-1 post de șef serviciu – Centrul de zi Rozmarin

Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor sociale ( psihologie)
- experiență minim 5 ani în funcții administrative sau manageriale

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr.9 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea
Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr.9 și va consta din:

- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

- 05 august 2019 - ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 07 august 2019 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 08 august 2019 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 09 august 2019 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 09 august 2019 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 12 august 2019 – ora 10 - proba scrisă
- 13 august 2019 -  ora 10 - rezultatul probei scrise
- 14 august 2019 – ora 10 - contestații privind proba scrise
- 16 august 2019 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 16 august 2019 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 19 august 2019 – ora 10 – interviu
- 20 august 2019 – ora 10 - rezultatul interviului
- 21 august 2019 – ora 10 - contestații privind interviul
- 22 august 2019 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 22 august 2019 - ora 10 -  comunicarea rezultatelor la contestații
- 22 august 2019 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja nr.9, la secretarul comisiei de concurs, telefon 0365-430859, int.110.

Director Executiv
Maier Mihaela

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu la Centrul de zi Rozmarin din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș

1. Constituția României *** Republicată;
2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 197/2012, privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.272/2004 *** Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, cu modificările şi completările ulterioare

Director Executiv
Maier Mihaela

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com