Mărime text:

 

 

-1 post de referent – Compartimentul comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială

Condiții specifice:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
- vechime în specialitate minim 3 ani și 6 luni

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Direcției de asistență socială Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr.9 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.
 Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiului Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3 și va consta din:

- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

- 27 mai 2019 - ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 29 mai 2019 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 30 mai 2019 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 31 mai 2019 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 31 mai 2019 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 03 iunie 2019 – ora 12 - proba scrisă
- 04 iunie 2019 -  ora 12 - rezultatul probei scrise
- 05 iunie 2019 – ora 12 - contestații privind proba scrise
- 06 iunie 2019 – ora 12 – soluționarea contestațiilor
- 06 iunie 2019 -  ora 12 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 07 iunie 2019 – ora 12 – interviu
- 10 iunie 2019 – ora 12 - rezultatul interviului
- 11 iunie 2019 – ora 12 - contestații privind interviul
- 12 iunie 2019 – ora 12 – soluționarea contestațiilor
- 12 iunie 2019 - ora 12 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 12 iunie 2019 – ora 12 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de asistență socială Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr.9, la secretarul comisiei de concurs, telefon 0365-430859.

Director executiv
Maier Mihaela

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  postului vacant de referent la Compartimentul comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială din cadrul Direcției asistență socială Târgu Mureș

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice , cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Director executiv
Maier Mihaela

 

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319062506510.pdf)4. Rezultat concurs[ ]370 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319061108220.pdf)3. Rezultat interviu[ ]205 Kb
Download-ează acest fișier (rezultat.pdf)2. Rezultat proba scrisa[ ]249 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319052909590.pdf)1. Dosare admise[ ]273 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com