Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Martie 2023  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU  MUREŞ
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A   nr.  903
Din  24  aprilie  2020

privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului local municipal
Târgu Mureș  din  data de  30   aprilie  2020

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D i s p u n e :

Art.1. Ședința  ordinară  a  Consiliului local municipal Târgu Mureș  se convoacă pentru  ziua  de  joi, 30 aprilie 2020,  ora 12°°,  online, conform  documentului de convocare anexat. 

Art.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş în format  electronic.

Art.3. Proiectele  de hotărâre  înscris pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Art.4. Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș.

Art.6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

Viză de legalitate,
p. Secretar general al  Municipiului  Târgu Mureș,
Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.
Buculei Dianora-Monica


 

Anexă la Dispoziţia nr.  903/24.04.2020
a Primarului Municipiului Târgu Mureş

 

C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 903  din  24 aprilie 2020  se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 30 aprilie  2020, ora 12ºº,  online, cu următorul

PROIECT  DE  ORDINE   DE    ZI :

1. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respectiv reactualizarea amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal, pentru anul 2021.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe percepute prin Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru emiterea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice, a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică, precum și a autorizațiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2021.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2021, aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale  ce vor fi percepute de către Direcția Arhitect Șef  în anul fiscal 2021.

6. Proiect de hotărâre privind instituirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de către Direcția Arhitect Șef  în cursul anului fiscal 2020.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de Direcţia Tehnică pe anul  2021.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi  Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2021".

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilități Municipale pentru anul 2021.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Târgu Mureș cu localități din zona limitrofă a municipiului în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public.

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe speciale și amenzi pentru anul 2021, percepute prin Administrația Serelor,Parcurilor și Zonelor Verzi.

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe pentru anul 2021 percepute de către Administrația Grădinii Zoologice.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului (teren și construcție) aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș situat în Târgu Mureș str. Gheorghe Doja nr. 79.

14. Proiect de hotărâre privind modalitatea de valorificare a terenului în suprafață de 12513 mp situat pe str. Barajului, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.

15. Proiect de hotărâre privind regulamentul de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a Municipiului Târgu Mureș.

16. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic Zonal-  reconversie zonă funcțională pentru construire cădire administrativă cu spațiu comercial la parter", str. Gh. Doja nr.167, cu  regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: SC"NTL PROPERTY"SRL.

17. Proiect de hotărâre privind preluarea reţelei de  canalizare menajeră  şi a staţiei  de pompare din strada Serafim Duicu de la SC Faur Consulting IPURL şi cuprinderea în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice la 14 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului Târgu Mureș de 30 %, pentru anul 2020, la finanțarea proiectelor de investiții privind  creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe".

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici , pentru obiectivul de investiții „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Avram Iancu "

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici , pentru obiectivul de investiții „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Ion Vlasiu".

22. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a  terenului în suprafaţă de  628  mp situat pe str. Dimitrie Cantemir.

23. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a  cotei de 16/332 din suprafaţa totală 332  mp și a construcției C2, situat pe str. Iuliu Maniu, nr. 3.

24. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de  38 mp din Târgu Mureş, str. Constantin Hagi Stoian în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Cîmpean Marian Ioan şi Cîmpean Diana-Greta.

25. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de  45 mp din Târgu Mureş, str. Cotitura de Jos în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Cherteş Emil şi Chertes Domnica.

26. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a  cotei de 57/2151 din suprafaţa totală de 2151 mp a terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 193-195.

27. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafață de  996 mp din Târgu Mureș, str. Voinicenilor nr.f.nr. în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Davila Rita-Cecilia.

28. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a  terenului în suprafață de 4869 mp situat pe str. Podeni, nr. 10.

29. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a unor imobile.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2020-2021.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Administrația Creșelor.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2020, precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2020  din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos  rezultat.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării  masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului  maxim de pornire a licitației în vederea exploatării și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș.

36. Proiect de hotărâre privind interzicerea faptei persoanei de a apela la mila publicului pentru obținerea de foloase materiale prin ocuparea locurilor publice, cu afectarea imaginii și a condițiilor de mediu pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Târgu Mureș.

37. Proiect de hotărâre privind închirierea terenurilor pentru terase de alimentație publică în Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » pentru anul 2020.

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Utilități Municipale.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREȘ".

40. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea „Regulamentului de autorizare, organizare, atribuire în gestiune delegată și controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureș, aprobat prin HCLM nr. 349/2013 și modificat și completat prin HCLM nr. 392/2018.

41. Proiect de hotărâre privind eliminarea taxei de parcare pentru autoturismele cu propulsie 100% electrică și cu propulsie hibridă.

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru achiziționarea autoturismelor noi cu propulsie 100% electrică și autoturisme noi cu propulsie hibridă benzină/electrică destinate transportului public de persoane în regim de taxi din Municipiul Târgu Mureș.

43. Proiect de hotărâre privind revocarea art.10 din H.C.L.M nr.44/27.02.2020 privind aprobarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020.

44. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente, să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor  Compania Aquaserv SA, din data de 11 mai 2020.

45. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 17/22 prezentând 850 mp din suprafaţa totală de 1100 mp, a terenului situat pe str. Recoltei, nr. 8.

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș.

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2020, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș.

48. Proiect de hotărâre privind modificarea, completarea H.C.L.M  nr.86/2008 și aprobarea  Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare, eliberare a vehiculelor cu tracțiune animală,  a celor trase sau împinse cu mâna care circulă neregulamentar și a animalelor abandonate la care nu s-a putut stabili/identifica  proprietarul sau deținătorul, identificate  pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș.

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare cu Fundația Transilvană Alpha.

50. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către FARCAȘ JENICA și FARCAȘ IOAN-EUGEN  a terenului în suprafaţă de 806 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

51. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLM nr. 47 din 30 martie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de HCLM nr. 106/25. 04. 2019 și HCLM 246/26. 09. 2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice, intreprinderilor individuale, PFA-uri, asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență.

Documentele  înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş, în format fizic şi electronic.

Proiectele  de hotărâre  înscrise  pe ordinea de zi, însoţite  de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin.12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Inapoi
buton MOL

Grafic lunar colectare deseuri

buton program multianual sustinere familii

dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Covid-19

buton masuri covid19

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1070
Ieri:1487
Săptămânal:7659
Lunar:33657
Toate4531137