MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

În temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacantă la Compartiment implementare proiecte cu finanțare internațională din cadrul Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională

- 1 post de inspector de specialitate –temporar vacant - la Compartiment implementare proiecte cu finanțare internațională

Condiții specifice:

 studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești

 vechime în specialitatea studiilor: 10 ani

Constituie avantaj:

 experiența în implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile,

 cunoașterea unei limbi de circulație internațională : limba engleză.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Târgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

• curriculum vitae. Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 are capacitate deplină de exerciţiu;

 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul  se va organiza la sediul Municipiul Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Târgu Mureş  și va consta din:

- Proba scrisă

- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

- 15 iulie  2021 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 16 iulie 2021– ora – 12 -  selecția dosarelor
- 19 iulie 2021 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 20 iulie 2021 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 20 iulie 2021 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 22 iulie 2021 – ora 10 - proba scrisă
- 23 iulie 2021 -  ora 10 - rezultatul probei scrise
- 26 iulie 2021 – ora 10 - contestații privind proba scrisă
- 27 iulie 2021 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 27 iulie 2021 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 28 iulie 2021 – ora 10 – interviu
- 29 iulie 2021 – ora 10 - rezultatul interviului
- 30 iulie 2021 – ora 10 - contestații privind interviul
- 02 august 2021 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 02 august 2021 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 02 august 2021 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

 

Primar
SOÓS ZOLTÁN 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com