Mărime text:

 

 

Az alábbiakban teljes egészében közöljük a 2019. június 27-i 200-as számú helyi tanácsi határozatot, amely a Marosvásárhely közgazdálkodási, takarítási és higiéniai, valamint városszépítési szabályainak meghatározására és tiszteletben tartására vonatkozik.

Jelen határozattal visszavonják a 20/2008, a 353/2009, a 188/2010, a 265/2010, a 389/2010 és a 129/2011 számú határozatokat, az utótagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikkely:

(1) A város lakói kötelesek megfelelően kezelni és megőrizni azon ingatlanok tisztaságát, amelyekben laknak, vagy amelyekben tevékenységeiket folytatják, de úgyszintén az ingatlanokhoz tartozó övezetekét is: udvarok, kertek, járdák, zöldövezetek, utcák, sétányok, stb., de ide tartoznak a kerítések, kapuk, épületek homlokzatai, melyeket bármilyen cím alatt használnak – tulajdonosok, adminisztrátorok vagy bérlők.

(2) A közhasznú társaságok, kereskedelmi társaságok és közintézmények a jelen törvény érvénybe lépésétől számított 10 napon belül kijelölik azokat a személyeket, akik majd felelni fognak az általuk adminisztrált ingatlanok tisztaságáért és jó kezeléséért.

(3) Egyes ingatlanok, közvetlen kezelése révén, a jelen határozat értelmében ide sorolható a Locativ R.T. ügykezelésében alatt álló egyes övezetek adminisztrálása bérlői minőségben, vagy más olyan egységeké is, amelyek székhelyekként, termelői, raktár illetve kereskedelmi helyiségekként stb. használt helyiségekkel rendelkeznek.

(4) Az ingatlanok tulajdonosai, adminisztrátorai és bérlői, valamint a fenti bekezdéseknek megfelelően kijelölt személyek, felelnek a kerítések és épületek homlokzatainak megjavításáért illetve felújításáért, betartva a Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal Főépítésze által megszabott urbanisztikai szabályokat, a jóváhagyott helyi tanácsi határozatok alapján.

2. cikkely: Az ingatlanok tulajdonosai, adminisztrátorai és bérlői, valamint a közhasznú társaságok, kereskedelmi társaságok és közintézmények vezetősége által az 1. cikkelynek megfelelően kinevezett személyek, kötelesek biztosítani azon hidak kidugaszolását, sáncok, lejtők, járdák, nem korszerűsített utcák és zöldövezetek  takarítását, amelyek azon ingatlanok övezetéhez tartoznak, amelyekben laknak, székhelyük van, vagy közvetlen módon adminisztrálják.

(1)  A több lakó által használt ingatlanok esetében, összeállítanak egy táblázatot ezek hetenkénti illetve havonkénti beosztására vonatkozóan, ami a jelen melléklet által megszabott kötelességek betartását illeti. A táblázatot a lakó-/tulajdonos társulás elnöke illetve adminisztrátora, vagy az ingatlan törzskönyvét vezető lakó függeszti ki jól látható helyre.

(2) Azon ingatlanok esetében, ahol a földszinti helyiséget intézmények, gazdasági egységek, közhasznú társaságok, kereskedelmi egységek vagy ezek egységei foglalják el, az ingatlan előtti járda- illetve nem korszerűsített utcarész takarítását az ingatlanban tevékenységet folytatóknak kell biztosítaniuk. A városbeli, korszerűsített utcák burkolatának takarítását, a köztisztasági munkálatokkal foglalkozó és megbízott gazdasági egység végzi, a Polgármesteri Hivatallal megkötött szolgáltatásnyújtási szerződések alapján.

II. FEJEZET

A KÖZTISZTASÁGRA, A VÁROS ESZTÉTIKAI JELLEGÉNEK MEGŐRZÉSÉRE, AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉRE ÉS A KÖZCSEND FENNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ NORMÁK

3. cikkely: A fizikai és jogi személyek kötelesek kifizetni a hulladék-gyűjtés és –elszállítás ellenértékét.

4. cikkely: A lakók udvaráról származó háztartási hulladékokat, valamint a járdák letakarításából származó szemetet jó állapotban levő és lezárt fém illetve műanyag konténerekbe kell összegyűjteni és tárolni, a fedél nélküli és túlhasznált konténerek használata nem megengedett.

(1) A szemetes konténereket/kukákat az ingatlanokban illetve az udvarokon kell tartani, és csak 2 órával a háztartási hulladékok gyűjtési programjába foglalt időpont előtt kell a kapu kijárathoz illetve az ingatlan kijárata mellé szállítani.

5. cikkely:  A tömbházakból származó háztartási hulladékokat, az erre kijelölt sajátos helyeken tárolják (betonplatformok, a rekeszek belsejében, földalatti tárolókban), ahonnan a köztisztasági munkálatok elvégzésével megbízott gazdasági egységek elszállítják, a szolgáltatási szerződéshez csatolt táblázatnak megfelelően.

(1) A lakó/tulajdonosi társulások kötelesek tisztaságot tartani a társulás területén, beleértve a szemetes kukák, eurókonténerek környékét és tárolási helyeit (fülkék, platformok), amelyeket havonta mosni és fertőtleníteni kell, a köztisztasági operátor feladataként. 

(2) A fülkéket, platformokat és földalatti konténereket ugyanolyan körülmények között tartják karban a lakó/tulajdonosi társulások, mint az előző bekezdés esetében.

(3) A rossz állapotban lévő szemetesek lecserélése eurókukákra és eurókonténerekre, valamint a rekeszek és platformok javítása a lakó/tulajdonosi társulások, illetve a köztisztasági operátor kötelessége.

(4) Azon társaságok, amelyek gondozásában vannak a város területén levő közparkolók, amelyekért illetéket igényelnek, kötelesek fenntartani a gondozásukban levő helyeken a mindennapi tisztaságot, és szemételszállítási szerződést kötni Marosvásárhely Municípiummal.

6. cikkely: A lakó-/tulajdonosi társulásokhoz tartozó zöldövezetek takarításából illetve karbantartásából származó növényi eredetű hulladékokat, valamint az építkezések során felgyűlt hulladékokat külön tárolják és elszállítják 48 órán belül, a hulladékok semlegesítésével megbízott kereskedelmi egység irányába intézett megrendelés alapján.

(1) Azok a jogi és fizikai személyek, amelyek javítási és átrendezési munkálatokat végeznek a tömbházakban – munkálatok, amelyek nem igényelnek építkezési engedélyt –, kötelesek, hogy a munkálatok elkezdése előtt a munkálatok jellegéről és időtartamáról írásban értesítsék azt a tulajdonosi társulást, amelyhez tartoznak.

(2) A villamos és elektronikai berendezéseket a Köztisztasági és Hóeltakarítási Szolgálat – Környezetvédelmi, rovarirtási és rágcsálóirtási részlege által megszabott helyre, illetve az ilyen jellegű hulladékokat begyűjtő kereskedelmi központokba szállítják és ott tárolják.

7. cikkely: Azok a fizikai és jogi személyek, akik építkezési munkálatokat végeznek, kötelesek, hogy a munkálatok elkezdése előtt, előkészítsenek egy teret a közutakra való kijáratnál, a felszerelések, gépek sártól való megtisztítása érdekében, hogy elkerüljék az úttest beszennyezését.

(1) Az építkezési anyagokat, illetve a bontásból származó anyagokat nem lehet a város közterületén tárolni, csak a köztisztasági operátortól bérbevett speciális konténerekben, a törvényes illetékeknek kifizetésével előzetesen kibocsátott engedély alapján, valamint a környék gyalogos forgalmának biztosításával.

(2) Azok a fizikai és jogi személyek, amelyek homlokzatjavítási, -rendezési és -felújítási munkálatokat végeznek, ott, ahol a munkálatok elvégzéséhez állvány felállítására van szükség, kötelesek védőhálót erősíteni az épületek homlokzatához, hogy megóvják a járókelőket, helyet biztosítsanak a gyalogos forgalomnak, valamint előzetesen beszerezzék a közterület elfoglalásához szükséges engedélyt és kifizessék a vonatkozó illetékeket.

(3) A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal keretén belül működő szakszolgálatok által kibocsátott törési engedélyek haszonélvezői kötelesek, a javítási munkálatokkal beilleszkedni a hivatal által megszabott határidőbe, valamint eleget tenni a megszabott feltételeknek, abban az esetben, ha a munkálatokat nem fejezik be időben, vagy azokat nem végzik el megfelelőképpen, az érvényben levő törvényes előírásoknak megfelelően pénzbírsággal sújthatók.

(4)  Mindazon munkálatok haszonélvezői, amelyek hatással vannak Marosvásárhely közterületeire, kötelesek megfelelő módon megjelölni a munkálatok végrehajtásának helyét, speciális körülhatároló jelekkel, a gyalogos- és járműforgalom biztonságának biztosítása érdekében.

(5) A közhasznú javak tulajdonosai: víz-, csatorna-, villanyhálózatok, földgáz-, telefon-, optikai huzal stb., kötelesek karbantartani ezen hálózatokat úgy, hogy azok ne befolyásolják a gyalogos-, illetve a járműforgalom biztonságát.

8. cikkely: Tilos:

(1) Rögtönzött növényi eredetű, valamint épületek lebontásából származó háztartásihulladék-lerakatok létrehozása és karbantartása. A kihágást elkövető személyeknek az alábbi illetékeket vetik ki: közterület-foglalás, a megsemmisítási, gyűjtési és szállítási szolgáltatás ellenértéke.

(2) Bármely hulladéknak a város területén való elégetése.

(3) A lakótömbházak melletti konténerekben és eurókukákban, illetve az útszéli szemeteskukákban bármely típusú hulladék tárolása jogi személyek, valamint az egyéni lakásokban lakó természetes személyek által.

(4) Vegyi anyagoknak járdára, vízlevezető árokba, árokba és útszélre való ürítése vagy seprése.

(5) Bármilyen típusú hulladéknak más, nem a szabványosított tárolókba vagy az egyes felhasználó-kategóriák számára kijelölt helyen való elhajítása vagy tárolása.

(6) Az utcai szemeteskukák tartalmának kiborítása, illetve azok megrongálása.

(7) A Marosvásárhely municípium területén lévő gyűjtőpontok hulladéktárolóiban való bármilyen jellegű beavatkozás (guberálás), akár süllyesztett, akár felszíni hulladéktárolók esetében,  valamint  ezek bármilyen jellegű szállítási eszközzel történő szállítása, attól függetlenül, hogy ezen szállítási eszközök homologáltak vagy nincsenek homologálva, illetve kézimunkával készültek nem engedélyezett fizikai/jogi személyek által.

(8) Tilos bármilyen gazdasági tevékenységnek az elkezdése jogi és fizikai személyek számára, hulladéktároló-hely előzetes kialakítása nélkül, ami a működési engedély felfüggesztését vonja maga után.

9. cikkely: A köztisztasági operátorok kötelezettségei:

(1) Az utak és járdák takarításából származó hulladékokat kizárólag a Marosvásárhely Municípium által meghatározott helyen tárolhatják, valamint a gyűjtést követő legtöbb 4 órán belül az engedélyezett hulladékgyűjtő-helyre szállítsák.

(2) A háztartási-hulladékot az utcai szemeteskukákban tárolja.

(3) Tartsa tiszteletben a háztartásihulladék-elszállítási programot, a Marosvásárhelyi Municípium által meghatározott ütemterv szerint.

10. cikkely: Bármely típusú egészségügyi egység tevékenységéből származó hulladék megsemmisítése kizárólag az engedélyezett krematóriumokban lehetséges.

11. cikkely: Az ingatlanok tulajdonosai, adminisztrátorai és bérlői kötelesek hótól és jégtől tisztán tartani a járdákat, tetőzeteket, teraszokat stb., valamint kitakarítani a vízlevezető árkokat.

(2) A havat az útszélre, a járdaszegélytől 30 centiméterre kell seperni, szabadon hagyva a csatornák vízlevezető helyeit, illetve a járműforgalom akadályozása nélkül.

12. cikkely: Az Aquaserv RT szükség szerint, de legalább évi két alkalommal – tavasszal és ősszel – biztosítja az úthálózat folyóvíz-elvezető vezetékeinek kitisztítását.

13. cikkely: A municípium köztisztaságának fenntartása érdekében elhatárolják azokat az övezeteket, amelyekben tilos állatok tartása és nevelése, az alábbiak szerint:

a) Tilos az állatok tartása és felnevelése, a házőrző- és díszállatok kivételével (legtöbb 2 állat – kutyák/macskák esetén, amelyek zavaró tényezők lehetnek a zaj és a szag miatt) a szabadidős övezetekben, valamint az összes tömbházakban és a hozzájuk tartozó övezetekben, az ingatlan tulajdonosainak vagy lakóinak többségi beleegyezése nélkül, amely mellé kötelezően be kell iktatni azon szomszédok beleegyezését, akiket közös fal /vízszintesen vagy függőlegesen/ választ el az előzőektől.

Azon természetes személyek, akik házőrző kutyákat, ölebeket vagy vadászkutyákat birtokolnak, kötelesek a szomszédok előzetes beleegyezését megszerezni.

Azon természetes személyekre, akik törvényes tulajdonosai egy lakásnak egyéni udvarokon belül, az előbbi bekezdés előírásai nem vonatkoznak.

b) Tilos állatok tartása és nevelése, kivéve az őrző- és díszállatokat, a municípium központi részében, amelyet az alábbi utcák határolnak körül: Mărăşeşti tér, Kinizsi Pál utca, Sinaia u., Corvin Mátyás, Tamás Ernő u., Bőség u., Tudor Vladimirescu u., Liviu Rebreanu u., Dorobanţilor u., Állomás tér, Dózsa Gy. u., Arató u., 1918. December 1. út, Papiu Ilarian u., Somos u., Szegfű u., Nyár u., Erdő átjáró, Vár sétány, Mihai Viteazul u., N. Grigorescu u., Köztársaság tér.

c) Tilos bármilyen állat tartása és nevelése a közintézmények által elfoglalt ingatlanokban, kivéve a díszhalakat.

d) Tilos a közterülethez tartozó területeken bármiféle ól vagy ketrec készítése és fenntartása, illetve olyan helyiségekben, ahol emberi fogyasztásra szánt élelmiszert állítanak elő, tárolnak, illetve értékesítenek.

e) Tilos bevinni kutyát előadótermekbe, szabadidő- és sportterületekre, játszóterekre, kivéve a kizárólag arra a célra berendezetteket, strandokra, kereskedelmi egységekbe és más középületbe.

f) Tilos állatokat vagy madarakat nyilvános helyeken, illetve több lakó által közösen használt udvaron szabadon vagy felügyelet nélkül hagyni, az illető lakók beleegyezése nélkül.

g) Tilos ölebeknek a megyei jogú város köz- és magánterületén (sétányok, aszfalt, járdák, parkok stb.) póráz nélküli sétáltatása, valamint anélkül, hogy a négylábú gazdája ne rendelkezzen az ürülékek eltakarításához szükséges felszereléssel.

h) Tilos galambok tartása és felnevelése tömbházakban a lakótársulás beleegyezése, valamint a megfelelő higiéniai feltételek biztosítása nélkül.

i) Tilos galambok vagy más, vadon élő madarak etetése Marosvásárhely municípium közterületén, erkélyeken vagy az ablakpárkányokon, amennyiben ez kedvezőtlenül befolyásolja az ingatlan, illetve a közterület tisztaságának állapotát.

14. cikkely: Azokon a helyeken, ahol engedélyezett állatok tartása, valamint pajták, disznóólak, tyúkketrecek fenntartása, azokat legkevesebb 10 méterre kell építeni a lakóházak ajtóitól és ablakaitól, illetve közutaktól és 500 méterre a kollektív lakásoktól (2 állatnál több tartása esetén). Tulajdonosaik kötelesek naponta lemosni és tisztítani, valamint időszakosan fertőtleníteni azokat.

15. cikkely: A megyei jogú város köztisztasága és külalakja fenntartása, valamint a csendháborítás elkerülése érdekében:

(1) Tilos ruhák, zöldségek, járművek vagy egyéb tárgy tisztítása vagy mosása, állatok tisztítása vagy itatása, illetve tárgyaknak közkutaknál és -forrásoknál való tárolása, azok környékének szennyezése, mindezt kizárólag az arra kijelölt helyen lehet elvégezni.

(2) Az épületekkel ellátott vagy anélküli belterületek tulajdonosai kötelesek bekeríteni és karbantartani a területeket.

(3) 1. pontja Tilos ruhák szárítása ablakban és erkélyen a korlátnál nagyobb magasságban, illetve súlyos vagy terebélyes tárgyak raktározása az erkély tábláján, valamint az épületek homlokzatára, ablakokba vagy erkélyekre cserepes virágokon kívül bármely más tárgy helyezése, amely rontaná a város képét.

2. pontja Az épületek külső felén elhelyezett virágok öntözésekor vigyázni kell, hogy ne folyjon a víz az épületre vagy a járókelőkre.

3. pontja Tilos bármi tárgyat kirázni vagy kidobni az ablakon vagy az erkélyen.

4. pontja Tilos a város közterületén szőnyeget porolni.

(4) Tilos latrinák elhelyezése a város övezetében, kivéve az ökoillemhelyeket.

(5) 1. pontja 22-06 óra között tilos a csendháborítás, a lakásokban és a lakótömbházak közelében vagy a helyiségekben levő kereskedelmi társaságok egységeiben kifejtett zajos tevékenység révén (hangoskodás, vokális vagy hangszeres zene, munkagépek, háztartási gépek üzemeltetése, áruellátás stb.), a csendóra idején a rádió-, tévé-, magnó- és más készüléket olyan hangerőn szabad használni, amely nem zavarja a szomszédokat.

2. pontja A nap többi órájában a fentemlített tevékenységeket szokványos körülmények között fejthetik ki, elkerülve mindenféle kihágást.

3. pontja Tilos belső égésű homlokrakodók használata a lakóövezetekben levő kereskedelmi egységek ellátása érdekében.

4. pontja A riasztóval ellátott járművek tulajdonosai kötelesek intézkedni, hogy azok működése ne okozzon csendháborítást.

(6) Tilos természetes és jogi személyek által a municípium területén átfolyó vizekbe bármiféle anyag és hulladék hajítása.

(7) Tilos bármilyen típusú személyautónak a köz- és magánterületen való javítása és tisztítása, kivételt képez a kerékcsere és a szélvédőknek hótól való megtakarítása.

(8) Tilos az élelmiszer-termékeknek a piacokon kívül engedély nélküli mozgóárusítása.

(9) Tilos bármilyen állat levágása közterületen. Az állatokat magángazdaságokban (kivéve a felnőtt szarvasmarhákat) és az engedélyezett egységekben lehet levágni.

16. cikkely: Az ingatlantulajdonosok és a lakó-/tulajdonosi társulások kötelesek intézkedéseket hozni az illető ingatlanok fertőtlenítésére és rágcsálóirtásra.

17. cikkely: Az ingatlanokban levő kutakat és vízaknákat le kell fedni és megfelelő állapotban tartani, a balesetek és a vízszennyezés elkerülése érdekében.

18. cikkely: Az ingatlanok tulajdonosai és adminisztrátorai kötelesek intézkedéseket hozni az esővíz elvezetése érdekében, vízlefolyók szerelésével, valamint időszakos javításával és takarításával.

III. FEJEZET
A KÖZMŰHÁLÓZATOK, UTAK, UTCÁK ÉS MÁS KOMMUNIKÁCIÓS UTAK KARBANTARTÁSÁRA ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ NORMÁK

 

19. cikkely: A víz- és csatornahálózatok ésszerű használata érdekében a lakóknak, az egységekért felelő személyeknek és a tulajdonosi/lakótársulásoknak a következő kötelezettségeik vannak:

a) Intézkedéseket hoznak az épületekben levő víz- és csatornahálózatok karbantartására és javítására, amelyeket használnak, vagy amely tulajdonukat képezi. A fenti műveleteket a meghibásodás bekövetkezte után azonnal elvégzik, tiszteletben tartva a felhatalmazott személyek által meghatározott határidőt.  

b) Ne károsítsák a külső berendezéseket.  

c) A víz- és csatorna-berendezéseket a közös hálózathoz közvetlenül vagy a meglévő berendezések meghosszabbítása révén csakis az Aquaserv Rt. előzetes jóváhagyásával végezhet, valamint a munkálatokra engedélyezett szerelőkkel.

d) Biztosítsanak szabad utat az Aquaserv R.T. alkalmazottainak a tulajdonukban vagy használatukban levő ingatlanokbeli víz- és csatornavezetékek ellenőrzésére.

(2) A fentebb előírt kötelezettségek az egységek vezetőit, illetve az azok által kijelölt alkalmazottakat terheli, az illető egységben levő ivóvíz- és csatornavezetékeket illetően, valamint a lakó-/tulajdonosi társulások felhatalmazottjait, illetve az ingatlanok közös használatában levő víz- és csatorna-berendezésekért felelő személyeket.

20. cikkely Az úthálózatok alatti vezetékek javítási munkálataiban szakosodott egységek kötelesek visszaállítani az illető felületet eredeti állapotába, a meghatározott feltételek között.

(1) Ez irányban az új munkálatokra a közterület-kezelő igazgatóságtól (S.P.A.D.P.) feltörési engedélyt igényelnek, míg a vezetékeken történt meghibásodásokat 24 órán belül írásban közlik.

(2) A haszonélvező, a kivitelezővel együtt felel a feltört felületek megfelelő karbantartásáért, az újrakészítést követő 2 évig.

(3) A november 15. – március 15. közötti időszakban kérésre nem bocsátanak ki feltörési engedélyt, mindössze speciális esetekben.

21. cikkely: Tilos:

(1) Közterületen (piacok, utcák, járdák, parkok, zöldövezetek stb.) járművek karosszériájának vagy más részeinek, illetve építőanyagoknak (előre gyártott elemek, csövek stb.) elhagyása.

(2) a) Nyájaknak és csordáknak a megyei jogú város piacain és utcáin való átvonultatása. A vágóhídra vagy hizlaldákba szánt állatokat járművön kell szállítani.

b) Takarmánnyal vagy bármely más anyaggal megrakott bármilyen típusú járművel/homologált járművel való közlekedés, melyek a földön tárgyakat vontatnak, kerekeiken és karosszériájukon sárlerakódás van, vagy melyekből a közlekedés biztonságát veszélyeztető termékek, anyagok, anyagkeverékek folynak, valamint az ürülékgyűjtő zsákok hiánya a szekérvontatásra használt állatok esetében, vagy anyagkeverékre alkalmas zsákok hiánya, melyek kockázati tényezőt jelentenek a környezetre.

c) A megyei jogú város közútjain fogazott kerekű, védősáv nélküli járművekkel való közlekedés.

d) Bitumenbevonatú utcákon és sétányokon olyan járművekkel való közlekedés, amelyekre nem szereltek gumiabroncsot, valamint gumiabroncs nélküli állatvontatású szekerekkel.

e) Föld és építőanyag-törmelék szállítása mást, mint a kommunális gazdálkodási szervek és a rendőrség által meghatározott útszakaszokon.

(3) 1. pontja Állatvontatású szekereknek közutakon való közlekedése rendszámtábla nélkül.

2. pontja A forgalomba írás alól mentesült járművekkel és amelyeknek tulajdonosai marosvásárhelyi állandó lakhellyel rendelkeznek, közutakon való közlekedés, rendszámtábla nélkül.

3. pontja Bármilyen típusú járműnek járdán való megállása, állomásozása és parkolása, kivéve a megfelelően megjelölt parkolókat, a legkevesebb 1 méteres gyalogossáv tiszteletben tartásával.

(4) 1. pontja Anyagszállításra használt bármilyen járműnek járdán való állomásozása, még akkor is, ha ez a művelet a jármű rakodásának könnyítését szolgálja, a törvényes előírásoknak megfelelően történik.

2. pontja Az 1,5 tonnánál kisebb súlyú járműveket a közterület-kezelő igazgatóság (SPADP), valamint a rendőrségi szervek által meghatározott közutakhoz tartozó járdákon két kerékkel parkolhatnak, amelyeket a gazdasági egység megfelelően megjelöl. 

3. pontja A 3,5 tonnánál nagyobb súlyú járműveket és gépeket Marosvásárhely municípium köz- és magánterületén, kivételt képeznek az erre a célra kialakított területek.      

(5) 1. pontja Áruszállító járműveknek, autóbuszoknak és maxitaxi járműveknek közterületen való parkolása és állomásozása, kivételt képeznek az erre a célra kialakított területek.

2. pontja Tilos bármilyen kereskedelmi jármű, haszonjármű és szeméyszállító jármű – mérettől függetlenül – parkolása, kivételt képeznek a saját célra használt és magántulajdont képezők.

(6) A gazdasági egységek árufeltöltése a meghatározott program tiszteletben nem tartásával. Ez kihágásnak minősül és a törvényes előírásoknak, valamint az erre vonatkozó helyi tanácsi határozatoknak megfelelően bírságolják.

(7) Az épületek udvaraiba, intézményekbe, tanintézetekbe, parkolókba, kereskedelmi és szabadidős övezetekbe, piacokra, kórházi egységekbe, valamint egyéb nyilvános helyre való bejárat elzárása (akadályozása) bármilyen típusú járművel.

(8) 1. pontja A közúti jelzőrendszerek, villanyrendőrök és világítótestek megrongálása vagy elköltöztetetése más helyre.

2. pontja Tilos Marosvásárhely megyei jogú város köz- és magánterületén levő díszítő elemek és városi bútorzat (szobrok, padok, asztalok, pannók, mozgópultok, várakozóhelyek stb.) megrongálása vagy elköltöztetetése más helyre, illetve nem rendeltetésszerű használata.

(9) Tilos a szeszes italok fogyasztása és a dohányzás a játszótereken.

 

IV. FEJEZET
A GAZDASÁGI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ NORMÁK

22. cikkely: Bárminemű terméknek és árunak mozgópulton, sátorban, mozgóárusítással és akciós kiárusítással való értékesítése, a helyhatóság által jóváhagyott események keretében, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervei által meghatározott helyeken és eszközökkel, a gazdasági egységek kötelesek állandó jelleggel tisztán tartani az övezetet, ahol tevékenységüket kifejtik.

23. cikkely: Használt tárgyaknak polgárok általi eladása és vétele kizárólag az engedélyezett régiségvásárokon, a leszögezett napokon, illetve engedélyezett bizományikban lehetséges.

24. cikkely: Élelmiszeripari termékek árusítása kizárólag piacokon vagy a törvény értelmében engedélyezett kereskedelmi helyiségekben lehetséges.

25. cikkely: Szabadfoglalkozású tevékenységeknek saját lakásban való gyakorlása kizárólag a II. fejezet 15. cikkelye, 5. bekezdésének 2. pontja előírásainak tiszteletben tartásával lehetséges.

26. cikkely:

(1) A gazdasági egységes kötelesek az ingatlan homlokzatára cégtáblát helyezni, amelyben tevékenységüket folytatják.

(2) A gazdasági egységek cégtáblát és reklámokat csakis az engedély előzetes megszerzése függeszthetnek ki, a jóváhagyott grafikai feltételekben és színezetben.

(3) Reklámeszközök mindössze a reklámozási illeték kifizetési után és a jóváhagyott helyeken lehetséges, tilos a világítóoszlopokra, épületekre stb. való rögzítés.

27. cikkely: Tilos megakadályozni vagy kivonni magukat az ellenőrzés alól az engedélyezett ellenőrző szervek bejutásának megakadályozásával, illetve az igényelt dokumentumok és iratok be nem mutatásával.

(1) A gazdasági egységek kötelesek megjelenni az ellenőrző szervek által meghatározott helyen, napon és órában.

28. cikkely: A gazdasági egységek, intézmények és jogi személyek a háztartási hulladék gyűjtésére eurókukákkal kell rendelkezzenek.

(1) A gazdasági egységek tevékenységéből származó bármely jellegű hulladékok gyűjtése és raktározása eurókonténerekben történik, mivel tilos más tartályok (gyűjtődobozok, más csomagolások) használata.

V. FEJEZET
KIHÁGÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS BÍRSÁGOLÁSA.
ÓVÁSI MÓDOZATOK

29. cikkely: A jelen melléklet I-V. fejezeteiben meghatározott előírások tiszteletben nem tartása kihágásnak minősül, az azokat elkövető fizikai és jogi személyeket bírságolják, az alábbiak szerint:

I. FEJEZET 1. cikkely - 2. cikkely 50 - 300 lej
II. FEJEZET 3. cikkely – 7. cikkely 100 - 500 lej
  7. cikkely 1. bekezdés 1000 - 2000 lej
  7. cikkely 2. bekezdés 500 - 700 lej
  7. cikkely 3. bekezdés 1000 - 1500 lej
  8. cikkely 1. bekezdés 200 - 2000 lej
  8. cikkely 2., 3., 4., 6., 7,. 8. bekezdések 100 - 300 lej
  8. cikkely 5. bekezdés 2400 - 2500 lej
  9. cikkely –18. cikkely 100 - 500 lej
  13. cikkely 500 - 1000 lej
III. FEJEZET 19. cikkely –21. cikkely 1, 3, 6, 7, 8 bek. 100 - 500 lej
  21. cikkely 2. bekezdés 1000 - 2000 lej
a jármű/haszonjármű vezetőjére vetik ki
  21. cikkely 2. bekezdés,
a, c és d betűk
1000 - 2000 lej
  21. cikkely 4. bekezdés 1. és 2. pontja 100 - 500 lej
  21. cikkely 4. bekezdés,
3. pontja
100 - 1000 lej
  21. cikkely 5. bekezdés,
1, 3, 4. pontja
100 - 500 lej
  21. cikkely 5. bekezdés, 2. pontja 100 - 1000 lej
  21. cikkely,
7, 8, 9 bek.
1000 - 2000 lej
IV. FEJEZET 22. cikkely – 26. cikkely,
1. és 2. ek.
100 - 400 lej
  26. cikkely, 3. bek.,
27. cikkely, 28. cikkely 1. bek.
100 - 1000 lej
300 - 500 lej
  28. cikkely 2. bek. 1000 - 1500 lej

 

(1) Ismételt kihágások esetében, amelyeket ugyanaz a szabálysértő követ el 6 hónap alatt, a fenti pénzbírságokat megkétszerezik, a 8. cikkely 1. bekezdése által előírtakon kívül, amely 2500 lejre módosul.

30. cikkely:  A kihágás tárgyát képező termékeket és tárgyakat, illetve – egyes esetekben – azokat, amelyeket a kihágás elkövetéséhez használtak fel, a 2/2001-es számú kormányrendelet értelmében elkobozzák, ha az elkobzás nem ütközik valamely speciális törvénybe.

31. cikkely: A köz- és magánterületet ért konkrét kártalanításokat minden alkalommal esetenként határozzák meg, figyelembe véve a kár helyrehozásához szükséges munkálatok helyzetét.

32. cikkely: Mind a jogi, mind a fizikai személyek kötelesek bemutatni az ellenőrző szerveknek az azonosítási dokumentumokat.

33. cikkely: A ténymegállapító ügynökök bírságolási joggal rendelkeznek, a kihágást megállapító jegyzőkönyv révén, bírságot szabnak meg, valamint eseteként, a jóváhagyott tarifák alapján meghatározzák a kártalanítást, s elrendelik a kihágás tárgyát képező javak illetve termékek elkobzásának törvényes intézkedéseit, amelyet a kiállított jegyzőkönyvbe iktatnak.

34. cikkely: A kihágást megállapító jegyzőkönyv ellen annak közlését követő 15 napon lehet benyújtani óvást.

34'. cikkely: A kihágást elkövető a büntetés felét kell kifizesse, ha a ténymegállapítási és a bírságolási irat közlését követő 15 napon belül fizet.

Az óvást a jegyzőkönyvvel együtt azon szervnél kell benyújtani, amelynek a ténymegállapító ügynök is tagja, s amely orvoslási javaslattal továbbítja az illetékes szervnek.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com