Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Mai 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
Examene de promovare

 


 

 

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 08 iulie 2019,  ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, în perioada 07 iunie - 26 iunie 2019 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României  nr. 761/2017.

Informațiile din anunțul publicat în M.O., bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, pop.ramona@tirgumures.ro, persoana de contact Pop Ramona Emanuela, inspector.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere din cadrul  Municipiului Târgu Mureș

Denumirea postului Condiții
- 1 funcţie publică de conducere de director executiv

- 2 funcții publice de conducere de director executiv adjunct
 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în studii superioare în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative
-  masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Conform H.G. nr.611/2008  -  Art.140 -  Funcţionarii publici de execuţie pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă şi funcţionarii publici de conducere pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă de nivel superior, pe bază de concurs.

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere de Director executiv la Direcția impozite și taxe locale

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;

5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

6. Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IX-Impozite și taxe locale);

7. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea prevenirii nr. 270/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 252/2003, privind registrul unic de control, cu modificările și completările ulterioare;

11. Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

12. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuţiile funcției publice de conducere de
Director executiv la Direcția impozite și taxe locale

1. Organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate în cadrul compartimentelor aflate în subordine;

2. Asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legislaţiei specifice administrării taxelor şi impozitelor locale în cadrul instituţiei;

3. Verificarea şi avizarea actelor întocmite de către personalul aflat în subordine;

4. Repartizarea sarcinilor pentru personalului din subordine, urmărirea şi controlul aducerii la îndeplinire a acestora;

5. Aplicarea de strategii şi implementarea de măsuri care să ducă la o creştere a eficienţei activităţii desfăşurate în cadrul compartimentelor aflate în subordine; 

6. Control financiar preventiv;

7. Realizarea măsurilor şi acţiunilor specifice, privind organizarea, implementarea, monitorizarea coordonarea şi îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial al Municipiului Tg.Mureş;

8. Reprezintă instituţia în faţa instanţelor de judecată în cauzele care au ca obiect aspecte legate de administrarea taxelor şi impozitelor locale;

9. Primeşte şi repartizează corespondenţa care intră în Direcţia impozite și taxe locale, verifică şi semnează actele întocmite de personalul din subordine

10. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi, alte acte normative, H.C.L. şi dispoziţii ale Primarului.

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere de Director executiv adjunct la Direcția activități social - culturale, patrimoniale și comerciale

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;

5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

7. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare

8. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea 125/2002 pentru aprobarea OG NR.82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin  financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea 246/2005 privind aprobarea OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

12. H.G.1470/2002, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG 82/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

13. O.G. nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Ordinul nr.130/28.03.2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti;

15. Legea locuinţei nr.114/1996, republicată;

16. H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;

17. OUG nr.74/28.06.2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele  retrocedate foştilor proprietari.

18. HCLM nr. 148/2001-privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996 şi a Normelor metodologice aferente, aprobate prin H.G.nr.1275/2000, cu privire la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat,în vederea închirierii;

19. HCLM nr.131/2016 privind modificarea şi completarea Anexei nr.1 la HCL nr.148/2001 referitoare la stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996 şi a Normelor metodologice aferente, aprobate prin HG nr.1275/2000, cu privire la repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, în vederea închirierii.

20. Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

21. H.G.843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse  în structurile de primire turistice;

22. Ordinul I.N.S. nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia Naţională-C.A.E.N;

23. HCLM nr.124/2004 privind instituirea unor avize de funcţionare pentru exercitarea unor activităţi comerciale pe raza municipiului Tg.Mureş;

24. Legea nr.92/10.04.2007 serviciilor de transport public local,cu modificările și completările ulterioare (aferentă serviciului public local de persoane prin curse regulate);

25. Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare;

26. HCLM nr.349/2013privind aprobarea ,,Regulamentului de autorizare,organizare, atribuirea în gestiune delegată și controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Tg.Mureș,,cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuţiile funcției publice de conducere
Director executiv adjunct  la Serviciul activități culturale, sportive, de tineret și locativ și Serviciul relații interne și internaționale din cadrul Direcției activități social - culturale, patrimoniale și comerciale

1. Are în coordonare activitatea serviciilor de care răspunde (referate buget, calendare de activități, colaborarea cu serviciilor din Primărie);

2. Întocmește studii, programe și sinteze privind acțiunile din domeniul de activitate la inițiativa C.L. și executivului și propune modalitățile de realizare;

3. Asigură primirea, înregistrarea, rezolvarea, păstrarea şi expedierea documentaţiilor şi        corespondenţei;

4. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere şi alte autorităţi   ale administraţiei publice centrale, încredinţate de către  primar sau directorul direcţiei;

5. Are obligaţia de a forma personalul din subordine pentru a putea îndeplini atribuţiile de conducere ale serviciului;

6. Îndeplineşte atribuţiile specifice managementului riscurilor conform procedurilor de sistem;

7. Îl asistă pe primar sau participă din dispoziţia primarului la întâlniri cu persoane fizice sau juridice, inclusiv cu reprezentaţii mass media;

8. Intermediază relaţia dintre primar şi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale, societatea civilă şi mass media;

9. Elaborează sintezele mass-media pentru informarea rapidă şi corectă a primarului şi a viceprimarilor;

10. Îl reprezintă pe primar, din dispoziţia acestuia, la întâlnirile şi festivităţile organizate în judeţ sau în ţară;

11. Este responsabil de transmiterea corespondenţei on-line, adresate instituţiilor publice, organizaţiilor neguvernamentale sau instituţiilor media;

12. Organizează, la solicitarea primarului,  evenimentele de natură să informeze opinia publică şi mass-media cu privire la acţiunile primarului şi a direcţiilor din cadrul Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş;

13. Pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă a informaţiilor destinate opiniei publice, în vederea cunoaşterii exacte a activităţii primarului şi a celorlalte direcţii din structura Primăriei, prin informări şi conferinţe de presă organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie;

14. Prezintă, la solicitarea primarului, informaţii cu privire la activitatea reprezentanţilor serviciilor din cadrul Primăriei propunând măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;

15. Conlucrează cu reprezentanţii locali ai MAI, MAPN şi Poliţiei Locale în vederea menţinerii ordinii şi liniştii publice şi prevenirea infracţiunilor;

16. Transmite reprezentanţilor mass-media, comunicate, informări, alte materiale de presă care reflectă activitatea instituţiei;

17. Furnizează permanent informaţii pentru actualizarea paginii web a instituţiei;

18. Participă la primirea delegaţiilor oficiale asigurând partea de protocol;

19. Colaborează cu Serviciul financiar contabil, resurse umane şi administrativ şi răspunde de buna desfăşurare a festivităţilor omagiale şi comemorative organizate de Primăria Municipiului Tîrgu Mureş;

20. Verifică întocmirea de calendare ale manifestărilor culturale, artistice, științifice, sportive și religioase organizate pe teritoriul municipiului;

21. Participă și urmărește derularea acțiunilor și manifestărilor finanțate de Consiliul Local;

22. Face parte din diverse comisii, fiind numit prin dispoziție de primar sau H.C.L.;

23. Ţine evidenţa acţiunilor la care este invitat primarul;

24. Alte atribuţii stabilite, prin dispoziţii, de către primar.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuţiile funcției publice de conducere
Director executiv adjunct  la Biroul unic și Serviciul autorizări activități economic
din cadrul Direcției activități social - culturale, patrimoniale și comerciale

1. Organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea compartimentelor din  subordine;

2. Elaborează reglementări, informări, referate, rapoarte de specialitate fundamentate pe care le supune organelor decizionale, pentru elaborarea proiectelor de hotărâri şi dispoziţii ale Primarului;

3. Susţine în comisiile de specialitate ale Consiliului Local,materialele propuse pentru dezbatere precum şi  în plenul şedinţei; răspunde interpelărilor consilierilor locali;

4. Răspunde de elaborarea și fundamentarea proiectului de buget la propunerea departamentelor subordonate precum și urmărirea execuției după aprobare;

5. Coordonează activitatea de autorizare şi avizare pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi prestări servicii, verifică respectarea condiţiilor impuse prin legi şi alte reglementări legale;

6. Primeşte şi repartizează corespondenţa intrată pentru compartimentele din subordine şi răspunde de rezolvarea acesteia în termen legal, potrivit competenţelor  şi atribuţiilor stabilite.

7. Întocmeşte fişele posturilor pentru şefii de servicii şi contrasemnează fişele personalului din compartimentele coordonate;

8. Evaluează activitatea şefilor de servicii şi contrasemnează rapoartele de evaluare pentru personalul din subordine;

9. Aprobă calendarul plecărilor în concediu și vizează rapoartele de oportunitate pentru efectuarea de ore suplimentare a personalului  din subordine;

10. Răspunde de punerea în aplicare a actelor administrative conform legislației în domeniu;

11. Participă sau asigură personal de specialitate  în comisiile de lucru ale autorităților publice deliberative sau de specialitate ale Consiliului Local Municipal;

12. Organizează, coordonează, îndrumă și verifică activitatea Biroului Unic;

13. Verifică modul în care se soluționează cererile solicitanților și respectarea termenelor de soluționare, conform legislației în domeniu;

14. Asigură elaborarea și aplicarea unei strategii de relații publice care să inducă o imagine corectă,pozitivă și credibilă  asupra performanțelor administrative ale primăriei;

15. Propune măsuri de îmbunătățire a activităţii, atunci când consideră că este cazul, pentru compartimentele din subordine;

16. Răspunde de realizarea măsurilor şi acţiunilor specifice privind organizarea, implementarea, monitorizarea şi îndrumarea metodologică a sistemului de control/intern a Unităţii administrativ teritoriale Municipiul Tîrgu Mureş;

17. Îndeplinește și alte atribuții stabilite de conducerea instituției sau rezultate din hotărâri ale Consiliului Local.

18. Răspunde de realizarea măsurilor și acțiunilor specifice privind organizarea, implementarea, monitorizarea și îndrumarea metodologică a sistemului de control/intern a Unității administrativ teritoriale Municipiul Târgu Mureș;

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:39
Ieri:1755
Săptămânal:1794
Lunar:34713
Toate5105842