Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Calendarul evenimentelor

<<  Februarie 2023  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

- 1 post de consilier juridic – la Biroul juridic, exproprieri și demolări

Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice
- vechime în specialitate minim 1 an

- 1 post de inspector de specialitate – Serviciul administrarea domeniului public și privat

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor inginerești
- vechime în specialitate minim 5 ani

- 1 post de referent de specialitate – Serviciul tehnic, reparații, întreținere străzi și coordonare transport

- studii de scurtă durată absolvite cu diplomă în domeniul științelor inginerești
- vechime în specialitate minim 2 ani

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.87 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

 Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiului Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3 și va consta din:
- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
- 02 iulie 2018 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 04 iulie 2018 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 05 iulie 2018 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 06 iulie 2018 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 06 iulie 2018 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 09 iulie 2018 – ora 10 - proba scrisă
- 10 iulie 2018 -  ora 10 - rezultatul probei scrise
- 11 iulie 2018 – ora 10 - contestații privind proba scrise
- 12 iulie 2018 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 12 iulie 2018 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 13 iulie 2018 – ora 10 – interviu
- 16 iulie 2018 – ora 10 - rezultatul interviului
- 17 iulie 2018 – ora 10 - contestații privind interviul
- 18 iulie 2018 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 18 iulie 2018 - ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 18 iulie 2018 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Bibliografie
pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic la Biroul juridic, exproprieri și demolări din cadrul Serviciului public Administrația domeniului public

1. Constituţia României, republicată în M.O. nr. 763/2003;
2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123/2007;
3. Legea nr. 477/ 2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, publicată în M.O nr.1105/2004;
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. 663/2001;
5. Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicat în M.O.nr.410/2001.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Bibliografie
pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate la Serviciul administrarea domeniului public și privat din cadrul Serviciului public Administrația domeniului public

1. Constituţia României, republicată în M.O. nr. 763/2003;
2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123/2007;
3. Legea nr. 477/ 2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, publicată în M.O nr.1105/2004;
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. 663/2001;
5. Legea nr.98/2016, privind achizițiile publice, publicată în M.O. nr.390/2016;
6. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în M.O. nr.423/2016;
7. HCL nr.28/2017 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul public Administrația domeniului public pentru anul 2017 precum și instituirea unor contravenții și sancțiuni aplicabile acestora;
8. HCL nr.304/2015 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public Administrația domeniului public;
9. HCL nr. 264/2009 privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor ce aparțin proprietății publice și private a municipiului Tîrgu Mureș.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Bibliografie
pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate la Serviciul tehnic, reparații, întreținere străzi și coordonare transport din cadrul Serviciului public Administrația domeniului public

1. Constituţia României, republicată în M.O. nr. 763/2003;
2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123/2007;
3. Legea nr. 477/ 2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, publicată în M.O nr.1105/2004;
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. 663/2001;
5. HCL nr.28/2017 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul public Administrația domeniului public pentru anul 2017 precum și instituirea unor contravenții și sancțiuni aplicabile acestora;
6. HCL nr.304/2015 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public Administrația domeniului public;
7. HCL nr. 231/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare  și funcționare a Serviciului public de exploatare și întreținere  a parcărilor și zonelor de staționare cu plată în regim de autotaxare aflate pe domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL

Grafic lunar colectare deseuri

buton program multianual sustinere familii

dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Covid-19

buton masuri covid19

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:145
Ieri:1323
Săptămânal:4464
Lunar:10101
Toate4472529