Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Februarie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
26272829   
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

ANUNȚ

In conformitate cu prevederile H.G. 1336/ 2022, Municipiul Târgu Mureș, cu sediul social în p-ța Victoriei, nr.3, Municipiul Târgu Mureș, jud Mureș, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, a următoarei funcții  contractuale, de execuție, vacante:

Nr. posturi Denumire post Nivelul postului Locul muncii Perioada si durata timpului de lucru Nedeterminata/ determinata
1 ingrijitor G/M Serviciul logistică – Direcția proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore / săptămână Perioadă determinată, până la întoarcerea titularului pe post

Conditii generale

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditii specifice pentru ocuparea postului:

Ingrijitor

- Minim studii generale/medii (atestată cu diploma de absolvire sau diploma de bacalaureat);

- Fara vechime in specialitatea postului;

- Probă practică și Probă interviu pentru ocuparea postului;

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

- Modelul orientativ al adeverinţei susmentionate este prevăzut în anexa nr. 2.

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

- Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;

i) curriculum vitae, model comun european.

- Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

- Documentul prevăzut la f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la f), anterior datei de susţinere a probei practice.

- Dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului limita de depunere a dosarelor.

-  În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale unitatii noatre, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la lit. b) - e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei practice, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

- Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale unitatii se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, la adresa de e-mail resurse@tirgumures.ro, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

- Nerespectarea conditiilor mai sus mentionate, conduce la respingerea candidatului.

- Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele de concurs si contestatiile se depun la Serviciul salarizare si resurse umane, sediul Primăriei Municipiului Târgu Mureș, p-ta Victoriei, nr.3, Târgu Mureș, jud Mureș, cam 85.

Proba practică si proba interviu se vor desfasura la sediul Primăriei Municipiului Târgu Mureș, p-ța Victoriei, nr.3, Târgu Mureș, jud Mureș, dupa urmatorul calendar de concurs:

Nr. crt ACTIVITATEA DATA/ORA
1 Depunerea dosarelor de concurs 17.02.2023-24.02.2023 in intervalul orar 09.00- 14.00
2 Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de concurs 27.02.2023 ora 14.00
3 Primirea eventualelor contestatii cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de concurs 28.02.2023 pana la ora 14.00
4 Afisarea rezultatelor contestatiilor selectiei dosarelor de concurs 01.03.2023 - pana la ora 14.00
5 Desfasurarea probei practice 6.03.2023 – ora 10
6 Afisarea rezultatelor la proba practică 7.03.2023 – pana la ora 14.00
7 Primirea contestatiilor la proba practică 8.03.2023 pana la ora 14.00
8 Afisarea rezultatelor contestatiilor la proba practică 9.03.2023, pana la ora 14.00
9 Desfasurarea probei interviu 10.03.2023– ora 10
10 afisarea rezultatelor la proba interviu 13.03.2023– pana in ora 10.00
11 Primirea contestatiilor la proba interviu 14.03.2023- pana la ora 10.00
12 Afisarea rezultatelor contestatiilor la proba interviu 15.03.2023
13 Comunicarea rezultatelor finale ale concursului 15.03.2023

Concursul/examenul consta in 2 probe si anume proba practică si proba interviu.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept..

Inscrierea candidatilor la concurs se va face la secretariatul comisiei de concurs pana la data de 24.02.2023, zilnic pana la orele 14,00.

Relatii suplimentare privind organizarea si desfasurarea concursului se pot obtine de la secretariatul  comisiei de concurs care va fi asigurat de Soos Erika, telefon 0265/268330- zilnic intre orele 9:00-14:00 si de pe site-ul instituției care poate fi accesat la adresa http://www.tirgumures.ro.

 

Primar
SOOS ZOLTAN

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi
buton MOL

 

buton program transport local

Grafic lunar colectare deseuri

buton program multianual sustinere familii

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1309
Ieri:911
Săptămânal:1309
Lunar:34815
Toate4991988