R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU  MUREŞ

 

P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A   nr.  806
Din  24  martie  2020
privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș  din  data de  30   martie  2020

               

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D i s p u n e :

Art. 1.  Ședința  ordinară  a  Consiliului local municipal Târgu Mureș  se convoacă pentru  ziua  de  luni, 30 martie  2020, ora 12°°, la sediul Municipiului Târgu Mureș, camera 45, conform  documentului de convocare anexat. 

Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş în format fizic şi electronic.

Art. 3. Proiectele  de hotărâre  înscris pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Art. 4. Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

 

          P R I M A R ,
       dr. Dorin Florea

viză de legalitate,
p. Secretar general al  Municipiului  Târgu Mureș,
Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.
Buculei Dianora-Monica

 

 

 

C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 806 din 24 martie 2020  se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc luni, 30 martie 2020, ora 12ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea suspendării  taxelor prevăzute de H.C.L.M. nr. 106/25.04.2019 și H.C.L.M. nr. 246/26.09.2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență și reducerea acestora în perioada următoare acesteia.

2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea termenului limită de depunere a solicitărilor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local a Programelor/proiectelor/acţiunilor culturale pentru anul 2020.

3. Proiect de hotărâre  privind  mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente, să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor  Compania Aquaserv SA, din data de 02 aprilie 2020.

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii continuităţii serviciului de salubrizare, de către actualul operator de pe raza municipiului Târgu Mureş, pe perioada stării de urgenţă.

5. Proiect de hotărâre privind înființarea Autorității de autorizare a municipiului Târgu Mureș în vederea eliberării licențelor de traseu, aprobarea Regulamentului de acordare a licențelor de traseu în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Administrarea Domeniului Public.

Documentele  înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş, în format fizic şi electronic.

Proiectele  de hotărâre  înscrise  pe ordinea de zi, însoţite  de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin.12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

                                              

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com