Calendarul evenimentelor

<<  Ianuarie 2020  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

Mărime text:

 

 

2 posturi de asistent medical generalist –la Compartimentul coordonare cabinete școlare

Condiţii specifice:

- asistent medical generalist, absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, studii superioare, superioare de scurtă durată sau postliceale de specialitate;
- vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae;
• certificat de membru Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România;
• adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiului Târgu Mureș, str. P-ța Victoriei, nr.3, și va consta din:

- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
- 27 ianuarie 2020 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 29 ianuarie 2020 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 30 ianuarie 2020 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 31 ianuarie 2020 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 31 ianuarie 2020 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 03 februarie 2020 – ora 10 - proba scrisă
- 04 februarie 2020 -  ora 10 - rezultatul probei scrise
- 05 februarie 2020 – ora 10 - contestații privind proba scrisă
- 06 februarie 2020 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 06 februarie 2020 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestație

- 07 februarie 2020 – ora 10 – interviu
- 10 februarie 2020 – ora 10 - rezultatul interviului
- 11 februarie 2020 – ora 10 - contestații privind interviul
- 12 februarie 2020 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 12 februarie 2020 - ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 12 februarie 2020 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist la Serviciul coordonare cabinete şcolare din cadrul Direcţiei şcoli

1. Constituţia României publicată în M.O. nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în M.O. nr. 555 din 05 iulie 2019;

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (M.O. 663/2001), cu modificările şi completările ulterioare

4. Ordinul MSP nr.653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;

5. Ordinul nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare, publicat în M.O. nr.25/2012;

6. Ordinul MSP nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;

7. ORDIN  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

8. ORDIN  Nr. 961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

9. Normă de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor din 18.10.1995, publicat în M.O. Partea I nr.59 bis din 220.03.1996;

10. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

11. Nursing – Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;

12. Ghid de nursing – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;

13. Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze) - Lucreţia Titircă;

14. Puericultură şi pediatrie, Trifan N.Nicolae, Editura medicală.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Tematică

1. Constituţia României publicată în M.O. nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în M.O. nr. 555 din 05 iulie 2019;

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (M.O. 663/2001), cu modificările şi completările ulterioare

4. Ordinul MSP nr.653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;

5. Ordinul nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare, publicat în M.O. nr.25/2012;

6. Ordinul MSP nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;

7. ORDIN  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

8. ORDIN  Nr. 961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

9. Normă de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor din 18.10.1995, publicat în M.O. Partea I nr.59 bis din 220.03.1996;

10. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

11. Nursing – Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;

a) Puncţiile – puncţia venoasă
b) Recoltarea produselor biologice şi patologice – recoltarea sângelui,
               - recoltarea exudatului faringian
c) Administrarea medicamentelor

12. Ghid de nursing – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;

a) Tehnici de evaluare şi îngrijiri asociate nevoii de a respira şi a avea o bună circulaţie
b) Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie
c) Nevoia de a menţine temperatura corpului în limite normale
d) Nevoia de a elimina
e) Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a proteja tegumentele şi mucoasele
f) Nevoia de a evita pericolele

13. Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze) - Lucreţia Titircă;

a) Urgenţele aparatului respirator
b) Urgenţele aparatului cardiovascular
c) Urgenţele abdominale
d) Urgenţele neurologice
e) Urgenţele în pediatrie
f) Urgenţele în oftalmologie
g) Şocul
h) Traumatismele
i) Urgenţele datorate agenţilor fizici şi chimici

14. Puericultură şi pediatrie, Trifan N.Nicolae, Editura medicală.

Primar
dr.Dorin Florea

 

ATRIBUŢII PRIVIND POSTUL VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST LA COMPARTIMENTUL COORDONARE CABINETE ȘCOLAREDIN CADRUL DIRECȚIEI ȘCOLI

I. Atribuţii referitoare la identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii

1. Semnalează medicului unităţii/directorului şcolii, după caz, încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli/licee).
2. Semnalează medicului unităţii/directorului unităţii de învăţământ nevoile de amenajare şi dotare a cabinetului medical.
3. Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mişcare) a organismului copiilor.
4. Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situaţiilor deficitare constatate.
5. Izolează copiii suspecţi de boli transmisibile şi anunţă urgent medicul colectivităţii, familia sau reprezentantul legal.
6. Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice faţă de contacţi şi efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecţii etc.
7. Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologie şi ridică buletinele de analiză în situaţii de apariţie a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.
8. Controlează zilnic respectarea normelor de igienă şcoli, spaţiile de învăţământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere şcolare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditaţii, grupuri sanitare, spălătorii) şi de alimentaţie (bucătării şi anexele acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute şi aducând operativ la cunoştinţă medicului şi, după caz, conducerii unităţii deficienţele constatate.
9. Execută acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în şcoli, întocmind şi fişe de focar (prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculoză şi scabie).

II. Atribuţii privind gestionarea circuitelor funcţionale

1. Evaluează circuitele funcţionale sub supervizarea medicului şi propune acestuia măsurile necesare pentru conformarea la standardele şi normele de igienă.                                          

III. Atribuţii referitoare la verificarea respectării  reglementărilor de sănătate publică

1. Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice.
2. Informează medicul sau, în lipsa acestuia, directorul şcolii şi/sau reprezentanţii direcţiei de sănătate publică judeţene, asupra acestor abateri.
3. Supervizează corectarea abaterilor, în funcţie de responsabilităţile stabilite de medic.
4. Urmăreşte şi verifică colectarea/gestionarea deşeurilor medicale.

IV. Atribuţii referitoare la verificarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hranei

1. Participă la întocmirea meniurilor săptămânale şi la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentaţia elevilor.
2. Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie şi a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar şi starea de sănătate a acestuia, cu interdicţia de a presta activităţi în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecţii ale pielii, tuse cu expectoraţie, amigdalite pultacee, aducând la cunoştinţă conducerii unităţii de învăţământ aceste constatări.
3. Asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor.
4. Controlează zilnic proprietăţile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie şi modul de funcţionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.
5. Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din cantinele şcolare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare.

V. Atribuţii referitoare la servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective
1. Servicii curente

1.1. Gestionează, în condiţiile legii şi pe baza normelor Ministerului Sănătăţii, instrumentarul, materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi răspunde de utilizarea lor corectă.
1.2. Urmăreşte aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materialele sanitare şi cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului.
1.3. Aplică, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii, tratamentul profilactic al şcolarilor, sub supravegherea medicului colectivităţii.
1.4. Supraveghează starea de sănătate şi de igienă individuală a copiilor, iar în situaţii de urgenţă anunţă, după caz, medicul colectivităţii, serviciul de ambulanţă, conducerea unităţii de învăţământ, precum şi familiile/reprezentantul legal al elevilor.

2. Imunizări

2.1.  Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări în situaţii epidemiologice speciale.   
2.2.  Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările în situaţii epidemiologice speciale.                     
2.3.  Înregistrează imunizările efectuate în situaţii epidemiologice speciale în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări.                              
2.4. Îndeplineşte măsurile stabilite de medic pentru organizarea activităţii de imunizare în situaţii epidemiologice speciale.                 

3. Triaj epidemiologic

3.1. Efectuează triajul epidemiologic al tuturor elevilor după fiecare vacanţă, precum şi alte triaje, atunci când este cazul.
3.2. Depistează şi izolează orice boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta.
3.3. Participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecţi sau contacţi din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului.
3.4. Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia medicului.
3.5. Execută acţiuni antiparazitare şi antiinfecţioase în focarele din şcoli, conform normelor Ministerului Sănătăţii.
3.6. Execută acţiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.

VI. Atribuţii referitoare la servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
1. Evaluarea stării de sănătate

1.1. Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de copii şi tineri arondate, conform dispoziţiilor medicului.
1.2. Participă alături de medicul colectivităţii la examinarea medicală de bilanţ a stării de sănătate a elevilor.
1.3. Efectuează somatometria în cadrul examenului medical, înscriind datele rezultate în fişele medicale.
1.4. Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somatometrie (înălţime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvenţă cardiacă, forţă musculară manuală, capacitate vitală pulmonară) şi altele, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale.
1.5. Consemnează în fişele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanţ ale stării de sănătate şi rezultatele controalelor elevilor dispensarizaţi, sub supravegherea medicului şcolii, precum şi motivările absenţelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şcolară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică şcolară.
1.6. Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate şi şcoli profesionale.
1.7. Participă sau prezintă, după caz, în consiliile profesorale ale şcolilor o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor.
1.8. Participă la examinarea elevilor care vor fi supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii medicale.
1.9. Colaborează la efectuarea vaccinărilor şi supraveghează apariţia reacţiilor adverse postimunizare (RAPI).
1.10. Participă la comisiile medicale de examinare a candidaţilor la concursurile de admitere în licee, şcoli profesionale, postliceale şi în unităţi de învăţământ superior.
1.11. Asigură asistenţă medicală pe perioada desfăşurării examenelor naţionale.

2. Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice

2.2. Înregistrează şi supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, consemnând în fişe rezultatele examenelor medicale, iar în registrul de evidenţă specială, datele controalelor medicale.

3. Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate

3.1. Execută activităţi de statistică sanitară prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizică şi de morbiditate (incidenţă, prevalenţă etc.).
3.2. Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare şi anuale privind activitatea cabinetului medical şcolar, calculând indicatorii de prevalenţă, incidenţă şi structură a morbidităţii.
3.3. Completează adeverinţele medicale ale elevilor care termină clasa a VIII-a, a XII-a şi ultimul an al şcolilor profesionale.

VII. Atribuţii referitoare la servicii de asigurare a stării de sănătate individuale

1. Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente

1.1. Acordă, în limita competenţelor, la nevoie, primul ajutor elevilor din unităţile de învăţământ arondate, apelează Serviciul unic de urgenţă - 112 şi supraveghează transportul şcolarilor la unităţile sanitare.
1.2. Efectuează tratamente curente şcolarilor, la indicaţia medicului.
1.3. Supraveghează elevii izolaţi în infirmerie şi efectuează tratamentul indicat acestora de către medic.
1.4. Completează, sub supravegherea medicului colectivităţii, condica de medicamente şi de materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă.
1.5. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat/examene naţionale.

VIII. Atribuţii referitoare la servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos - educaţia pentru    sănătate

1. Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, activităţi de educaţie pentru sănătate în rândul elevilor, al familiilor elevilor şi al cadrelor didactice.
2. Instruieşte grupele sanitare şi însoţeşte la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selecţionată.
3. Colaborează cu cadrele didactice în susţinerea lecţiilor sau a prelegerilor privind educaţia pentru sănătate a elevilor, pe clase şi, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstraţii practice.
4. Participă la lectoratele cu părinţii elevilor pe teme de educaţie pentru sănătate.
5. Desfăşoară acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecţii şi demonstraţii de prim ajutor.
6. Participă la consiliile profesorale în care se discută şi se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învăţământ.
7. Instruieşte personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învăţământ, cazare şi de alimentaţie cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spaţiile respective.

IX. Activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale

1. Participă la instruirile pe probleme de medicină şi igienă şcolară, precum şi pe probleme sanitaro-antiepidemice, organizate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
2. Participă în perioada vacanţelor şcolare şi studenţeşti la cursuri sau instruiri profesionale.
3. Participă la programe de educaţie medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.

X. Activitatea în perioada vacanţelor şcolare

1. Definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fişele medicale şcolare, completează adeverinţele medicale pentru elevii care termină clasele a VIII-a), a XII-a şi ultimul an al şcolii profesionale şi de ucenici şi consemnează în fişele medicale ale elevilor şi studenţilor vaccinările efectuate.
2. Participă la comisiile medicale de înscriere în şcoli profesionale, postliceale şi în licee de specialitate.

XI. Alte atribuţii

1. Respectă cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă conform legislaţiei în vigoare.
2. Informează superiorii cu privire la situaţiile neprevăzute apărute la cabinet şi participă la soluţionarea acestora.
3. Îndeplineşte şi orice alte atribuţii prevăzute de lege sau primite de la şefii ierarhici în limita competenţelor.
4. Respectă legislaţia în vigoare a cabinetelor de medicină şcolară.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

buton MOL

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Evenimente

24 ianuarie 2020

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina

 

Proiecte. Strategii

Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
locuri de munca

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:85
Ieri:654
Săptămânal:8523
Lunar:35620
Toate3000670