UCS Târgu Mureș

buton UCS

Calendarul evenimentelor

<<  Ianuarie 2021  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

Redăm mai jos, integral, textul HCL nr 200 din 27 iunie 2019, privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea Municipiului Târgu Mureş

Menţionăm că prin prezenta hotărâre se revocă HCL nr. 20/2008, HCL nr. 353/2009, HCL nr. 188/2010, HCL nr. 265/2010, HCL nr. 389/2010 şi HCL nr. 129/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.

(1) Locuitorii Municipiului Târgu Mureş au obligația de a asigura curățenia și buna gospodărire a imobilelor în care locuiesc sau își desfășoară activitatea, precum și a zonelor aferente acestora: curți, grădini, trotuare, zone verzi, străzi, alei, parcări, parcări acoperite date în folosinţă., precum și a gardurilor, porților și fațadelor clădirilor pe care le folosesc cu orice titlu – proprietari, administratori sau chiriași.

(2) Regiile autonome, societățile comerciale și instituțiile publice vor desemna în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, persoanele care răspund de curățenia și buna gospodărire a imobilelor administrate de acestea.

(3) Prin administrarea directă a unor imobile, în sensul prezentei hotărâri se înțelege și administrarea în calitate de chiriași a unor spații din administrarea S.C. Locativ S.A. sau a altor unități care dețin spații folosite ca sedii, incinte, spații de producție, depozite, comerț etc.

(4) Proprietarii, administratorii și chiriașii imobilelor precum și persoanele desemnate conform prevederilor alineatelor precedente răspund de repararea sau refacerea gardurilor și a fațadelor clădirilor, respectând regulile de urbanism stabilite de Arhitectul Şef al Municipiului Târgu Mureș, în baza hotărârilor de consiliu local adoptate în acest sens.

Art. 2. Proprietarii, administratorii și chiriașii imobilelor precum și persoanele desemnate conform art. 1 de conducerea regiilor autonome, societăților comerciale și instituțiilor publice au obligația să asigure desfundarea podețelor, curățarea șanțurilor, taluzurilor, a trotuarelor, străzilor nemodernizate și zonelor verzi din dreptul imobilelor în care locuiesc, își au sediul sau pe care le administrează direct.

(1) În cazul imobilelor locuite de mai mulți locatari principali, se va întocmi un tabel privind repartizarea pe săptămâni sau luni a acestora pentru a răspunde de exercitarea obligațiilor ce le revin prin prezenta anexă. Tabelul se afișează la loc vizibil de către președintele sau administratorul Asociației de locatari/proprietari, respectiv de către locatarul principal care conduce cartea de imobil.

(2) În cazul imobilelor ocupate la parter de instituții, agenți economici, regii autonome, societăți comerciale sau unități ale acestora,  responsabilii ce-și desfășoară activitatea în aceste imobile, au obligația de a asigura curățenia porțiunii de trotuar și strada nemodernizată din dreptul fațadei imobilului. Curățenia pe carosabilul străzilor modernizate din municipiu se execută de către agenții economici abilitați cu lucrările de salubritate în baza  contractelor de prestări-servicii încheiate  cu  Municipiul Târgu Mureș.

 

CAP. II. NORME PRIVIND SALUBRITATEA ŞI MENŢINEREA ESTETICII MUNICIPIULUI, OCROTIREA SĂNĂTĂŢII ŞI ÎNTREŢINEREA LINIŞTII PUBLICE

Art. 3. Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a achita contravaloarea colectării şi transportului de deşeuri.

Art. 4. Deșeurile menajere din curțile cetățenilor precum și cel provenit din curățarea trotuarelor trebuie colectate și depozitate în containere/pubele metalice sau din material plastic închis etanș și întreținute în bună stare de folosință, nefiind acceptată utilizarea containerelor fără capac și uzate.

(1) Containerele/pubelele de gunoi se păstrează în incinta curților sau imobilelor și sunt aduse lângă poartă respectiv lângă ieșirea din imobil numai cu 2 ore înaintea programului de colectare a deșeurilor menajere, stabilit  de către operatorul de salubritate.

Art. 5. Deșeurile menajere din blocurile de locuințe se depozitează în locurile special amenajate (platforme betonate, în incinta boxelor, containere subterane), de unde se ridică de către operatorul de salubritate, conform graficului comunicat de către operatorul de salubritate.

(1) Asociațiile de locatari/proprietari au obligația să efectueze curățenia pe teritoriul asociației, inclusiv în preajma și la locul de păstrare (boxe, platforme, containere subterane) a pubelelor, eurocontainerelor, care trebuie spălate și dezinfectate lunar prin grija operatorului de salubritate.

(2) Boxele, platformele şi containerele subterane sunt întreținute în aceleași condiții ca și la alineatul precedent de către asociațiile de locatari/proprietari.

(3) Obligația procurării de europubele și de eurocontainere în vederea înlocuirii celor uzate, precum și reparația boxelor și platformelor revin asociațiilor de locatari/proprietari sau operatorului de salubritate după caz.

(4) Societățile care au în administrare parcările publice de pe raza Municipiului Târgu Mureș, pentru care solicită taxă, sunt obligate să mențină curățenia zilnică în locurile administrate și să încheie contract de transport a deșeurilor cu Municipiul Târgu Mureş

Art. 6. Deșeurile vegetale rezultate din curățarea și întreținerea zonelor verzi aparținând asociațiilor de locatari/proprietari precum și cele provenite din lucrări de construcții vor fi depozitate separat și transportate în termen de 48 de ore pe baza unei comenzi către agentul economic pentru neutralizarea deşeurilor.

(1) Persoanele fizice și juridice care efectuează lucrări de reparații și reamenajare în blocurile de locuințe – lucrări care nu necesită eliberarea unei autorizații de construire – au obligația ca înainte de începerea lucrărilor să anunțe în scris Asociația de proprietari din care fac parte asupra naturii și duratei lucrărilor.

(2) Echipamentele electrice și electronice vor fi transportate și depozitate la locul indicat de Serviciul de Salubrizare şi Dezăpezire- Compartiment Mediu, Dezinsecţie, Deratizare sau la centrele comerciale care colectează astfel de deșeuri.

Art. 7. Persoanele fizice și juridice care execută lucrări de construcții au obligația ca înainte de începerea lucrărilor să amenajeze un spațiu la ieșirea pe căile publice pentru spălarea și curățarea utilajelor de noroi, pentru a evita murdărirea carosabilului.

(1) Depozitarea materialelor de construcții şi a celor rezultate din demolări nu se va efectua  pe domeniul public al municipiului decât cu containere speciale închiriate de la operatorul de salubritate,  în baza autorizației prealabile eliberate cu achitarea taxelor legale și cu asigurarea circulaţiei pietonale în zonă.

(2) Persoanele fizice și juridice care execută lucrări de reparare, de amenajare sau renovare a fațadelor clădirilor, unde este necesară instalarea unei schele pentru executarea acestor lucrări pe domeniul public, au obligația de a monta plase pentru protecția pietonilor, de a asigura circulaţia pietonală și de a obține în prealabil autorizația de ocupare a domeniului public şi achitarea taxelor aferente.

(3) Beneficiarii autorizațiilor de spargere eliberate de serviciul de specialitate din cadrul Municipiului Târgu Mureș au obligația ca, în termenele și condițiile stabilite prin acestea, să execute lucrările de refacere a zonelor afectate; în cazul neconformării cu termenele stabilite sau executării necorespunzătoare a acestor lucrări, aceștia vor fi sancționați contravențional conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Toți beneficiarii lucrărilor ce afectează domeniul public al Municipiului Târgu Mureș sunt obligați să semnalizeze în mod corespunzător spațiile de executare a lucrărilor prin marcaje de delimitare speciale, în vederea asigurării siguranței circulației pietonale și a vehiculelor.

(5) Toți deținătorii de utilități publice: apă – canal, rețele electrice, gaze naturale, de telefonie, cablu optic s.a. sunt obligați să întreţină rețelele de utilităţi astfel încât să nu afecteze circulaţia pietonală şi auto în zonele unde sunt amplasate.

Art. 8. Se interzice:

(1) Crearea și întreținerea unor platforme clandestine de depozitare a deșeurilor menajere vegetale, de grajd, a resturilor provenite din demolări de construcții. Persoanelor contraveniente li se vor imputa taxele de : ocuparea domeniului public, contravaloarea serviciilor de neutralizare, colectare şi transportul acestora.

(2) Arderea pe teritoriul Municipiului a oricăror deșeuri.

(3) Depozitarea în containerele și europubelele aferente blocurilor de locuințe sau în coșurile de deșeuri din rețeaua stradală a deșeurilor de orice tip de către persoanele juridice și fizice care locuiesc în locuințe individuale.

(4) Deversarea sau măturarea apei cu substanţe chimice, pe trotuar, în rigole, șanțuri, talaz și pe partea carosabilă.

(5) Aruncarea sau depozitarea deşeurilor de orice fel în afara recipientelor standardizate sau în alte locuri decât cele anume desemnate pentru fiecare categorie de utilizatori.

(6) Răsturnarea conținutului ori deteriorarea coșurilor din rețeaua stradală.

(7) Intervenţia  în orice mod (căutarea ) în recipientele destinate depozitării deşeurilor din punctele de colectare de pe  raza municipiului Târgu Mureş, indiferent de natura acestora (îngropate sau de suprafaţă) precum şi transportul acestora cu orice mijloace de transport, indiferent dacă acestea sunt sau nu omologate ori confecţionate artizanal de către persoane fizice/juridice neautorizate."

(8) Începerea oricărei activități economice de către persoane fizice și juridice fără amenajarea în prealabil a unui loc special pentru depozitarea deșeurilor, aceasta atrăgând după sine suspendarea autorizației de funcționare.

Art. 9. Operatorii de salubritate au obligaţia:

(1) De a depozita deșeurile stradale colectate în urma salubrizării străzilor și trotuarelor numai în locurile stabilite de către Municipiul Târgu Mureş,  și să transporte acestea în maximum 4 ore de la colectare la depozitele autorizate.

(2) De a depozita deşeurile menajere în reţeaua de coşuri stradale.

(3) De a respecta programul de ridicare a deșeurilor menajere conform graficului stabilit de Municipiul Târgu Mureş.

Art. 10.Distrugerea resturilor rezultate din activitatea unităţilor sanitare de orice fel se va efectua conform legii  prin arderea acestora în crematoriile autorizate.

Art. 11. Proprietarii, administratorii și chiriașii imobilelor sunt obligați să asigure curățenia trotuarelor, acoperișurilor, teraselor etc. de zăpadă și gheață și să execute curăţarea rigolelor.

(1) Depozitarea zăpezii se va efectua pe partea carosabilă a arterelor de circulație la 30 cm de la bordura trotuarului, lăsând libere gurile de scurgere ale canalului și fără a stânjeni circulația autovehiculelor.

Art. 12. S.C. Compania Aquaserv S.A. va asigura de câte ori este nevoie, dar cel puţin de două ori anual primăvara şi toamna desfundarea conductelor de scurgere a apelor fluviale din reţeaua stradală.

Art. 13. Pentru menţinerea salubrităţii Municipiului, se delimitează zonele în care este interzisă sau limitată creşterea şi întreţinerea de animale, după cum urmează:

a) Se interzice creșterea și întreținerea animalelor, cu excepţia animalelor de pază şi ornament (maxim 2 animale în cazul câinilor şi/sau pisicilor, care pot deranja prin zgomote şi mirosuri), în zonele de agrement, precum şi în toate blocurile de locuinţe şi în zonele aferente acestora, fără acordul majorităţii proprietarilor sau locatarilor din imobilul respectiv, între care este obligatoriu să fie inclus acordul vecinilor cu care au perete comun pe orizontală şi verticală.

Persoanele fizice care deţin câini de pază, precum şi deţinătorii de câini de agrement şi de vânătoare, sunt obligaţi să obţină în prealabil acordul vecinilor.

Persoanele fizice, proprietare sau deţinătoare cu orice titlu legal a unei locuinţe în curţi individuale nu sunt supuse prevederilor aliniatului precedent.

b) Se interzice creșterea și întreținerea animalelor cu excepția animalelor de pază și ornament, în zona centrală a Municipiului delimitată prin  P-ţa Mărăşeşti, str. Paul Chinezu, str. Sinaia, str. Matei Corvin, str. Tamas Erno, str. Belşugului, str. Tudor Vladimirescu, str. Liviu Rebreanu, str. Dorobanţilor, P-ţa Gării, str. Gh. Doja, str. Secerei, b-dul 1 Decembrie 1918, str. Papiu Ilarian, str. Corneşti, str. Garofiţei, str. Verii, pasajul Pădurii, B-dul Cetăţii, str. Mihai Viteazul, str. N. Grigorescu, P-ţa Republicii.

c) Se interzice creșterea și întreținerea oricăror animale, cu excepţia peştilor de ornament, în incinta imobilelor ocupate de instituțiile publice.

d) Se interzice realizarea şi menţinerea de coteţe şi cocine de orice fel pe terenuri aparţinând domeniului public cât şi în incinte în care se produc, depozitează sau desfac alimente destinate consumului uman.

e)Este interzis accesul cu câini în sălile de spectacole, zonele de agrement și sport, spaţii de joacă pentru copii, cu excepţia celor special amenajate, în incinta ștrandurilor, a unităților comerciale și alte clădiri publice.

f) Este interzisă lăsarea liberă sau fără supraveghere a animalelor sau păsărilor în locurile publice ori în curțile aflate în folosința mai multor locatari principali, fără consimțământul locatarilor respectivi.

g) Se interzice plimbarea pe domeniul public sau privat al municipiului (alei, asfalt, trotuare, parcuri etc.) a câinilor de companie fără lesă şi  fără ca proprietarul acestuia să dispună de materiale necesare pentru curățarea locului afectat de murdărie și evacuarea dejecțiilor fiziologice.

h) Se interzice creşterea şi întreţinerea porumbeilor în blocuri de locuinţe fără acordul asociaţiei de proprietari şi fără asigurarea condiţiilor corespunzătoare de igienă.

i) Se interzice hrănirea porumbeilor sau a altor păsări sălbatice pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureş în balcoane sau pe pervazul ferestrelor, dacă prin aceasta se afectează starea de curăţenie a imobilului şi a domeniului public.

Art. 14. În zonele în care se permite creşterea şi întreţinerea animalelor şi menţinerea de grajduri, cocine, coteţe de păsări, sunt admise numai la distanţa minimă de 10 m de la uşile şi ferestrele imobilelor locuite sau de la drumurile publice şi 500 m de la locuinţele colective ( în cazul deţinerii mai mult de 2 animale. Deţinătorii au obligaţia de a le spăla şi curăţa zilnic şi de a le dezinfecta periodic.

Art. 15. În vederea menţinerii salubrităţii și esteticii municipiului și a păstrări liniștii publice:

(1) Este interzisă curățarea sau spălarea rufelor, zarzavaturilor, vehiculelor sau a altor obiecte, curățarea și adăpatul animalelor ori depozitarea de obiecte la fântânile și izvoarele publice, cât și murdărirea zonei acestora, acestea putând fi efectuate numai în locuri special amenajate.

(2) Proprietarii terenurilor intravilane cu sau fără construcții, au obligaţia de a   împrejmui şi întreţine permanent terenurile.

(3) pct. 1. Este interzisă uscarea rufelor pe ferestre și balcoane la un nivel superior parapetului cât și depozitarea de obiecte grele sau voluminoase pe placa balconului, precum și așezarea oricăror obiecte în afară de ghiveci de flori, pe fațadele construcțiilor, în ferestre sau balcoane, pentru a nu dăuna esteticii localității.

pct. 2. Florile de pe partea exterioară a clădirii se vor uda astfel încât să se evite scurgerea apei pe clădiri sau pe trecători.

pct. 3. Este interzisă aruncarea sau scuturatul pe fereastră sau din balcoane a oricăror obiecte.

pct. 4. Este interzis bătutul covoarelor pe domeniul public al municipiului.

(4) Este interzisă amplasarea  de latrine pe raza municipiului, cu excepţia toaletelor ecologice.

(5) pct. 1. Este interzisă tulburarea liniștii prin desfășurarea în locuințe și în unitățile societăților comerciale situate în apropierea sau în incinta blocurilor de locuințe între orele 22:00-06:00 a oricăror activități producătoare de zgomot (gălăgie, cântat vocal sau cu instrumente muzicale, folosirea de mașini și aparate motostivuitoare, unelte de lucru ori de uz casnic sau aprovizionare cu marfă etc.), între aceste ore aparatele de radio, televizoarele, magnetofoanele și alte asemenea aparate pot fi folosite la o intensitate care să nu tulbure liniștea vecinilor.

pct. 2. În restul timpului, activitățile indicate mai sus se pot desfășura numai în condiții normale, evitându-se orice abuz.

pct. 3. Se interzice folosirea stivuitoarelor cu motoare cu ardere internă pentru aprovizionarea societăților comerciale în zonele de locuit.

pct. 4. Proprietarii autovehiculelor dotate cu alarmă au obligația de a lua măsurile necesare pentru funcționarea acestora astfel încât să nu tulbure liniștea publică.

(6) Se interzice aruncarea de către persoanele fizice sau juridice în apele curgătoare de pe teritoriul Municipiului a materialelor și deșeurilor de orice fel.

(7) Este interzisă repararea și curățarea autovehiculelor de orice tip pe domeniul public și privat al Municipiului Târgu Mureş, cu excepția schimbului de roți și curățarea parbrizelor de zăpadă pe timp de iarnă.

(8) Este interzisă vânzarea produselor agroalimentare ambulant fără autorizare, în afara piețelor agroalimentare.

(9) Este interzisă sacrificarea animalelor de orice fel pe domeniul public. Animalele se pot sacrifica în gospodăriile individuale (cu excepția bovinelor adulte) și în unitățile autorizate.

Art. 16. Deținătorii de imobile și asociațiile de locatari/proprietari au obligația de a efectua deratizare şi dezinsecţie.

Art. 17. Fântânile sau cişmele de apă potabilă aflate pe domeniul public vor fi acoperite și întreținute în perfectă stare de curățenie pentru a se evita accidentele și infectarea apelor.

Art. 18. Proprietarii și administratorii imobilelor sunt obligați să ia măsuri pentru scurgerea apelor pluviale prin montarea, repararea și curățarea periodică a jgheaburilor și burlanelor.

 

CAP. III. NORME PRIVIND ÎNTREŢINEREA ŞI FOLOSIREA REŢELELOR EDILITARE, DRUMURILOR, STRĂZILOR ŞI A CELORLALTE CĂI DE COMUNICAŢII

Art. 19.Pentru asigurarea utilizării raționale a rețelelor edilitare de  apă și canalizare, locuitorii, persoanele responsabile de unități și asociațiile de locatari/proprietari au următoarele obligații:

a. Se vor lua măsuri pentru buna întreținere și reparare a instalațiilor de apă, canalizare din clădirile pe care le au în folosință sau în proprietate. Operațiile de mai sus se execută imediat după producerea defecțiunilor, respectând întocmai termenul stabilit de persoanele împuternicite.

b. Să nu deterioreze instalațiile exterioare.

c. Să execute lucrări de legare a instalațiilor de apă sau canalizare la rețeaua publică respectivă, direct sau prin prelungirea instalațiilor existente, numai cu aprobarea prealabilă a S.C. AQUASERV S.A. și prin instalatorii autorizați pentru aceste lucrări..

d. Să dea posibilitate împuterniciților delegați de S.C. AQUASERV S.A. să verifice instalațiile de apă și canalizare din imobilele pe care le au în folosință sau în proprietate.

(2) Obligațiile prevăzute mai sus revin conducătorilor de unități sau angajaților încredințați de aceștia, privitor la instalații de apă potabilă și canalizare aflate în incinta unității respective cât și împuterniciților asociațiilor de locatari/proprietari sau persoanelor care îndeplinesc sarcinile acestora privitor la instalațiile de apă și canalizare aflate în părțile de folosință comună ale imobilelor aflate în grija asociațiilor respective.

Art. 20. Societăţile specializate în executarea lucrărilor de rețele subterane pe arterele de circulație, sunt obligate să refacă la forma inițială suprafața afectată în termenele stabilite.

(1) În acest scop, se va solicita autorizația de spargere de la S.P.A.D.P. pentru lucrările noi, iar defecțiunile apărute pe conducte vor fi sesizate în scris în termen de 24 de ore.

(2) Deţinătorul, împreună cu executantul, rămân răspunzători de buna întreținere a suprafețelor afectate de spargere, timp de 2 ani de la refacere.

(3) În perioada cuprinsă între 15 noiembrie – 15 martie, nu se eliberează autorizații de spargere la cerere, numai în cazuri speciale.

Art. 21. Este interzisă:

(1) Abandonarea pe domeniul public (piețe, străzi, trotuare, parcuri, zone verzi etc.) a caroseriilor sau a părților din autovehicule precum și a unor materiale de construcții (prefabricate, țevi etc.)

(2) a) Trecerea cu animale în turme sau cirezi prin piețele și pe străzile Municipiului. Animalele destinate pentru abator sau îngrășătorii pot fi transportate în vehicule.

b) Circulaţia pe drumurile publice cu vehicule/autovehicule omologate  care trag pe jos obiecte sau cu depuneri de noroi pe roţi şi caroserie, ori din care cad sau se scurg produse, substanţe, levigat,  materiale care pun în pericol siguranţa circulaţiei, precum şi lipsa sacilor colectori de dejecţii la animale de tracţiune, ori levigat care reprezintă un factor de risc pentru mediul înconjurător.

c) Circulația pe arterele Municipiului fără drept a autovehiculelor cu roți dințate sau șenilate și fără bandaje de protecție.

d) Circulația pe străzi și alei cu îmbrăcăminte bituminoasă a autovehiculelor cu roți, fără bandaje elastice, sau cu tracțiune animală cu bandaje neelastice.

e) Transportarea pământului și a molozului pe alte artere de circulație decât cele stabilite de organele de gospodărire comunală, de comun acord cu organele de poliție.

(3) pct. 1. Circulația pe drumurile publice a vehiculelor cu tracțiune animală fără a avea plăcuțe cu număr de înregistrare.

pct. 2. Circulația pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării și a căror proprietari au domiciliul stabil în Municipiul Târgu Mureș, fără a avea plăcuțe cu număr de înregistrare.

pct. 3.  Oprirea, staţionarea şi parcarea fără autorizarea de către municipiul a oricărui tip de vehicul pe trotuar, cu excepţia parcărilor care sunt marcate, semnalizate corespunzător, cu respectarea culoarului de minim un metru destinat pietonilor.

(4) pct. 1. Staţionarea pe trotuar a oricăror vehicule destinate transportului de materiale, chiar dacă prin aceasta se urmărește ușurarea încărcărilor sau descărcărilor, se face conform prevederilor legale.

pct. 2. Autovehiculele cu capacitate până la 1.5 tone pot fi parcate cu două roți pe trotuar în arterele de circulație stabilite de S.P.A.D.P. împreună cu organul de poliție, marcate corespunzător de către unitatea economică abilitată cu efectuarea acestui tip de lucrări.

pct. 3. Parcarea autovehiculelor şi utilajelor cu un tonaj mai mare de 3,5 tone pe domeniul public şi privat al Municipiului Târgu Mureş, cu excepția parcărilor special amenajate în acest sens.

(5) pct. 1.Parcarea şi staţionarea autovehiculelor de transport marfă, a autobuzelor şi maxi taxiurilor pe domeniul public, cu excepţia locurilor special amenajate în acest scop.

pct. 2. Se interzice parcarea oricărui vehicul comercial, autoutilitară și transport persoane indiferent de dimensiune, în afară de cele de uz personal și proprietate privată.

(6) Aprovizionarea agenţilor economici fără respectarea programului de aprovizionare stabilit. Aceasta constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale şi a hotărârilor de consiliu local adoptate în acest sens

(7) Împiedicarea cu vehicule de orice fel a accesului  în curţile imobilelor, în instituţii publice, unităţi şcolare, parcări auto, zone comerciale şi de agrement, în pieţe, cimitire, unităţi spitaliceşti, precum şi în orice alte locaţii publice.

(8) pct. 1 Murdărirea, deteriorarea sau mutarea în alt loc decât cel stabilit a indicatoarelor de semnalizare rutieră, semafoarelor şi corpurilor de iluminat.

pct. 2 Murdărirea, deteriorarea sau mutarea în alt loc decât cel stabilit a obiectelor de decor şi a mobilierului urban ( statui, bănci, mese, panouri, tonete, refugii, etc.) aflate pe domeniul public  şi privat  al Municipiului Târgu Mureş, ori folosirea lor în orice alt mod care nu este conform scopului pentru care au fost amplasate.

(9) Se interzice consumarea băuturilor alcoolice şi a fumatului în spaţii de joacă special amenajate pentru copii.

 

CAP. IV. NORME PRIVIND ACTIVITATEA AGENŢILOR COMERCIALI

Art. 22.Vânzarea produselor și a mărfurilor de orice fel prin tonete, tarabe, comerț ambulant și comerț promoțional este admisă numai cu autorizație, în cadrul manifestărilor aprobate de către autoritatea locală, în locurile și cu mijloacele de expunere stabilite de  Municipiul Târgu Mureș, agenții comerciali fiind obligați să mențină în permanență curățenia zonei în care își desfășoară activitatea.

Art. 23. Vânzarea și cumpărarea de către cetățeni a obiectelor uzate este permisă numai în incinta piețelor de vechituri aprobate și în zilele fixate sau prin unitățile de consignație autorizate.

Art. 24. Vânzarea produselor agroalimentare este permisă numai în incinta piețelor agroalimentare sau a spațiilor comerciale autorizate conform legii.

Art. 25. Exercitarea unor activități liber profesioniste în apartamentele proprii este permisă numai cu respectarea prevederilor de la Cap. II, art. 15, alin. (5), pct. 2.

Art. 26.

(1) Agenții economici sunt obligați să afișeze denumirea firmei pe fațada imobilului în care își desfășoară activitatea.

(2) Agenții comerciali sunt obligați să afișeze firmele și reclamele numai după obținerea prealabilă a autorizației, în locurile și condițiile grafice coloristice aprobate.

(3) Folosirea mijloacelor de publicitate prin afișaj se face numai după achitarea taxei de afișaj și numai în locurile aprobate, fiind interzisă afișarea pe stâlpii de iluminat, clădiri etc.

Art. 27. Este interzisă împiedicarea sau sustragerea de la efectuarea controlului prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și actelor solicitate.

(1) Este obligatorie prezentarea agenților economici la locul, data și ora stabilită de către organele de control.

Art. 28. Agenții economici, instituțiile și persoanele juridice, sunt obligate să aibă în dotare europubele pentru colectarea gunoiului menajer.

(1) Colectarea și depozitarea deșeurilor de orice fel provenite din activitățile agenților economici se face în europubelă, nefiind permisă utilizarea altor recipienți (cutii de colectare, alte ambalaje) 

 

CAP. V. CONSTATAREA ȘI SANCȚIONAREA CONTRAVENȚIILOR. CĂILE DE ATAC

Art. 29. Nerespectarea normelor stabilite în Cap. I-V din prezenta anexă constituie contravenție, iar persoanele fizice și juridice care le-au încălcat se sancționează cu amendă contravențională, după cum urmează:

CAPITOLUL I art. 1 – art. 2. 50 - 300 RON
CAPITOLUL II art. 3 – art. 7. 100 - 500 RON
  art. 7 alin. 1 1000 - 2000 RON
  art. 7 alin. 2 500 - 700 RON
  art. 7 alin. 3 1000 - 1500 RON
  art. 8 alin. 1 200 - 2000 RON
  art. 8 alin.
2, 3, 4, 6, 7, 8
100 - 300 RON
  art. 8 alin. 5 2400 - 2500 RON
  art. 9 – art. 18 100 - 500 RON
  art. 13 500 - 1000 RON
CAPITOLUL III art. 19 – art. 21
alin. 1, 3, 6, 7, 8
100 - 500 RON
  art. 21, alin. 2 1000 - 2000 RON
aplicabilă conducătorului
de auto/atelaj
  art. 21, alin. 2,
lit. a, c și d
1000 - 2000 RON
  art. 21, alin. 4,
pct. 1 și 2
100 - 500 RON
  art. 21, alin. 4,
pct. 3
100 - 1000 RON
  art. 21, alin. 5,
pct. 1, 3, 4
100 - 500 RON
  art. 21, alin. 5,
pct. 2
100 - 1000 RON
  art. 21,
alin. 7, 8, 9
1000 - 2000 RON
CAPITOLUL IV art. 22 – art. 26,
alin. 1 și 2
100 - 400 RON
  art. 26, alin. 3,
art. 27, art. 28 alin. 1
100 - 1000 RON
300 - 500 RON
  art. 28 alin. 2 1000 - 1500 RON

(1) În cazul contravențiilor repetate comise de același contravenient în decurs de 6 luni, amenzile contravenționale de mai sus se vor dubla, în afara celei pentru nerespectarea prevederilor art. 8, alin. 1, care se va majora la 2500 RON.

Art. 30. Produsele și obiectele care fac obiectul contravenției sau, în unele cazuri, au fost folosite la săvârșirea contravenției, sunt supuse confiscării, conform OG nr. 2/2001, dacă confiscarea nu contravine vreunei legi speciale.

Art. 31. Despăgubirile concrete pricinuite domeniului public și privat vor fi stabilite pentru fiecare caz în parte, luând în considerare situațiile de lucrări întocmite pentru lucrările necesare remedierii pagubei.

Art. 32. Atât persoanele fizice cât și reprezentanții persoanelor juridice sunt obligate să prezinte organelor de control documentele de identificare.

Art. 33. Agenții constatatori au drept de sancționare prin procesul verbal de constatare a contravenției, aplică și sancțiunea, iar dacă este cazul stabilesc despăgubirea pe baza tarifelor aprobate și iau măsurile legale de confiscare a bunurilor sau produselor care fac obiectul contravenției, făcând mențiunile corespunzătoare în procesul verbal întocmit.

Art. 34. Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

Art. 34'. Contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii, dacă face această plată în termen de 15 zile de la data comunicării actului de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

Plângerea se depune împreună cu procesul verbal la organul din care face parte agentul constatator care o înaintează la instanţele competente de soluţionare.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi
buton MOL
buton masuri covid19
buton QA COVID19

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton birou unic
buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton mobilepay
buton plateste taxe online
buton cinema arta
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:2628
Ieri:1328
Săptămânal:2628
Lunar:37699
Toate3389176