C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 4122 din  14 noiembrie 2017 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 23 noiembrie 2017, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

 

O R D I N E    D E    Z I :

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor art.2 din Hotărârea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș nr. 223/27.07.2017  privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice şi posturile de natură contractuală  din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureș şi din serviciile publice și a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice precum și stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali.

2. Proiect de hotărâre privind impozitele si taxele locale pe anul 2018.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2018.

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar și Registrul Agricol pe anul 2018.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2018, aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de direcţia ”Arhitect Şef” pentru anul fiscal 2018.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contravalorii serviciilor prestate de Direcţia Tehnică pe anul 2018.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate, de către Serviciul public Administraţia domeniului public, pentru anul 2018, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe pentru emiterea, completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2018.

10. Proiect de hotărâre privind cuantumul taxelor speciale pe anul 2018 percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Tîrgu Mureș.

11. Proiect de hotărâre privind contravaloarea serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2018.

12. Proiect de hotărâre privind  contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2018. 

13. Proiect de hotărâre aprobarea nivelurilor unor taxe speciale şi amenzi pe anul 2018, percepute prin Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi.

14. Proiect de hotărâre privind  stabilirea unor taxe  pentru  anul  2018 percepute de către Administraţia Grădinii Zoologice.

15. Proiect de hotărâre privind unele modificări la Statul de funcţii și Organigrama  Serviciului public administrația serelor parcurilor și zonelor verzi.

16. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.197/2007 privind aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Tîrgu Mureş.

17. Proiect de hotărâre privind trecerea cotelor din drumul în suprafaţă de 5949 mp din Tîrgu Mureş, str. Mărului, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.

18. Proiect de hotărâre privind reaprobarea co-finanţării Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin  Proiectul: “ Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş Cod SMIS 2014+ 106373” de către Municipiul Tîrgu Mureş.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. „Administrator  Imobile şi Pieţe” S.R.L. Tîrgu Mureş.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Infrastructură terenuri sintetice cu anexe funcţionale”.

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul din bugetul local denumit „SF + PT + EXEC. terenuri de sport în incinta CASM”.

22. Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru  proprietarii unor  apartamente din municipiul Tîrgu Mureş, care au fost reabilitate termic”.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării unui concurs pentru amenajare spaţii verzi de pe domeniul public din municipiul Tîrgu Mureş, în parteneriat cu societăţi comerciale cu sediul în municipiul Tîrgu Mureş.

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local Municipal Tîrgu Mureș.

25. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.8 din 28 ianuarie 2016.

26. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Rozelor în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş.

27. Proiect de hotărâre privind trecerea  unei cote de 160/13592 din  terenul în suprafaţă de 3398 mp din Tîrgu Mureş, str. Pomilor nr.2 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Muntean Ioan şi Muntean Ionela.

28. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Dealului  în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea restituirii de la S.C. Compania Aquaserv S.A. a unor mijloace fixe, scoaterea din uz şi valorificarea acestora prin casare.

30. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 379/27.11.2014 privind organigrama și statul de funcții ale Universității Cultural – Științifice Tîrgu Mureș.

31. Proiect de hotărâre privind reînnoirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalităţii.

32. Proiectul de hotărâre privind aprobarea dării acordului favorabil în vederea închirierii prin licitație publică a imobilului situat în Tîrgu Mureș str. Libertății nr. 114 de către SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mureş, în conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii nr. 22/202662/05.03.2010.

33. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de material didactic pentru creșele din municipiul Tîrgu Mureș.

34. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de material didactic pentru grădinițele din municipiul Tîrgu Mureș.

35. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a  contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2018,  datorate de persoanele vârstnice îngrijite în “Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureș”  cod serviciu social 8730CR-V-I.

36. Proiect de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 238/27.07.2017 cu privire la aprobarea tarifelor sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pe oră pentru utilităţi la închirierea sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş.

38. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea documentaţiei de   urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări şi reconformare clădire cu funcţiunea de alimentaţie publică şi construire anexe necesare funcţionării”, str. Verii, nr.55 cu regulamentul local de urbanism aferent, aprobată prin HCL nr. 44/29 septembrie 2016  proprietar - beneficiar: SC”Meeru Investment”SRL.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire casa  de locuit unifamilială” – str. 22 Decembrie 1989, nr. 126, iniţiator: Sepsi  Bela.

40. Proiectul de hotărâre privind premierea sportivei Szőcs Bernadette, medaliată cu aur la Campionatul European de tenis de masă, Luxemburg 2017.

41. Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Municipiul Tîrgu Mureş şi Parohia Romano-Catolică nr. 1 Tîrgu Mureş pentru imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Revoluţiei nr. 9.

P R I M A R
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com