ANUNȚ

Condițiile generale sunt cele prevăzute la art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

-  1 post de muncitor la Formația de Întreținere și Transport (perioadă nedeterminată)

Cerinţe:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul electrotehnic
- certificat  de calificare în meseria de electrician
- vechime în specialitate: minim 5 ani

-  1 post de muncitor la Formația II Parcuri (perioadă nedeterminată)

Cerinţe:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul agroindustrial
- vechime în muncă: minim 5 ani

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, str. Prutului nr. 29 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

• curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

 are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 are capacitate deplină de exerciţiu;

 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, str. Prutului,  nr. 29, va consta din:

- Probă practică
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

- 26 mai  2022 - ora 12.00 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 30 mai 2022   - ora  12.00 -  selecția dosarelor
- 31 mai  2022   - ora 12.00  - contestații privind selecția dosarelor
- 02 iunie 2022   - ora 12.00 - soluționarea contestațiilor
- 02 iunie  2022   - ora 12.00 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 03 iunie  2022  - ora 10.00 - probă practică
- 06 iunie  2022   -  ora 10.00 - rezultatul probei practice
- 07 iunie  2022   - ora 10.00 - contestații privind proba practică
- 08 iunie 2022   - ora 10.00 - soluționarea contestațiilor
- 08 iunie 2022   - ora 10.00 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 09 iunie 2022  - ora 10.00 - interviu
- 10 iunie 2022   - ora 10.00 - rezultatul interviului
- 14 iunie 2022   - ora 10.00 - contestații privind interviul
- 15 iunie 2022   - ora 10.00 - soluționarea contestațiilor
- 15 iunie 2022  -  ora 10.00 - comunicarea rezultatelor la contestații
- 15 iunie 2022  -  ora 10.00 -  rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, str. Prutului nr. 29, telefon 0365-424416.

 

Director,
Daniel Lajos

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com