UCS Târgu Mureș

buton UCS

Calendarul evenimentelor

<<  Octombrie 2020  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Mărime text:

 

 

2 posturi de asistent medical generalist –la Compartimentul coordonare cabinete școlare

Condiţii specifice:

- asistent medical generalist, absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, studii superioare, superioare de scurtă durată sau postliceale de specialitate;
- vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni;

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae;
• certificat de membru Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România;
• adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România;

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiului Târgu Mureș, str. P-ța Victoriei, nr.3, și va consta din:

- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
- 27 ianuarie 2020 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 29 ianuarie 2020 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 30 ianuarie 2020 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 31 ianuarie 2020 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 31 ianuarie 2020 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 03 februarie 2020 – ora 10 - proba scrisă
- 04 februarie 2020 -  ora 10 - rezultatul probei scrise
- 05 februarie 2020 – ora 10 - contestații privind proba scrisă
- 06 februarie 2020 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 06 februarie 2020 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestație

- 07 februarie 2020 – ora 10 – interviu
- 10 februarie 2020 – ora 10 - rezultatul interviului
- 11 februarie 2020 – ora 10 - contestații privind interviul
- 12 februarie 2020 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 12 februarie 2020 - ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 12 februarie 2020 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist la Serviciul coordonare cabinete şcolare din cadrul Direcţiei şcoli

1. Constituţia României publicată în M.O. nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în M.O. nr. 555 din 05 iulie 2019;

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (M.O. 663/2001), cu modificările şi completările ulterioare

4. Ordinul MSP nr.653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;

5. Ordinul nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare, publicat în M.O. nr.25/2012;

6. Ordinul MSP nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;

7. ORDIN  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

8. ORDIN  Nr. 961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

9. Normă de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor din 18.10.1995, publicat în M.O. Partea I nr.59 bis din 220.03.1996;

10. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

11. Nursing – Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;

12. Ghid de nursing – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;

13. Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze) - Lucreţia Titircă;

14. Puericultură şi pediatrie, Trifan N.Nicolae, Editura medicală.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Tematică

1. Constituţia României publicată în M.O. nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în M.O. nr. 555 din 05 iulie 2019;

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (M.O. 663/2001), cu modificările şi completările ulterioare

4. Ordinul MSP nr.653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;

5. Ordinul nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare, publicat în M.O. nr.25/2012;

6. Ordinul MSP nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;

7. ORDIN  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

8. ORDIN  Nr. 961/2016 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

9. Normă de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor din 18.10.1995, publicat în M.O. Partea I nr.59 bis din 220.03.1996;

10. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

11. Nursing – Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţi medicali – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;

a) Puncţiile – puncţia venoasă
b) Recoltarea produselor biologice şi patologice – recoltarea sângelui,
               - recoltarea exudatului faringian
c) Administrarea medicamentelor

12. Ghid de nursing – sub redacţia Lucreţia Titircă, Editura Viaţa Medicală Românească;

a) Tehnici de evaluare şi îngrijiri asociate nevoii de a respira şi a avea o bună circulaţie
b) Nevoia de a respira şi a avea o bună circulaţie
c) Nevoia de a menţine temperatura corpului în limite normale
d) Nevoia de a elimina
e) Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a proteja tegumentele şi mucoasele
f) Nevoia de a evita pericolele

13. Urgenţele medico-chirurgicale (Sinteze) - Lucreţia Titircă;

a) Urgenţele aparatului respirator
b) Urgenţele aparatului cardiovascular
c) Urgenţele abdominale
d) Urgenţele neurologice
e) Urgenţele în pediatrie
f) Urgenţele în oftalmologie
g) Şocul
h) Traumatismele
i) Urgenţele datorate agenţilor fizici şi chimici

14. Puericultură şi pediatrie, Trifan N.Nicolae, Editura medicală.

Primar
dr.Dorin Florea

 

ATRIBUŢII PRIVIND POSTUL VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST LA COMPARTIMENTUL COORDONARE CABINETE ȘCOLAREDIN CADRUL DIRECȚIEI ȘCOLI

I. Atribuţii referitoare la identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii

1. Semnalează medicului unităţii/directorului şcolii, după caz, încălcările legislative vizând determinanţii comportamentali ai stării de sănătate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercializare în şcoli/licee).
2. Semnalează medicului unităţii/directorului unităţii de învăţământ nevoile de amenajare şi dotare a cabinetului medical.
3. Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mişcare) a organismului copiilor.
4. Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situaţiilor deficitare constatate.
5. Izolează copiii suspecţi de boli transmisibile şi anunţă urgent medicul colectivităţii, familia sau reprezentantul legal.
6. Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice faţă de contacţi şi efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecţii etc.
7. Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urină) laboratoarelor de bacteriologie şi ridică buletinele de analiză în situaţii de apariţie a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.
8. Controlează zilnic respectarea normelor de igienă şcoli, spaţiile de învăţământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere şcolare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditaţii, grupuri sanitare, spălătorii) şi de alimentaţie (bucătării şi anexele acestora, săli de mese - consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute şi aducând operativ la cunoştinţă medicului şi, după caz, conducerii unităţii deficienţele constatate.
9. Execută acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în şcoli, întocmind şi fişe de focar (prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculoză şi scabie).

II. Atribuţii privind gestionarea circuitelor funcţionale

1. Evaluează circuitele funcţionale sub supervizarea medicului şi propune acestuia măsurile necesare pentru conformarea la standardele şi normele de igienă.                                          

III. Atribuţii referitoare la verificarea respectării  reglementărilor de sănătate publică

1. Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidemice.
2. Informează medicul sau, în lipsa acestuia, directorul şcolii şi/sau reprezentanţii direcţiei de sănătate publică judeţene, asupra acestor abateri.
3. Supervizează corectarea abaterilor, în funcţie de responsabilităţile stabilite de medic.
4. Urmăreşte şi verifică colectarea/gestionarea deşeurilor medicale.

IV. Atribuţii referitoare la verificarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hranei

1. Participă la întocmirea meniurilor săptămânale şi la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentaţia elevilor.
2. Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie şi a mâncării, igiena individuală a personalului blocului alimentar şi starea de sănătate a acestuia, cu interdicţia de a presta activităţi în bucătărie pentru persoanele care prezintă febră, diaree, infecţii ale pielii, tuse cu expectoraţie, amigdalite pultacee, aducând la cunoştinţă conducerii unităţii de învăţământ aceste constatări.
3. Asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calitatea organoleptică a acestora, semnând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor.
4. Controlează zilnic proprietăţile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie şi modul de funcţionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.
5. Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din cantinele şcolare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare.

V. Atribuţii referitoare la servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective
1. Servicii curente

1.1. Gestionează, în condiţiile legii şi pe baza normelor Ministerului Sănătăţii, instrumentarul, materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi răspunde de utilizarea lor corectă.
1.2. Urmăreşte aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materialele sanitare şi cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului.
1.3. Aplică, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii, tratamentul profilactic al şcolarilor, sub supravegherea medicului colectivităţii.
1.4. Supraveghează starea de sănătate şi de igienă individuală a copiilor, iar în situaţii de urgenţă anunţă, după caz, medicul colectivităţii, serviciul de ambulanţă, conducerea unităţii de învăţământ, precum şi familiile/reprezentantul legal al elevilor.

2. Imunizări

2.1.  Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări în situaţii epidemiologice speciale.   
2.2.  Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările în situaţii epidemiologice speciale.                     
2.3.  Înregistrează imunizările efectuate în situaţii epidemiologice speciale în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări.                              
2.4. Îndeplineşte măsurile stabilite de medic pentru organizarea activităţii de imunizare în situaţii epidemiologice speciale.                 

3. Triaj epidemiologic

3.1. Efectuează triajul epidemiologic al tuturor elevilor după fiecare vacanţă, precum şi alte triaje, atunci când este cazul.
3.2. Depistează şi izolează orice boală infectocontagioasă, informând medicul despre aceasta.
3.3. Participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a elevilor suspecţi sau contacţi din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului.
3.4. Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia medicului.
3.5. Execută acţiuni antiparazitare şi antiinfecţioase în focarele din şcoli, conform normelor Ministerului Sănătăţii.
3.6. Execută acţiunile de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.

VI. Atribuţii referitoare la servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
1. Evaluarea stării de sănătate

1.1. Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de copii şi tineri arondate, conform dispoziţiilor medicului.
1.2. Participă alături de medicul colectivităţii la examinarea medicală de bilanţ a stării de sănătate a elevilor.
1.3. Efectuează somatometria în cadrul examenului medical, înscriind datele rezultate în fişele medicale.
1.4. Participă la examenul dezvoltării fizice a elevilor: somatometrie (înălţime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvenţă cardiacă, forţă musculară manuală, capacitate vitală pulmonară) şi altele, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale.
1.5. Consemnează în fişele medicale ale elevilor rezultatele examinărilor medicale de bilanţ ale stării de sănătate şi rezultatele controalelor elevilor dispensarizaţi, sub supravegherea medicului şcolii, precum şi motivările absenţelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şcolară ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică şcolară.
1.6. Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate şi şcoli profesionale.
1.7. Participă sau prezintă, după caz, în consiliile profesorale ale şcolilor o analiză anuală a stării de sănătate a elevilor.
1.8. Participă la examinarea elevilor care vor fi supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii medicale.
1.9. Colaborează la efectuarea vaccinărilor şi supraveghează apariţia reacţiilor adverse postimunizare (RAPI).
1.10. Participă la comisiile medicale de examinare a candidaţilor la concursurile de admitere în licee, şcoli profesionale, postliceale şi în unităţi de învăţământ superior.
1.11. Asigură asistenţă medicală pe perioada desfăşurării examenelor naţionale.

2. Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice

2.2. Înregistrează şi supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, consemnând în fişe rezultatele examenelor medicale, iar în registrul de evidenţă specială, datele controalelor medicale.

3. Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate

3.1. Execută activităţi de statistică sanitară prin completarea raportărilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizică şi de morbiditate (incidenţă, prevalenţă etc.).
3.2. Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare şi anuale privind activitatea cabinetului medical şcolar, calculând indicatorii de prevalenţă, incidenţă şi structură a morbidităţii.
3.3. Completează adeverinţele medicale ale elevilor care termină clasa a VIII-a, a XII-a şi ultimul an al şcolilor profesionale.

VII. Atribuţii referitoare la servicii de asigurare a stării de sănătate individuale

1. Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curente

1.1. Acordă, în limita competenţelor, la nevoie, primul ajutor elevilor din unităţile de învăţământ arondate, apelează Serviciul unic de urgenţă - 112 şi supraveghează transportul şcolarilor la unităţile sanitare.
1.2. Efectuează tratamente curente şcolarilor, la indicaţia medicului.
1.3. Supraveghează elevii izolaţi în infirmerie şi efectuează tratamentul indicat acestora de către medic.
1.4. Completează, sub supravegherea medicului colectivităţii, condica de medicamente şi de materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă.
1.5. Asigură acordarea primului ajutor în caz de urgenţe medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat/examene naţionale.

VIII. Atribuţii referitoare la servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătos - educaţia pentru    sănătate

1. Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, activităţi de educaţie pentru sănătate în rândul elevilor, al familiilor elevilor şi al cadrelor didactice.
2. Instruieşte grupele sanitare şi însoţeşte la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selecţionată.
3. Colaborează cu cadrele didactice în susţinerea lecţiilor sau a prelegerilor privind educaţia pentru sănătate a elevilor, pe clase şi, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstraţii practice.
4. Participă la lectoratele cu părinţii elevilor pe teme de educaţie pentru sănătate.
5. Desfăşoară acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lecţii şi demonstraţii de prim ajutor.
6. Participă la consiliile profesorale în care se discută şi se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învăţământ.
7. Instruieşte personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învăţământ, cazare şi de alimentaţie cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spaţiile respective.

IX. Activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale

1. Participă la instruirile pe probleme de medicină şi igienă şcolară, precum şi pe probleme sanitaro-antiepidemice, organizate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
2. Participă în perioada vacanţelor şcolare şi studenţeşti la cursuri sau instruiri profesionale.
3. Participă la programe de educaţie medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.

X. Activitatea în perioada vacanţelor şcolare

1. Definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fişele medicale şcolare, completează adeverinţele medicale pentru elevii care termină clasele a VIII-a), a XII-a şi ultimul an al şcolii profesionale şi de ucenici şi consemnează în fişele medicale ale elevilor şi studenţilor vaccinările efectuate.
2. Participă la comisiile medicale de înscriere în şcoli profesionale, postliceale şi în licee de specialitate.

XI. Alte atribuţii

1. Respectă cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă conform legislaţiei în vigoare.
2. Informează superiorii cu privire la situaţiile neprevăzute apărute la cabinet şi participă la soluţionarea acestora.
3. Îndeplineşte şi orice alte atribuţii prevăzute de lege sau primite de la şefii ierarhici în limita competenţelor.
4. Respectă legislaţia în vigoare a cabinetelor de medicină şcolară.

 

METODOLOGIE PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA A 2 POSTURI VACANTE DIN CADRUL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ DUPĂ CUM URMEAZĂ

- 2 posturi de asistent medical generalist –la Compartimentul coordonare cabinete școlare din cadrul Direcției școli

Capitolul I

Secțiunea 1: Dispoziții generale

Art. 1 În conformitate cu prevederile H.G nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, Municipiul Târgu Mureș organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de asistent medical generalist –la Compartimentul coordonare cabinete școlare din cadrul Direcției școli.

Art. 2La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice persoană care îndeplineştecondiţiile generale şicondiţiile specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

Art. 3 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinândSpaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineştecondiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiunisăvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţiasituaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Art. 4 Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fişei postului, la propunerea structurilor în al căror stat de funcţii se află funcţia vacantă, și-anume:

-  asistent medical generalist, absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, studii superioare, superioare de scurtă durată sau postliceale de specialitate; vechime în specialitatea studiilor minim 6 luni; certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România; adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România;

Secțiunea 2 : Dosarul de concurs

Art. 5 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae.

    h) dosar plic

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

    (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Secțiunea 3 : Publicitatea concursului

Art. 6

(1) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare are obligaţia să publice, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea  posturilor vacante, anunţul privind concursul în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, precum şi la sediul acesteia. Dacă autoritatea sau instituţia publică are pagină de internet, afişarea se face şi pe această pagină, la secţiunea special creată în acest scop, la adresa www.tirgumures.ro.

    (2) Anunţul de concurs va cuprinde în mod obligatoriu elementele enumerate la art. 7, alin 2, lit. a-g  din H.G nr. 286 din 23 martie 2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

(3) Informaţiile referitoare la organizarea şidesfăşurarea concursului  se menţin la locul de afişareşi, după caz, pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare până la finalizarea concursului.

    (4) Anunţul publicat în presa scrisă şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, va conţine: denumirea postului, nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul, data, ora şi locul de desfăşurare a acestuia, data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs.

    (5) Documentele aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, se transmit spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail: posturi@gov.ro.

Secțiunea 4: Comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor

Art. 7

    (1) Prin act administrativ al ordonatorului de credite al autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, până cel târziu la data publicării anunţului de concurs.

    (2) Atât comisia de concurs, cât şi comisia de soluţionare a contestaţiilor au fiecare în componenţa lor un preşedinte, 2 membri şi un secretar.

    (3) Secretarul comisiei de concurs este şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor

Art. 8

Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluţionare a contestaţiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

    a) să deţină o funcţie cel puţin egală sau echivalentă cu funcţia contractuală vacantă pentru ocuparea căreia se organizează concursul;

    b) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.

    Art. 9

    (1) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care a fost sancţionată disciplinar, iar sancţiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.

    (2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Art. 10

    Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoana care se află în următoarele situaţii:

    a) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitateaşi obiectivitatea evaluării;

    b) este soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

    c) este sau urmează să fie, în situaţia ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidaţi.

Art. 11

Comisia de concurs are următoarele atribuţii principale:

    a) selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;

   b) stabileştesubiectele pentru proba scrisă;

    c) stabileşte planul interviului şi realizează interviul;

    d) notează pentru fiecare candidat proba scrisă şi/sau proba practică şi interviul;

    e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor;

    f) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum şi raportul final al concursului.

 Art. 12

    Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

    a) soluţioneazăcontestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor şi cu privire la notarea probei scriseşi a interviului;

    b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.

Art. 13

Secretarul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:

    a) primeşte dosarele de concurs ale candidaţilor, respectiv contestaţiile;

    b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei;

    c) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi raportul concursului;

    d) asigură afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestaţii;

    e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.

CAPITOLUL II : Desfăşurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcţii contractuale

Art. 14

(1) Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant constă, în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecţia dosarelor de înscriere;

    b) proba scrisă;

    c) interviul.

 (2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţiideclaraţiadmişi la etapa precedentă.

Art. 15

(1) În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişăriianunţului pentru ocuparea  posturilor vacante.

(2) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

(3) După finalizarea selecţiei dosarelor se va încheia un proces-verbal, care va fi semnat de către toţi membrii comisiei.

Art. 16

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea "admis" sau "respins", însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului, str. P-ța Victoriei, nr. 3, precum şi pe pagina de internet a instituţiei publice, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2).

Art. 17

(1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă, modalitate stabilită de către comisia de concurs.

(3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.

(5) Comisia de concurs stabileşte subiectele şialcătuieşte seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă.

(6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmeşte minimum două seturi de subiecte care vor fi prezentate candidaţilor.

(7) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor propuse.

(8) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampilaautorităţii sau a instituţiei publice organizatoare a concursului.

(9) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele şi se afişează la locul desfăşurării concursului.

(10) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. Întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe.

Pentru posturile de asistent medical generalist testul grilă conține 20 de întrebări, din bibliografia afișată la sediul instituției, fiecare întrebare va fi notată cu 5 puncte doar dacă are răspunsul corect și complet.

(11) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţiicandidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt consideraţiabsenţi.

(12) După verificarea identităţiicandidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţiasituaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

(13) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

(14) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

(15) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.

(16) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă.

(17) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (15) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

(18) Lucrările se redactează, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui în colţul din dreapta sus, se lipeşte astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se aplică ştampilaautorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, cu excepţiasituaţiei în care există un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz în care nu mai există obligaţia sigilării lucrării.

(19) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

Art. 19

(1) În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şimotivaţiacandidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţideclaraţiadmişi la proba scrisă

(2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

    a) abilităţişicunoştinţe impuse de funcţie;

    b) capacitatea de analiză şi sinteză;

    c) motivaţia candidatului;

    d) comportamentul în situaţiile de criză;

    e) iniţiativăşi creativitate.

Art. 20

(5) Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

(6) Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

(7) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

(8) Întrebările şi răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în scris în anexa la raportul final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, şi se semnează de membrii acesteia şi de candidat.

Art. 21

Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Art. 22

(1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant.

(2) Notarea probei scrise şi a interviului, se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.

(3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepţia cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant, se corectează sigilate.

(4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare scrisă, şi se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

(5) Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaţilor se anulează şi nu se mai corectează. Menţiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.

(6) După finalizarea probei scrise, se va afișa la avizierul instituției baremul de corectare.

Art. 23

(1) În situaţia în care pentru o lucrare se înregistrează diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toţi membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs.

(2) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării.

Art. 24

(1) Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale, se desigilează.

(2) Sunt declaraţiadmişi la proba scrisă candidaţii care au obţinutminimum 50 de puncte.

Art. 25

(1) Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute şi a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu.

(2) Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare candidat, şi se notează în borderoul de notare.

(3) Sunt declaraţiadmişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Art. 26

(1) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

(2) Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal, în care se va menţiona pentru fiecare candidat punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins", prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

(4) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţiiaflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

(7) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcţii contractuale vacante se consemnează în raportul final al concursului.

Art. 27

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţiinemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scriseşi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Art. 28

(1) În situaţiacontestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

(2) În situaţiacontestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Art. 29

Comisia de soluţionare a contestaţiilor admite contestaţia, modificând rezultatul selecţiei dosarelor, respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situaţia în care:

a) candidatul îndeplineştecondiţiile pentru a participa la concurs, în situaţiacontestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor;

b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidaţilor în cadrul interviului;

c) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice;

    d) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la interviu, candidatul declarat iniţial "respins" obţine cel puţin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a interviului.

Art. 30

(1) Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:

a) candidatul nu îndeplineştecondiţiile pentru a participa la concurs;
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă
c )punctajele au fost acordate potrivit baremului din planul de interviu

(2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, imediat după soluţionareacontestaţiilor.

(3) Rezultatele finale se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 27 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii "admis" sau "respins".

Art. 31

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 32

Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

(1) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului pune la dispoziţiacandidaţilorinteresaţi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public, cu respectarea confidenţialităţii datelor care fac referire la ceilalţicandidaţi, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor, potrivit legii.

(3) Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în cadrul probei scrise a concursului, după corectarea şi notarea acesteia, în prezenţa secretarului comisiei de concurs.

Art. 33

(1) În cazul în care, de la data anunţării concursului şi până la afişarea rezultatelor finale ale acestuia, conducătorul instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se găseşte postul pentru care se organizează concursul este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şidesfăşurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. În cazul în care se constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele procedurale prevăzute de lege, desfăşurarea concursului va fi suspendată.

(2) Suspendarea se dispune de către conducătorul instituţiei publice, după o verificare prealabilă, în regim de urgenţă, a situaţiei în fapt sesizate, dacă se constată existenţa unor deficienţe în respectarea prevederilor legale.

(3) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, de către oricare dintre candidaţi sau de către orice persoană interesată.

(4) În situaţia în care, în urma verificării realizate potrivit alin. (1), se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea şidesfăşurarea concursului, acesta se desfăşoară în continuare.

Art. 34

(1) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului:

a) concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare;
b) se reia procedura de organizare şidesfăşurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi dispusă conform lit. a).

(2) În situaţia constatării necesităţii amânării concursului, autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia:

a) anunţării, prin aceleaşi mijloace de informare, a modificărilor intervenite în desfăşurarea concursului;
b) informării candidaţilor ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin orice mijloc de informare care poate fi dovedit.

Art. 35
(1) Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date.

(2) În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs după suspendare, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data prevăzută la art. 35 alin. (1).

Art. 36
(1) Candidaţiideclaraţiadmişi la concursul de ocupare a unui post vacant sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat "admis" la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de execuţie.

(4) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit la alin. (1) şi în lipsa unei înştiinţări potrivit alin. (2), postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obţinut nota finală imediat inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

buton MOL

buton BEC
lucrari stradale
buton bike track2

buton QA COVID19

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina
locuri de munca

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1085
Ieri:1341
Săptămânal:3809
Lunar:29045
Toate3283577