018privind modificare art.2 din HCL nr. 220/27 iulie 2017,referitoare la aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- actualizare PUZ ansamblul rezidenţial Dolomiti,str. Livezeni,fnr" aprobat prin HCL nr. 303/06.09.2007,cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiari: SC"Dolomiti Invest"SRL,SC” Fomco 2006”SRL,Borşan Rita Simona Deschide
27120/09/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcţională pentru construire locuinţă şi eliminare,drum prevăzut în P.U.Z- Corneşti” ,Str. Trebely nr. 95- 97,cu regulamentul local de urbanism aferent,beneficiari: Puskas Attila şi Puskas Boroka Deschide
27020/09/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- Dezvoltarea zonei Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș,zona străzii Gheorghe Marinescu - Parcul Eroilor”- cu regulamentul local de urbanism aferent etapa I beneficiar: Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
26920/09/2018privind aprobarea Statului de funcţii,modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare,Regulamentului de ordine interioară precum şi a Organigramei Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureş Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
26820/09/2018privind aprobarea tarifelor sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
26720/09/2018privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 218 / 26.07.2018,referitoare la acordarea unui meniu complet,de două ori pe săptămână,pentru pensionarii cu venituri mici în cadrul programului,„Să ne îngrijim bunicii” Deschide
26620/09/2018cu privire la aprobarea acordării diferențelor de sume pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul II 2018,aprobate prin HCL 182/2018 Deschide Deschide Deschide Deschide
26520/09/2018privind reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecționare a proiectelor de finanţare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică,care înființează și administrează unități de asistență socială precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare,Procedura de lucru şi Grila de evaluare a proiectelor Deschide Deschide Deschide Deschide
26420/09/2018privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută,pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Strumyani / Bulgaria,în perioada 18 - 22 octombrie 2018 Deschide
26320/09/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare fânar şi depozit de lemn”,în incinta Grădinii Zoologice Tîrgu Mureș Deschide
26220/09/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Cladire multifunctionala Rend László”,în incinta Grădinii Zoologice Tîrgu Mureș Deschide
26120/09/2018privind numirea încalitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş,cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din ,Municipiul Tîrgu-Mureş,în anul şcolar 2018-2019. Deschide
26020/09/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru cinci obiective de investiţii,respectiv “Mansardarea blocurilor de locuinţe din Târgu-Mureş,B-dul 22 Decembrie 1989,nr. 16,Str. Ştefan Cicio Pop,nr. 21 – 23,Str. Ştefan Cicio Pop,nr. 25 – 27,Str. Păcii,nr. 72 şi Aleea Tâmplarilor,nr. 7” Deschide
25920/09/2018pentru modificarea titlului Hotărârii Consiliului local nr. 86 din 22 martie 2018 privind facilităţile fiscale pentru terenurile aflate în concesiune respectiv închiriate,situate în Tîrgu Mureş,str. Plutelor nr. 2 - Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” Deschide
25820/09/2018cu privire la aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2018 care se desfășoară în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 Deschide Deschide
25720/09/2018privind modificarea H.C.L.M nr.191 din 26 iulie 2018 referitoare la aprobarea limitelor maxime în cadrul cărora se pot efectua cheltuielile pentru acțiuni de protocol de către administrația publică locală a Municipiului Tîrgu Mureș în conformitate cu prevederile O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice,actualizată,cu modificările și completările aduse prin Legea nr.258/2015. Deschide
25620/09/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,„Studiu de fezabilitate pentru amenajare grădiniţă şi creşă în Cartierul Belvedere” Deschide
25530/08/2018privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoarea de 33.582.570,00 lei. Deschide
25430/08/2018privind organizarea concursului de idei „Academia de Arte Frumoase Tîrgu Mureş” Deschide Deschide
25330/08/2018privind exercitarea dreptului de preemţiune a Consiliului Local Municipal Tîrgu Mures,pentru parte din imobilul situat în Tîrgu Mures,Piaţa Trandafirilor nr. 2,monument istoric,cod LMI: MS-II-m-B-15549,”Casa Gorog” Deschide
25230/08/2018privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 6/2016 referitoare la alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Tîrgu Mureş Deschide
25130/08/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconversie de U.T.R. „VT” în U.T.R. „CML”- zona mixtă conţinând servicii şi echipamente publice,servicii de interes general- manageriale,tehnice,profesionale,sociale,comerţ,hoteluri,restaurante,loisir,sănătate,sport şi locuinţe”,Aleea Carpaţi nr. 59 cu regulamentul local de urbanism aferent beneficiari: Fărcaş Ioan- Eugen şi Fărcaş Jenica Deschide
25030/08/2018privind modificarea hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 86/2008 referitoare la unele măsuri în domeniul circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală în Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
24930/08/2018privind încheierea unui act adiţional la Contractul de societate simplă încheiat între MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ şi ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM SRL,aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 191/18 mai 2017 Deschide
24830/08/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 28 mp în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Goron Lucia,Goron Dorel,Oprea Niculaie,Oprea Ileana şi Oprea Paul Alin Deschide
24730/08/2018privind atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 2114/285390(aferenta ap.nr.III) din suprafaţa totală de 945 mp a terenului situat pe str. Revoluţiei nr. 51 Deschide
24630/08/2018privind prima înscriere şi atestarea apartenenţei în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 2018 mp înscris în CF 1355 Tîrgu Mureş situat pe B-dul 22 Decembrie 1989 Deschide
24530/08/2018privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 353/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș Deschide
24330/08/2018privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Exploatare şi Întreţinere a Parcărilor şi Zonelor de Staţionare cu Plată în Regim de Autotaxare,aflate pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
24230/08/2018privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local Tîrgu Mureş nr.153 din 30.05.2018 Deschide
24130/08/2018privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,din data de 09.10.2018 Deschide Deschide
24030/08/2018privind abrogarea Hotărârii de Consiliu Local Tîrgu Mureş nr. 209/2015 în vederea facilitării demersurilor cu privire la valorificarea unor mijloace fixe din proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş,propuse spre scoatere din funcţiune de către S.C. Compania Aquaserv S.A Deschide
23930/08/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 131 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Friciu Savu si soţia Friciu Carolina Eugenia Deschide
23830/08/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 22 mp din Tîrgu Mureş str. Pomilor,nr. 2 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Palcu Liviu Stelian Deschide
23730/08/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 35 mp din Tîrgu Mureş str. Vasile Săbădeanu în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Moldovan Alexandru Deschide
23630/08/2018privind aprobarea modificării și completării criteriului VII din anexa nr. 1 și aprobarea completării cu litera Y a anexei nr. 2 a Hotărârii de Consiliu Local Tîrgu Mureş nr. 307 din 23 noiembrie 2017 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate,de către Serviciul public – Administraţia domeniului public,pentru anul 2018 precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora Deschide
23530/08/2018privind atestarea apartenenţei şi intabulare în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a suprafetei de 322 mp aferentă terenului situat pe str. Argeşului Deschide
23430/08/2018privind atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 2/28 din suprafaţa totală de 1008 mp aferentă terenului situat pe str. Negoiului f. nr Deschide
23330/08/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Studiu de fezabilitate Reparaţii şi consolidare bloc strada Cisnădiei nr. 13 şi mansardare blocuri strada Cisnădiei nr. 13 şi nr. 15” Deschide
23230/08/2018privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 196 /26.07.2018 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate,indicatorii tehnico-economici și soluțiile tehnice pentru Iluminatul arhitectural la obiectivele Catedrala Înălțării Domnului,Catedrala Buna Vestire,Parohia Romano-Catolică I,Biserica Reformată din Cetatea Medievală,Primăria Municipiului Tîrgu Mureș Deschide
23130/08/2018privind aprobarea unor măsuri în vederea desfăşurării activităţii Grădiniţei din cadrul Liceului Vocaţional Reformat din municipiul Tîrgu Mureş Deschide
23030/08/2018privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018,în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 Deschide
22930/08/2018privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local Tîrgu Mureş nr. 158 din 30 mai 2018 referitoare la numirea din partea Consiliului local Tîrgu Mureș a membrilor în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș Deschide
22830/08/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare padoc ierbivore africane” în incinta Gradinii Zoologice Tîrgu Mureș Deschide
22730/08/2018privind stabilirea cantităţii de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2018 din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş şi modul de valorificare a materialului lemnos rezultat Deschide
22630/08/2018privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Seoul/Coreea de Sud,în perioada 14 - 20 septembrie 2018 Deschide
22530/08/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism „ Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru amenajare acces și construire locuințe”,str. Digului fnr.,cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: Ormenişan Dan Lucian Deschide
22430/08/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - reconversie de U.T.R. pentru construire locuințe colective și dotări",zona str. Măgurei - Calea Sighişoarei - str. Parângului,cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: Gross Adrian- Laurenţiu Deschide
22330/08/2018privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Tîrgu Mureş Deschide Deschide
22230/08/2018privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş în Direcţia de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş,cu personalitate juridică,modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice,aprobarea organigramei,a numărului de personal şi a statului de funcţii Deschide Deschide Deschide
22126/07/2018Privind aprobarea participării în cadrul proiectului,de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,a cheltuielilor legate de proiect,precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale - PROIECT: „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”- cu o lungime aproximativă 12 m Deschide
22026/07/2018Privind aprobarea participării în cadrul proiectului,de aprobare a indicatorilor tehnico-economici,a cheltuielilor legate de proiect,precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale - PROIECT: „Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”- cu o lungime aproximativă de 10 m Deschide
21926/07/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş,pentru perioada august – octombrie 2018 Deschide
21826/07/2018privind acordarea unui meniu complet,de două ori pe săptămână,pentru pensionarii cu venituri mici în cadrul programului „Să ne îngrijim bunicii” Deschide
21726/07/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,“ Amenajare grajd ierbivore africane”,în incinta Gradinii Zoologice Tîrgu Mureș Deschide
21626/07/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ( indicatorii maximali) pentru obiectivul „ Reabilitare IMOBIL MURESENI nr. 50” Deschide
21526/07/2018privind modificarea anexei (Centralizator) Hotărârii Consiliului Local nr. 163/30.05.2018 referitoare la aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2018 care se desfășoară în perioada 01.06.- 01.09. 2018. Deschide Deschide
21426/07/2018privind transmiterea cu titlu gratuit în gestiunea Administraţiei Domeniului Public şi Administraţiei Serelor,Pacurilor şi Zonelor Verzi a unor bunuri mobile proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş,aflate în gestiunea S.C. Locativ S.A.,pentru realizarea unor reparaţii şi întreţineri efectuate exclusiv pe domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
21326/07/2018privind organizarea unei noi sesiuni de primire de cereri de subvenție pentru anul 2019,în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică,care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,cu modificările și completările ulterioare Deschide
21226/07/2018privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II anul 2018,pentru Unitatea,Administrativ Teritorială - Municipiul Tîrgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide
21126/07/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 49 mp din Tîrgu Mureş str. Constandin Hagi Stoian nr. 28 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Aron Florin şi soţia Den Dulk Wilhelmina Andrea Deschide
21026/07/2018privind atestarea apartenenţei şi întabularea în domeniul privat ,al Municipiului Tîrgu Mureş ,a cotei de 609/3258 din suprafaţa totală de 3429 mp aferentă terenului ,situat pe str. Livezeni,nr. 4 Deschide
20926/07/2018privind atestarea apartenenţei şi intabularea în domeniul privat ,al Municipiului Tîrgu Mureş ,a cotei de 15/450 din imobilul situat pe str. Dâmbul Pietros nr. 19 şi revocarea HCL nr. 12/30.01.2018 Deschide
20826/07/2018privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș,a imobilului situat în Tîrgu-Mureș str. Gheorghe Doja nr. 193 şi revocarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.239 din 29.07.2014 Deschide
20726/07/2018privind aprobarea concesionării directe a unor terenuri situate în Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
20626/07/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 85 mp din Tîrgu Mureş str. Constandin Hagi Stoian nr. 37 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Florea Marian Ioan si Florea Paraschiva Deschide
20526/07/2018privind trecerea cotei de 1293 mp şi a construcţiei,din suprafaţa totală de de 2599 mp,situat în Tîrgu Mureş str. Paul Chinezu,nr. 10 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
20426/07/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 194 mp din Tîrgu Mureş,str.Mărului nr.22/A,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC. Bostan Junior SRL Deschide
20326/07/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,“Grup sanitar și camera de prim ajutor pentru vizitatori”,în incinta Grădinii Zoologice Tîrgu Mureș Deschide
20226/07/2018privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2018,precum şi lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş Deschide Deschide Deschide
20126/07/2018 privind aprobarea preţului maxim de pornire a licitaţiei în vederea exploatării şi transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2018,din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş Deschide Deschide Deschide
20026/07/2018 privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiei în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2018,din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
19926/07/2018privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată,pentru obiectivul “Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă,str. Apaductului nr.54-56”,prin POR 2014-2020,Prioritatea de investiții 4.4,Obiectiv Specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă Deschide
19826/07/2018privind liniile de subvenţionare prioritare ,în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2019 Deschide
19726/07/2018privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări de interventie(DALI) şi a indicatorilor tehnico economici,pentru obiectivul ” Şcoala de Arte şi Meserii modernizare şi reabilitare integrală ateliere-Liceul Tehnologic Electromureş” Deschide
19626/07/2018privind aprobarea Studiului de Fezabilitate,indicatorii tehnico-economici și soluțiile tehnice pentru Iluminatul arhitectural la obiectivele Catedrala Înălțării Domnului,Catedrala Buna Vestire,Parohia Romano-Catolică I,Biserica Reformată din Cetatea Medievală,Primăria Municipiului Tîrgu Mureș,- Modificat prin HCL 232/30.08.2018 Deschide Deschide
19526/07/2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- pentru subzona construită protejată a municipiului Tîrgu Mureş ,delimitată de Pţa Trandafirilor,str. Bartok Bela,str. Horea,str. Poligrafiei- construire ansamblu rezidenţial,servicii,comerţ şi alimentaţie publică”,Piaţa Trandafirilor,Nr. 24,Iniţiator: SC"Sala Construct"SRL Deschide
19426/07/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- reconformare zonă- construire clădire spaţiu comercial,şi birouri în extinderea corpului C8 existent şi construire spălătorie auto”,str. Gheorghe Doja- Rampei- Scurtă ,cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiatori:Toth Zsolt şi SC"TOMEK BUSINESS MANAGEMENT"SRL Deschide
19326/07/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit,împrejmuire parcelă,amenajare acces auto şi pietonal,branşamente utilităţi publice,modificare parţială P.U.D. aprobat prin,HCL nr.100/2008 "str. Viile Dealul Mic fnr,Beneficiari- Proprietari: Rău Alexandru şi Rău Tamara Deschide
19226/07/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic de Detaliu- stabilire reglementări pentru construire a două case ,de locuit pe aceeaşi parcelă",str. Eden fnr,Proprietari- Beneficiari: Zahan Maria şi Zahan Ioan Deschide
19126/07/2018privind aprobarea limitelor maxime în cadrul cărora se pot efectua cheltuielile pentru acțiuni de protocol de către administrația publică locală a Municipiului Tîrgu Mureș în conformitate cu prevederile O. G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice,actualizată,cu modificările și completările aduse prin Legea nr.258/2015 Deschide
19026/07/2018privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul din bugetul local denumit,„SF + PT + EXEC. terenuri de sport în incinta CASM” Deschide
18926/07/2018privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 353/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș Deschide
18826/07/2018privind validarea mandatului de consilier local al domnului Vajda Gyӧrgy de pe listele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România – Organizaţia Judeţeană Mureş Deschide
18726/07/2018privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al ,domnului Szászgáspar Barnabás şi declararea ca vacant a unui loc de consilier,în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş Deschide
18628/06/2018privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
18504/07/2018privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată,pentru obiectivul de investiții,„REABILITARE,CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ” Deschide
18428/06/2018privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 353/19.12.2017 referitoare la înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș Deschide
18328/06/2018privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2018 Deschide Deschide
18228/06/2018privind aprobarea sumelor pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul II 2018 Deschide Deschide Deschide Deschide
18128/06/2018privind aprobarea obiectivului „Amenajare parcare biciclete – Cămine Studenţeşti UMF” Deschide
18028/06/2018privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 1 din 30 ianuarie 2014 referitoare la aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului Tîrgu Mureș Deschide
17928/06/2018privind demararea procedurilor de instituire a regimului de arie naturală protejată de interes local,din punct de vedere cultural şi al protecţiei mediului,a aliniamentului de sâmbovine americane seculare (Celtis occidentalis) de pe Bulevardul Cetăţii din municipiul Tîrgu Mureş Deschide
17828/06/2018privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 204 din 29 iunie 2017 referitoare la unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Păcii,nr. 2 în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
17728/06/2018privind atestarea apartenenţei şi întabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a suprafeţei de 145 mp aferentă terenului situat pe str. Păcii nr.36 Deschide
17628/06/2018privind atestarea apartenenţei şi întabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 20.13 mp din suprafaţa totală de 788 mp aferentă terenului situat pe B-dul 1 Decembrie 1918,nr. 59 ap.30 Deschide
17528/06/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 2263 mp din Tîrgu Mureş,str. Vasile Săbădeanu,f.n.,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC Maco Construct SRL Deschide
17428/06/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 8 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bogdan Ioan Cristian Deschide
17328/06/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 819 mp din Tîrgu Mureş,str. Mărului,f.nr. în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC Jako Prest Serv SRL Deschide
17228/06/2018privind trecerea terenului în suprafaţă de 67 mp,situat în Tîrgu Mureş str. Matei Corvin nr. 2,din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
17128/06/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - Studiul de fezabilitate pentru „Terasă restaurant cu belvedere în zona amfiteatrului de la Platoul Corneşti,cu proiectele aferente” Deschide
17028/06/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Şcoala de Arte şi Meserii modernizare şi reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Gheorghe Şincai”,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiţii 4.4.,Obiectiv 4.5 Creşterea calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă Deschide
16928/06/2018privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş pentru demolarea a 7 (şapte) imobile – clădiri aflate în incinta Liceului Tehnologic „Aurel Persu” Deschide
16828/06/2018privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Baja / Ungaria,în perioada 13-15 iulie 2018 Deschide
16728/06/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială S+P+M,împrejmuire teren”,str. Ceangăilor fnr Proprietari - Beneficiari: Ciortea Vasile-Andrei şi Szocs Emoke Szidonia Deschide
16628/06/2018privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 161 din 30.05.2018 privind organizarea CONCURSULUI DE SOLUȚII Zona Centrală a Municipiului Tîrgu Mureș – P-ța Victoriei – P-ța Trandafirilor – P-ța Petőfi – P-ța Bernády – B-dul Cetății „MY CITY Tîrgu Mureş /Marosvásárhely /Neumarkt” Deschide
16528/06/2018privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului social Centrul Social - Adăpost de Noapte - modifica HCL 41/25.02.2016 Deschide
16428/06/2018privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ din cadrul Serviciului social cu cazare „Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureş”. Deschide
16330/05/2018cu privire la aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2018 care se desfășoară în perioada 01.06.- 01.09. 2018 Deschide Deschide
16230/05/2018privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 49/27.02 2018,privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi SC Transport Local SA în vederea prestării unor servicii de reparaţii autovehicule,spălătorie auto şi inspecţie tehnică periodică (ITP) Deschide
16130/05/2018privind aprobarea organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII,Zona Centrală a Municipiului Tîrgu Mureș – Pța Victoriei – Pța Trandafirilor - Pța Petöfi – Pța Bernady – Pța Cetății,“MY CITY Tîrgu Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt” - Modificat prin HCL 166/28.06.2018 Deschide
16030/05/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- reconformare zonă funcţională pentru stabilire reglementări construire cartier de locuinţe colective cu dotările aferente unui centru de cartier (echipamente publice,servicii de interes general)",cu regulamentul local de urbanism aferent,str. Băneasa,nr.2,Iniţiator: SC" MAURER IMOBILIARE"SRL Deschide
15930/05/2018privind aprobarea semnării Acordului Tripartit (Acord de Ajudecarea a Disputelor) de către Beneficiarul Municipiul Tg. Mureş şi aprobarea plăţii sumelor necesare pentru onorariul Adjudecătorului unic al CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) Deschide
15813/05/2018privind numirea membrilor în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș - modificat prin HCL nr. 30.08.2018 Deschide
15730/05/2018privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş,precum şi scoaterea din funcţiune ,şi casarea acestor bunuri Deschide Deschide
15630/05/2018privind actualizarea art. 1 din Hotărârea nr. 27 din 30.08.2016 privind componenţa Comisiei de Circulaţie a Municipiului Tîrgu Mureş înfiinţată prin Hotărârea nr. 297 din 30.11.2005 şi a art.1 din Hotărârea nr. 300 din 14.11.2014 care completează componenţa Comisiei de Circulaţie Deschide
15530/05/2018privind atestarea apartenenţei a spaţiului III şi a cotei de 42/950 mp ,situat în str. P-ţa Trandafirilor,nr. 19 la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
15430/05/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 153 mp din Tîrgu Mureş,str.Livezeni f.n.,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC. Regional Business Solutions SRL. Deschide
15330/05/2018privind atestarea apartenenţei şi întabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a terenului-imobil situat pe str. Rozelor nr. 1 A ,şi revocarea HCL nr. 323/28.11.2017 -- Modificat prin HCL 242/30.08.2018 Deschide
15230/05/2018privind atestarea apartenenţei şi întabularea în domeniul privat al ,Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 2036 mp situat pe str. Gheorghe Doja f.nr. şi revocarea HCL nr. 252/28.09.2017 Deschide
15130/05/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 58 mp din Tîrgu Mureş,str. Constandin Hagi Stoian în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la ,Rauca Şerban şi soţia Rauca Ioana-Roxana Deschide
15030/05/2018privind aprobarea achiziţionării din proprietatea d-lui Dicoi Cristian şi a soţiei Dicoi Emilia Maria,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 49 mp,în vederea realizării proiectului ,Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi amplasarea staţiei de pompare ape uzate în strada Eden ” Deschide
14930/05/2018privind atestarea apartenenţei şi întabularea în domeniul privat al ,Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 19/351 din suprafaţa totală de 772 mp,aferentă terenului situat pe str. Năvodari nr. 18 Deschide
14830/05/2018privind aprobarea amplasamentelor pentru grupul statuar „Şcoala Ardeleană” şi statuia principelui „Bethlen Gábor” Deschide
14730/05/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire ansamblu rezidenţial,modificare PUZ aprobat prin HCL 103/2016" cu regulamentul local de urbanism aferent,Str. Pomilor,fnr. ,Iniţiator: SC"Arcoflor Construct"SRL Deschide
14630/05/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- reconformare de zone şi stabilire reglementări pentru amplasare ,locuinţe colective şi spaţii multifuncţionale",cu regulamentul local de urbanism aferent ,Str.Voinicenilor nr. 109,109/A,111,113- str. Cdin Hagi Stoian,fnr. ,Iniţiator: SC"Fusion Construct"SRL Deschide
14530/05/2018privind aprobarea susţinerii financiare ale unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018,în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate Deschide
14430/05/2018privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii Deschide
14330/05/2018privind completarea H.C.L.M. nr. 24/30.01.2018 privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010,încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de lucrări nr. 22/30.03.2016 „Reţele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în str. Eden din Municipiul Tîrgu Mureş” Deschide Deschide
14230/05/2018privind concesionarea directă către Sămărghiţan Gheorghe şi soţia Olimpia a terenului în suprafaţă de 2,27 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
14130/05/2018privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută,pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Zalaegerszeg / Ungaria,în perioada 7-11 iunie 2018 Deschide
14030/05/2018privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 261 din 28.09.2017,privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat Deschide
13930/05/2018privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2018-2019 Deschide
13830/05/2018privind schimbarea denumirii străzii „30 Decembrie” în strada „Regele Mihai I” Deschide
13730/05/2018privind cuantumul maxim şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale ,pentru familiile cu copii aflate în asistență la Centrul Social-Adăpost de Noapte Deschide
13630/05/2018privind rectificarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
13530/05/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş,pentru perioada mai – iulie 2018 Deschide
13426/04/2018privind aprobarea nivelului unor taxe pentru emiterea,completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice,a,autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică,precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2019 Deschide Deschide Deschide Deschide
13326/04/2018privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 6/2016 ,referitoare la alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale,Consiliului Local al municipiului Tîrgu Mureş. Deschide
13226/04/2018privind completarea Hotărârilor Consiliului local municipal nr. 19 - 23 ,din data de 30.01.2018 Deschide
13126/04/2018privind reglementarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,Mureşul” Deschide Deschide
13026/04/2018privind completarea H.C.L.M. nr. 16 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici - Studiului de Fezabilitate pentru „Clădire multifuncţională ,şi parcări Livezeni – capăt linie autobuz” Deschide
12926/04/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 129 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Berbecar Valentin şi soţia Berbecar Nicoleta-Raluca Deschide
12826/04/2018privind trecerea terenului în suprafaţă de 161 mp,situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989,nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
12726/04/2018privind trecerea terenului în suprafaţă de 119 mp,situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989,nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
12626/04/2018privind trecerea terenului în suprafaţă de 106 mp,situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989,nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
12526/04/2018privind preluarea în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş a unor mijloace fixe aferente proiectului “Branşamente de apă pe str. Constantin Hagi Stoian” de la investitorul Ştefan Florin şi predarea acestora în administrarea ,S.C. Compania Aquaserv S.A. Deschide Deschide
12426/04/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 41 mp din Tîrgu Mureş,str. Vasile Săbădean,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Radu Ioan şi soţia Radu Olga Deschide
12326/04/2018privind aprobarea Caietului de Sarcini referitor la delegarea prin concesiune a serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş şi modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş aprobat prin H.C.L.M. nr. 213 din 2017 şi modificat prin H.C.L.M. nr. 268 din 2017 Deschide Deschide
12226/04/2018privind trecerea unei cote de 87/1855 din terenul în suprafaţă de 1855 mp din Tîrgu Mureş,str.Mărului în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Zsigmond Levente Deschide
12126/04/2018privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară,a Organigramei şi a Normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureş Deschide Deschide Deschide
12026/04/2018privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 9 din 30.01.2018 referitore la aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuințe din fondul locativ de stat,locuințe sociale,locuințe pentru chiriași evacuabili din locuințele retrocedate și locuințe pentru pensionari,destinate închirierii pentru anul 2018 Deschide
11926/04/2018privind schimbarea denumiri străzii Sportivilor în str. dr. Czakó József utca ,din municipiul Tîrgu Mureș Deschide
11826/04/2018privind aprobarea încheierii unui parteneriat de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Federaţia Română de Triatlon în vederea organizării evenimentului sportiv ,Multisport European Championships Festival 2019 Deschide
11726/04/2018privind aprobarea solicitării finanţării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul unităţii administrativ teritoriale Tîrgu Mureş si încheierea Contractului pentru finanţarea în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică Deschide Deschide
11626/04/2018în vederea modificării art.1 al Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 226/27.07.2017,referitor la reactualizarea componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate,de necesitate,chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii Deschide
11526/04/2018privind aprobarea încheierii unei convenții de cooperare între Municipiul Tîrgu Mureș si Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru aplicarea,PROIECTUL DE INTERES PUBLIC ,„POLITIE – AUTORITATI PUBLICE ,SERVICII PUBLICE IN PARTENERIAT” Deschide Deschide
11426/04/2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- reconformare de UTR pentru construire centru comercial,împrejmuire,branşamente şi utilităţi" cu regulamentul local de urbanism aferent",Calea SIGHISOAREI,fnr.,Iniţiator: SC" Tîrgu Mureş Shopping City"SRL Deschide
11326/04/2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- reconformare parţială de zone funcţionale în "LV2z"- subzona locuinţelor individuale,cu regim de înălţime P,P+M,situate pe versanţi slab construiţi,în condiţii de densitate foarte redusă şi în condiţii de stabilizare şi echipare tehnică a,întregului versant,pentru construire locuinţă unifamilială,Str.Negoiului,nr.75",cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiatori: Bâta Claudiu şi Bâta Anca- Voichiţa Deschide
11226/04/2018privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea “Zilele Tîrgumureşene” şi alte manifestări organizate în 2018 Deschide Deschide
11126/04/2018privind aprobarea taxelor speciale și tarifelor,de către,Serviciul public – Administratia domeniului public,pentru anul 2019,precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora Deschide Deschide
11026/04/2018privind aprobarea nivelului unor taxe speciale şi amenzi pe anul 2019,percepute prin Administraţia Serelor,Parcurilor şi Zonelor Verzi Deschide Deschide
10926/04/2018privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2019 Deschide Deschide
10826/04/2018privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către ,Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2019 Deschide Deschide
10726/04/2018privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de,direcţia ”Arhitect Şef” pentru anul fiscal 2019 Deschide
10626/04/2018privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2019,aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef Deschide Deschide
10526/04/2018privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de,Direcţia Tehnică pe anul 2019 Deschide
10426/04/2018privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin,Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2019 Deschide
10326/04/2018privind impozitele și taxele locale pe anul 2019 Deschide Deschide
10226/04/2018privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2018,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Tîrgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide
10126/04/2018privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2017,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Tîrgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
10026/04/2018 privind aprobarea ,MEMORANDUMULUI DE ÎNŢELEGERE („MI”) ,între „Municipiul Tîrgu Mureş” și organizația ”HWPL” Heavenly Culture,World Peace,Restoration of Light (HWPL) din Coreea de Sud Deschide Deschide
9926/04/2018privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tatar Lehel de pe listele Partidului Oamenilor Liberi Deschide
9826/04/2018privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al ,domnului Hermann Mark Christian şi declararea ca vacant a unui loc de consilier,în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş Deschide
9726/04/2018privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 1 din 24 iunie 2016,privind alegerea Comisiei de validare Deschide
9626/04/2018privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare şi a şedinţei extraordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,din data de 15.05.2018 Deschide Deschide
9522/03/2018privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pápai László Zsolt de pe listele Partidului Oamenilor Liberi Deschide
9422/03/2018privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 353/2017 referitoare la înființarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș Deschide
9322/03/2018privind achiziționării de servicii de asistență juridică și reprezentare în,instanță în Dosar nr.28/102/2018 aflat pe rolul Tribunalului Mureș Deschide
9222/03/2018privind constatarea apartenenţei imobilului situat în Tîrgu Mureş str. Calea Sighisoarei nr.94 la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
9122/03/2018privind atestarea apartenenţei imobilului situat pe str. Păcii,nr. 2 la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
9022/03/2018privind constatarea apartenenţei imobilului situat în Tîrgu Mureş str. Podeni la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
8922/03/2018privind aprobarea Metodologiei acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș pentru programe/proiecte/acțiuni culturale Deschide Deschide
8822/03/2018privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în B-dul Pandurilor nr. 44-46 Deschide
8722/03/2018privind acordarea unor sume din bugetul local sub forma unor beneficii de asistenţă socială,pentru elevii care învață în învățământul preuniversitar de stat,clasele I - XII,din Municipiul Tîrgu Mureș Deschide Deschide Deschide
8622/03/2018privind facilităţile fiscale pentru terenurile aflate în concesiune respectiv închiriate situate în Tîrgu Mureş,str. Plutelor nr. 2 - Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” Deschide
8522/03/2018privind preluarea în domeniul privat cu titlu gratuit în vederea demolării a imobilului construcţie din lemn cu fundaţie de beton,construit pe luciu de apă situat în Tîrgu Mureş,str. Plutelor nr.2,înscris în CF nr.129039-C7 Deschide
8422/03/2018privind aprobarea organizării unui concurs de soluţii artistice cu tema: „Soluţii de amenajare a trei parcuri în municipiul Tîrgu Mureş” (Parc Moldovei,Parc Furnica,Parc Plopilor) Deschide Deschide
8322/03/2018privind înscrierea provizorie în cartea funciară a spaţiului III şi a cotei de 42/ 950 mp situat pe str. P-ţa Trandafirilor nr. 19,în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş - Completat prin HCL 155/30.05.2018 Deschide
8222/03/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 132 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bartha Bela şi Bartha Iren Deschide
8122/03/2018privind trecerea cotei de 3/5 din suprafaţa de 278 mp a terenului situat în intravilanul Municipiului Tîrgu Mureş,(str. Nagy Szabo Ferenc),în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bartha Bela şi Bartha Iren Deschide
8022/03/2018hotărâre privind trecerea cotei de 1/5 din suprafaţa de 278 mp a terenului situat în intravilanul Municipiului Tîrgu Mureş,(str. Nagy Szabo Ferenc),în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Mărculescu Rodica Deschide
7922/03/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Schimbare de destinaţie şi reabilitare/reamenajare imobil existent din P-ta Victoriei nr. 33” Deschide
7822/03/2018privind aprobarea regulamentului de păşunat pentru păşunile proprietate privată a municipiului Tîrgu Mureş Deschide
7722/03/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal - lotizare teren,reconversie funcţională zonă şi stabilire reglementări pentru construire case de locuit P+M,D+P+M ",cu regulamentul local de urbanism aferent. Amplasament: Strada Szotyori Jozsef,fnr. Iniţiator: Kiss Domokos Deschide
7622/03/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire 14 case de locuit izolate şi cuplate pe parcelar existent" cu regulamentul local de urbanism aferent,Str. Constandin Hagi Stoian f.nr. Iniţiator: Dan Simion Sorin Deschide
7522/03/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru modernizare,extindere şi schimbare parţială destinaţie clădire",cu regulamentul local de urbanism aferent,Bulevard 1 Decembrie 1918,Nr. 157 Iniţiator: Vintilă Ionel – Ioan Deschide
7422/03/2018privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Gyorfi Julia şi declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş Deschide
7327/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Expertiză tehnică,DALI,Reabilitare strada Constantin Dobrogeanu Gherea ”. Deschide
7227/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Expertiză tehnică,DALI,Reabilitare strada Viile Dealul Mic Deschide
7127/02/2018privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Administrarea Platoului Corneşti din cadrul Serviciului Public de Utilități Municipale Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
7027/02/2018privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Utilități Municipale Deschide Deschide
6927/02/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 49 mp din Tîrgu Mureş,str. Nagy Szabo Ferenc,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Papuc Ovidiu Laurenţiu şi soţia Papuc Teodora Deschide
6827/02/2018privind trecerea cotei de ½ din suprafaţa de 115 mp a terenului situat în intravilanul Municipiului Tîrgu Mureş,(str. Nagy Szabo Ferenc),în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Papuc Ovidiu Laurenţiu şi soţia Papuc Teodora Deschide
6727/02/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 350 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Filimon Bela Deschide
6627/02/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 108 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC ACTAMEDICA SRL Deschide
6527/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare strada Budiului,tronson între strada Gheorghe Doja şi strada Bega” Deschide
6427/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Expertiză tehnică,DALI,Reabilitare trotuare şi carosabil strada Bucegi ” Deschide
6327/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare str. Bega Deschide
6227/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare intersecţie giratorie str. Gh Doja – str. Bega – str. Rozmarinului” Deschide
6127/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare intersecţie giratorie str. Rampei – str. Gh Doja Deschide
6027/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Expertiză tehnică,DALI,Modernizare strada Păşunii Deschide
5927/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strada Măgurei Deschide
5827/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Construire sală de sport la Şcoala Gimnazială „Friederich Schiller” din municipiul Tîrgu Mureş Deschide
5727/02/2018privind aprobarea “Listei de priorităţi” pentru anul 2018,în vederea repartizării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe aflate în patrimoniul municipalității Deschide Deschide
5627/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Modernizare clădire sediul primăriei prin extindere,amenajare sală de şedinţe şi mansardare birouri în volumul podului existent” Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
5527/02/2018pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială,reglementare accese”,str. Cdin Hagi Stoian fn Iniţiatori: Podari Valeriu - Daniel şi Podari Lucia- Alina Deschide
5427/02/2018privind modificarea Statului de funcţii la “Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureș”- cod serviciu social 8730CR-V-I Deschide
5327/02/2018privind aprobarea bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al SC Transport Local SA Tîrgu Mureş Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
5227/02/2018privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM S.R.L. Tîrgu Mureş Deschide Deschide
5127/02/2018privind aprobarea Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al S.C.„ADMINISTRATOR IMOBILE şi PIETE” S.R.L. Tîrgu Mureş Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
5027/02/2018privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureş Deschide Deschide
4927/02/2018privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi SC Transport Local SA în vederea prestării unor servicii de reparaţii autovehicule,spălătorie auto şi inspecţie tehnică periodică (ITP) - Revocat prin HCL 162/30.05.2018 Deschide
4827/02/2018privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru anul 2018 Deschide
4715/02/2018privind aprobarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
4615/02/2018privind completarea Hotărârii Consiliului local Tîrgu Mureş nr. 156 din 4.05.2017 referitoare la stabilirea modalităţii de delegare a Serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş şi abrogarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 68/2017 Deschide
4515/02/2018privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursa de merit pentru elevii care învață în învățământ preuniversitar din Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
4415/02/2018privind revocarea art. 2 alin.(1) din Hotărârea Consiliului local Tîrgu Mureş nr. 298/23.11.2017,privind aprobarea salariilor de bază actualizate pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „ Administraţie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
4315/02/2018privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92 din 24 februarie 2011,referitoare la aprobarea documentaţiei ,Studiu de fezabilitate parcaj subteran,zona centrală P-ţa Trandafirilor” beneficiar Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
4215/02/2018privind aprobarea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş în vederea punerii în aplicare a proiectului „Crearea de locuri de parcare” în zona pârâului Pocloş. Deschide Deschide
4115/02/2018cu privire la aprobarea sumelor pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul I 2018 Deschide Deschide Deschide Deschide
4015/02/2018privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2018. Deschide Deschide
3915/02/2018privind aprobarea Mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente ratei de cofinanţare ce revine asociaţiilor de proprietari pentru lucrări de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale . Deschide Deschide
3815/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Mimozelor,nr. 2,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3715/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Măgurei,nr. 16,18,20,22,24,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3615/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Gheorghe Doja nr. 60 + Piaţa Gării,nr. 5 A B C,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3515/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Depozitelor,nr. 7,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3415/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Moldovei nr.12,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3315/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Românu Vivu - Constantin,nr. 2,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3215/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Cernavodă nr. 5 + Transilvaniei nr. 29,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3115/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Aleea Carpaţi,nr. 47,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3015/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Argeşului,nr. 16,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
2915/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Piaţa Gării,nr. A 1 ,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
2815/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Piaţa Gării,nr. 2 A,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
2715/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Moldovei nr.10,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
2615/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Aleea Cornişa,nr. 32,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
2530/01/2018privind unele măsuri pentru sprijinirea familiilor proprietare ale apartamentelor din blocul de pe str. Cisnădiei nr. 13 din Municipiul Tîrgu Mureş afectate de deflagraţia din data de 13 decembrie 2014 Deschide
2430/01/2018privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010,încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de lucrări nr. 22/30.03.2016 „ Reţele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în str. Eden din Municipiul Tîrgu Mureş ” - Completat prin HCL 143/30.05.2018 Deschide Deschide
2330/01/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare str. 8. Martie” - Completat prin HCL 132/26.04.2018 Deschide
2230/01/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare str. Dezrobirii” - Completat prin HCL 132/26.04.2018 Deschide
2130/01/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii“ Modernizare str. Băneasa – Tronson str. Depozitelor-str. N. Bălcescu” - Completat prin HCL 132/26.04.2018 Deschide
2030/01/2018privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare strada Cetinei” - Completat prin HCL 132/26.04.2018 Deschide
1930/01/2018privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare strada Insulei(Mică)” - Completat prin HCL 132/26.04.2018 Deschide
1830/01/2018privind mandatarea d-lui Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor,medicilor dentişti,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
1730/01/2018privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliu local municipal nr. 191 din 18 mai 2017 privind asocierea între Municipiul Tîrgu Mureş şi SC Administraţie şi Turism SRL Deschide
1630/01/2018privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Clădire multifuncţională şi parcări Livezeni – capăt linie autobuz” - Completat prin HCL 130/26.04.2018 Deschide
1530/01/2018privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
1430/01/2018privind aprobarea reducerii plafonului de plăţi restante pentru anul 2018,faţă de anul 2017 şi mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,din data de 14.02.2018 Deschide
1330/01/2018privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară şi dezmembrarea imobilului situat pe str. Podeni nr. 57 în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
1230/01/2018privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Dâmbul Pietros în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
1130/01/2018privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. B-dul 1848 nr.47/A în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
1030/01/2018privind reînnoirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,precum şi repartizarea unui spaţiu aflat în proprietatea municipalităţii Deschide
930/01/2018privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat,locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari,destinate închirierii pentru anul 2018 - Completat prin HCL 120/26.04.2018 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
830/01/2018privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reglementare incintă prin schimbarea destinaţiei corp C1,C2 din ateliere în birouri şi garaje în hotel,str. Regele Ferdinand nr.4-6" cu regulamentul local de urbanism aferent,cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiatori: Marta Claudiu Simion şi Marta Claudia Deschide
730/01/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială”,str. Serg Maj. Ionel Giurchi nr. 49(real str. Plt. Adj. David Rusu fnr) Iniţiatori: Mireştean Marian şi Mireştean Viorica Deschide
630/01/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire casă de locuit şi garaj auto,str. Remetea,nr. 95/B",cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: Bogdan Ioan Cristian Deschide
530/01/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal - reconformare zonă"LM" în zona activităţilor productive şi de servicii pentru construire hală de producţie",cu regulamentul local de urbanism aferent Amplasament: Strada Băneasa,Nr. Iniţiator: SC"Fimatex"SRL Deschide
430/01/2018privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş la Hanovra/Germania,în perioada 19 - 25 februarie 2018 Deschide
330/01/2018privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 Deschide Deschide
230/01/2018privind aprobarea preluării la bugetul local a sumei de 3.427,09 lei din excedentul anului 2017,aferent Căminului Spital pentru Persoane Vârstnice – Tîrgu Mureș Deschide
130/01/2018privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide