R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU  MUREŞ
P R I M A R

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 965
din 19  mai  2020

privind convocarea Ședinței  extraordinare online  a Consiliului local municipal
Târgu Mureș  din  data de  21  mai  2020

 

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D i s p u n e :

Art. 1. Ședința  extraordinară online  a  Consiliului local municipal Târgu Mureș  se convoacă pentru  ziua  de  joi, 21 mai 2020, ora 12°°, la sediul Municipiului Târgu Mureș, camera 45, conform  documentului de convocare anexat.

Art. 2.Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş în format electronic.

Art. 3.Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionat, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 4.Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

p. Secretar general al  Municipiului  Târgu Mureș,
Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.
Buculei Dianora-Monica


 

Anexă la Dispoziţia nr.  965 /19.05.2020
a Primarului Municipiului Târgu Mureş

 

C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 965 din 19 mai 2020  se convoacă şedinţa extraordinară online a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 21 mai 2020, ora 12ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul

PROIECT DE   ORDINE   DE   ZI :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020.

2. Proiect de hotărâre modificarea art.3 din H.C.L. nr. 53 din 30 martie 2020, referitoare la luarea unor măsuri pentru prevenirea şi răspândirea COVID-19.

Documentele  înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  online sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş, în format  electronic.

Cu privire la proiectele de hotărâre  menţionate,  se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com