Buletinul informativ

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constituie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.*

Art. 5. (1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice.

   - Lista legilor care reglementeaza activitatea instituției

b)Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

   - Organigrama
   - Regulament de Organizare și Funcționare
   - Program de functionare
   - Program de audiente

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice si ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;

   - Primar
   - Viceprimari
   - Secretar

   - Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice potrivit legii nr. 544/2001: Hârșan Florentina

d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail.

   - Coordonate

e) Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

   - Buget
   - Bilanț

f) Programele și strategiile proprii;

   - Proiecte, strategii, plan actiune

g) Lista cuprinzând documentele de interes public;

   - Lista documente

h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

  - Lista documente
  - Îndrumător informații publice
  - Model tip cerere

i) modalitățile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Legea nr. 544/2001 privind privind liberul acces la informaţiile de interes public
ART. 32
  In cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
ART. 33
  Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.
ART. 34
  (1) Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
  (2) În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, după caz, va menţiona măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii.
ART. 35
  (1) Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecărei autorităţi sau instituţii publice se constituie o comisie de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.
  (2) Comisia de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public va avea următoarele responsabilităţi:
  a) primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;
  b) efectuează cercetarea administrativă;
  c) stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este intemeiata sau nu;
  d) în cazul în care reclamaţia este intemeiata, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate. In cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplina a autorităţii sau instituţiei publice, care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii;
  e) redactează şi trimite răspunsul solicitantului.
ART. 36
  (1) În condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului.
  (2) Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

   - Model reclamatie 1
   - Model reclamatie 2

 

* Rapoarte anuale aici.

 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com