MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ
SERVICIUL PUBLIC ECOLOGIE, PEISAGISTICA ȘI SALUBRIZARE URBANA

În temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante

-  1 post de inspector de specialitate la Biroul de Amenajare Peisagistică și Control Spații Verzi
Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență  profil horticultură

- vechime în specialitate: minim 1 an

- cunoștințe operare în programele: AUTOCAD, ARCHICAD, LUMION, ARBORI SONIC 3D

- permis de conducere cat. B

-  1 post de inspector de specialitate la Biroul de Amenajare Peisagistică și Control Spații Verzi
Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență  profil horticultură

- vechime în specialitate: minim 5 ani

- permis de conducere cat. B

-  1 post de inspector de specialitate la Biroul de Amenajare Peisagistică și Control Spații Verzi
Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență  profil horticultură

- vechime în specialitate: minim 1 an

-  1 post de inspector de specialitate la Serviciul Financiar – Contabil, Resurse Umane și Administrativ
Condiții specifice:

- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență 

- vechime în specialitate: minim 10 ani

- curs specializare în resurse umane

-  1 post de inspector de specialitate la Serviciul Financiar – Contabil, Resurse Umane și Administrativ
Condiții specifice:

- studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență  

- vechime în specialitate: minim 2 ani

- curs de specializare/perfecționare în achiziții publice

- experiență minim 1 an în domeniul achizițiilor publice

- 1 post de inspector de specialitate la Serviciul Financiar – Contabil, Resurse Umane și Administrativ
Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență  în specializarea informatică

- vechime în specialitate: minim 3 ani

- 1 post de consilier juridic la Serviciul Financiar – Contabil, Resurse Umane și Administrativ
Condiții specifice:

- studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licență 

- vechime în specialitate: minim 10 ani

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, str. Prutului nr. 29 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 are capacitate deplină de exerciţiu;

 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, str. Prutului,  nr. 29, va consta din:

- Probă scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

- 10 decembrie  2021 - ora 12.00 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 14 decembrie 2021   - ora  12.00 -  selecția dosarelor
- 15 decembrie 2021   - ora 12.00  - contestații privind selecția dosarelor
- 16 decembrie 2021   - ora 12.00 - soluționarea contestațiilor
- 16 decembrie 2021   - ora 12.00 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 17 decembrie 2021 - ora 10.00 - probă scrisă
- 20 decembrie 2021  -  ora 10.00 - rezultatul probei scrise
- 21 decembrie 2021   - ora 10.00 - contestații privind proba scrisă
- 22 decembrie 2021   - ora 10.00 - soluționarea contestațiilor
- 22 decembrie 2021   - ora 10.00 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 23 decembrie 2021  - ora 10.00 - interviu
- 24 decembrie 2021   - ora 10.00 - rezultatul interviului
- 27 decembrie 2021   - ora 10.00 - contestații privind interviul
- 28 decembrie 2021   - ora 10.00 - soluționarea contestațiilor
- 28 decembrie 2021  -  ora 10.00 - comunicarea rezultatelor la contestații
- 28 decembrie 2021  -  ora 10.00 -  rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, str. Prutului nr. 29, telefon 0365-424416.

 

Director,
Daniel Lajos

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com