- 1 post de inspector de specialitate – Biroul administrativ și desfacere

o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice
o vechime în specialitate minim 5 ani

- 1 post de inspector de specialitate – Biroul amenajare peisagistică și spații verzi

o studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice
o vechime în specialitate minim 5 ani
o permis de conducere cat. B

- 1 post de muncitor - Formația II parcuri

o studii generale/medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul agricol sau curs de calificare în meseria de lucrător în cultura plantelor
o vechime minim 5 ani 

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiul Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Târgu Mureş (proba scrisă)/sediul Serviciului public Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi, str. Prutului, nr.24 (proba practică) și va consta din:

- Proba scrisă/practică
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
- 10 iunie 2019 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 12 iunie 2019 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 13 iunie 2019 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 14 iunie 2019 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 14 iunie 2019 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 18 iunie 2019 – ora 10 - proba scrisă/practică
- 19 iunie 2019 -  ora 10 - rezultatul probei scrise/practice
- 20 iunie 2019 – ora 10 - contestații privind proba scrisă/practică
- 21 iunie 2019 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 21 iunie 2019 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 24 iunie 2019 – ora 10 – interviu
- 25 iunie 2019 – ora 10 - rezultatul interviului
- 26 iunie 2019 – ora 10 - contestații privind interviul
- 27 iunie 2019 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 27 iunie 2019 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 27 iunie 2019 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

B I B L I O G R A F I E
Pentru ocuparea postului de inspector de specialitate la Biroul Administrativ şi Desfacere, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Public Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi:

1. Constituţia României, republicată în M.O. nr.763/2003
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr.123/2007
3. Legea nr.477/2004 – Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice , publicată în M.O. nr.1105/2004
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public(M.O. nr. 663/2001) cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr.319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în M.O. nr.646/2006
6. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în M.O. nr. 390/2016
7. Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, publicată în M.O. nr. 764/2009
8. H.C.L. nr.197/2007 – modificată şi completată – privind aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din Municipiul Tg-Mureş
9. Legea contabilităţii nr. 82/1991 actualizata 2018

 

B I B L I O G R A F I E
Pentru ocuparea postului de inspector de specialitate la  Biroul Amenajare Peisagistică şi Control Spaţii Verzi, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Public Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi

1. Constituţia României, republicată în M.O. nr.763/2003
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale , republicată în M.O. nr.123/2007
3. Legea nr.477/2004 – Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice , publicată în M.O. nr.1105/2004
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public(M.O. nr. 663/2001) cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr.319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în M.O. nr.646/2006
6. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în M.O. nr. 290/2016
7. Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor publicată în M.O. nr. 764/2009
8. H.C.L. nr.197/2007 – modificată şi completată – privind aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din Municipiul Tg-Mureş publicată în M.O. nr. 151/2007
9. Codului Silvic, Legea nr.46/2008 (modificată prin Legea 230/2018) publicată în M.O. nr. 611/2015
10.  Legea 287/2009 actualizată – Legea Codului civil,- Proprietatea publică, Regimul juridic al administrarii bunurilor, Răspunderea civilă, Contracte, Garanții, publicat in M.O. nr. 505/2011
11.  Legea 554/2004 actualizată – Legea contenciosului administrativ, publicat in M.O. nr. 1154/2004

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com