Calendarul evenimentelor

<<  Septembrie 2018  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
     
  3  4  5  6  7  8  9
10111213
17181920212223
24252627282930
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw
 VÂRSTNICI


Mărime text:

 

 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Tîrgu Mureş,  organizează CONCURS în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcțiilor  contractuale de execuție, vacante, de:

- LUCRĂTOR SOCIAL M -2 posturi

o   Nivelul studiilor- absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat, certificat de calificare-lucrător social; nu se solicită vechime.

Concursul va avea loc la sediul Căminului pentru persoane vârstnice,str. Evreilor Martiri nr. 29-31,Tîrgu–Mureș , în data de 27.11.2017 ora 10.00 proba scrisă şi în data de 05.12.2017 ora 10.00 proba practică.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pâna la data de 14.11.2017 ora 12.00, la sediul Căminului.
Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.tirgumures.ro.
Relații suplimentare se pot obține  la telefon 0265-254814 interior 107, intre orele 08-14 , sau la sediul Căminului.

Condițiile de participare  sunt următoarele:
Condiții generale:

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaște limba română, scris și vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice

- absolvent studii medii cu diplomă de bacalaureat;
-cursul de formare infirmiere, organizat potrivit legii;
- certificat de calificare-lucrător social;
- nu se solicită vechime ;
- experienţa în domeniul îngrijirii vârstnicilor reprezintă un avantaj;
- disponibilitate pentru program în ture cu începere de la ora 7:00 și  19:00 ;
- foarte bune abilități de comunicare cu rezidenții si colegii; 
- seriozitate, responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, autocontrol, empatie, sociabilitate, spirit de echipă; 
- prezență plăcută, carismatică. 

Bibliografia stabilită pentru concurs:

1. Constituția României    *** Republicată cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea   Nr. 215 din 23 aprilie 2001    *** Republicată  - Legea administraţiei publice locale cu modificările și completările ulterioare ;
3. Legea nr.477/2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
4. Ordinul MS nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.
5. Ordinul MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
6. Ordinul MS 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private
7. Tehnica îngrijirii bolnavului– sub redacţia Carol Mozes, Editura  Medicală 2012

Desfăşurarea concursului:
Concursul constă în selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și proba practică , la sediul Căminului pentru persoane vârstnice din str.Evreilor Martiri nr.29-31

DOSARUL DE CONCURS:
a) cerere de înscriere la concurs adresată  directorului  instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific de participare;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul/ extras din registrul general de evidenţă al salariaţilor, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae redactat potrivit H.G. nr.1021/25.06.2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
h)alte documente relevante pentru participarea la concurs.

Notă:  Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar cu şină.

In cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copiile actelor se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se pot depune până în data de 14.11.2017 -inclusiv, ora 12 la sediul instituţiei din str. Evreilor Martiri nr 29-31. 

Calendarul de desfășurare a concursului:

Etapa concurs Data Ora
Data limită pentru depunerea dosarelor 14.11.2017 12:00
Termen afișare rezultate selecție 16.11.2017 12:00
Termen depunere contestații la selecția dosarelor 17.11.2017 12:00
Termen analizare și afișare rezultat contestații 20.11.2017 15:00
Data desfășurării probei scrise 27.11.2017 10:00
Termen afișare rezultat proba scrisă 28.11.2017 16:00
Termen depunere contestații proba scrisă 29.11.2015 16:00
Termen analizare și afișare rezultat contestații 04.12.2017 12:00
Data desfășurării interviului 05.12.2017 10:00
Terrmen afișare rezultat interviu 06.12.2017 10:00
Termen depunere contestații proba de interviu 07.12.2017 10:00
Termen analizare și afișare rezultat contestații interviu 08.12.2015 12:00
Afișare rezultat final ocupare post 11.12.2017 12:00

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Data și ora

Luni, 24 Septembrie 2018
06:34:57

Evenimente

Simfonii de Toamna
4-9 octombrie 2018

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite2
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton studiu parcari2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
ban_webcam
banner_harta
ban siletina

 

Proiecte. Strategii

plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
banner iaz.fw
locuri de munca

ghișeul.ro

demo_plata

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:55
Ieri:668
Săptămânal:55
Lunar:19418
Toate2547950