DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE


Declarațiile fiscale, cererile și documentele justificative scanate anexate, pot fi transmise și prin e-mail la adresele: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. (pentru persoane fizice) și Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. (pentru persoane juridice), cu respectarea prevederilor art. 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.


Serviciul impozite și taxe persoane fizice

 Formulare facilități fiscale


Notificare
(pdf) (doc)

Cerere anulare majorări
(pdf) (doc)

 Formulare tipizate taxa specială de salubrizare


Anexa 1 - Declarație fiscală taxa specială salubrizare utilizatori casnici
(pdf) (doc)

Anexa 2 - Declarație fiscală taxa specială salubrizare PF PJ clădiri închiriate persoanelor juridice
(pdf) (doc)

Anexa 3 - Declarație fiscală taxa specială salubrizare PJ clădiri închiriate persoanelor fizice
(pdf) (doc)

Anexa 4 - Declarație fiscală taxa specială salubrizare utilizatori non casnici
(pdf) (doc)

Anexa 5 - Declarație fiscală rectificativă utilizatori casnici
(pdf) (doc)

Anexa 6 - Declarație fiscală rectificativă PF PJ clădiri închiriate persoanelor juridice
(pdf) (doc)

Anexa 7 - Declarație fiscală rectificativă PJ clădiri închiriate persoanelor fizice
(pdf) (doc)

 Stabilirea impozitului/taxei pe cladiri rezidentiale


- Declaratie cladiri pentru stabilirea impozitului pe cladiri – persoane fizice – Model 2016 ITL-001
- Anexa nr. 105 la – Declaraţia fiscală - Model 2016 ITL 001(pentru rezidenţii din state membre UE care deţin clădiri în România); Codul de Identificare Fiscala  obtinut de la Administratia Finantelor Publice
-act de identitate proprietari sau in cazul imputernicitilor ( imputernicire noatriala si copie carte de identitate)
- act de dobandire original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de mostenire, de schimb, convenţie, act de adjudecare, inchiriere, concesiune, folosinţă,  etc., după  caz);
- extras de carte funciară
- în cazul clădirilor nou construite sau la care s-au efectuat lucrări de modernizate, extindere sau reamenajare) se mai depun în copie: schitele cladirii pe nivele, plan de situatie, certificat de urbanism, autorizaţia de construire, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor din autorizaţia de construire si declaraţia cu valoarea reala a lucrărilor;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul

 Stabilirea impozitului/taxei pe cladiri nerezidentiale și mixte


- declaratie fiscala – Model 2016 ITL-001
- raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat, conform standardelor de evaluare la data intocmirii evaluarii, care reflectă valoarea impozabila a clădirii, la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă sau contract de vanzare vanzare-cumparare daca cladirea a fost dobandita in ultimii cinci ani sau procesul verbal de receptie in cazul cladirilor nou construite in ultimii cinci ani
-act de identitate proprietari sau in cazul imputernicitilor (imputernicire notariala si copie carte de identitate)
- extras de carte funciară, in cazul in care raportul nu contine acest document
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Scoaterea din evidenta fiscala cladiri


- cerere privind scoaterea din evidența fiscală
- act de identitate proprietari sau in cazul imputernicitilor ( imputernicire noatriala si copie carte de identitate)
- act de înstrăinare - original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, după caz);
- in caz de demolare totală sau parţială se mai depun în copie: autorizaţia de demolare, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor prevăzute în autorizaţia de demolare;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Scutire/reducere impozit cladiri cazul efectuarii renovarii fatadelor


Documente necesare pentru scutirea/ reducerea de la plata impozitului pe clădiri privind creşterea calităţii arhitectural ambientale a clădirilor
Pentru scutirea/reducerea de la plata impozitului pe cladiri in conditiile prevazute de legea nr.153/2011 coroborat cu Regulamentul privind masuri de crestere a calitatii arhitectural ambientale a cladirilor adoptat prin HCL 16/20.12.2012 , ale art.286 alin.(9) din Legea 571/2003 si HCL 120/26.03.2013, se depun individual, de catre fiecare contribuabil urmatoarele documente:
 a) cererea prin care se solicită scutirea/reducerea la plata impozitului pe clădire (sa fie mentionat nr. telefon);
 b) extras de carte funciară pentru informare, actualizat pentru imobil
 c) autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii sau avizul tehnic prealabil al Arhitectului Şef;
 d) procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie prevazute de programul multianual si proiectul tehnic de specialitate;
 e)declaratie pe propria raspundere ca lucrarile de interventie efectuate pentru cresterea calitatii arhitectural ambientale s-au facut exclusiv pe cheltuiala proprie a proprietarului
 f) documentele de achizitie a lucrarii.
 j) copie dupa actul de identitate (buletin/carte identitate).

Nota: „Scutirea se menţine în cazul soţului/soţiei supravieţuitor pentru cota sa de proprietate şi în cazul moştenitorilor legali. Moştenitorii legali trebuie să prezinte după caz, certificate de moştenitor, dacă succesiunea a fost dezbătută sau certificate de calitate de moştenitor. În cazul înstrăinării imobilului, reducerea/scutirea impozitului pe clădiri nu se mai acordă noului proprietar.” Cererea de scutire se repinge daca procesul verbal de receptie este emis inainte de data intrarii in vigoare a HCL 120 adica 26.03.2013.

 Scutire/reducere impozit cladiri in cazul cresterii perf. energetice


Pentru scutirea/reducerea de la plata impozitului pe clădiri în condiţiile prevăzute de art. 226 alin (8) si (9) din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal, punctul 220 din H.G. 44/2004 si HCL 120/26.03.2013, se depun individual, de către fiecare contribuabil următoarele documente:
  a) cererea prin care se solicită scutirea/reducerea la plata impozitului pe clădire (să fie menţionat şi număr de telefon);
  b) extras de carte funciară pentru informare, actualizat pentru imobil
  c) autorizaţia pentru executarea lucrărilor de intervenţie, emisă în condiţiile legii sau avizul tehnic prealabil al Arhitectului Şef;
  d) certificatul de performanţă energetică însoţit de fotografii/alt document legal emis în baza auditului energetic din care să rezulte clasa de performanţă energetică la care se încadreaza imobilul după efectuarea lucrărilor de reabilitare, în care sunt precizate măsurile de intervenţie realizate pentru reabilitarea termică;
  e) documentele de achiziţie a lucrării şi a materialelor folosite în vederea realizării creşterii performanţei energetice a clădirii/apartamentului;
  f) în cazul instalării de capacităţi de producere a energiei pentru consum propriu, se vor prezenta, în copie, pe lângă documentele de achiziţie a materialelor şi a lucrărilor de montare, şi documentele însoţitoare ale instalaţiilor, cu specificaţii tehnice (în cazul instalaţiilor de producere a energiei termice care folosesc masa vegetală-brichete, peleţi, deşeuri lemnoase, rumeguş, etc. - se vor prezenta documente din care să rezulte un randament mai mare de 70 %). De asemenea se vor prezenta fotografii cu instalaţia montată şi funcţională;
  g) procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în raportul de audit energetic;
  h) adeverinţă eliberată de asociaţia de proprietari, din care să rezulte că proprietarul imobilului a susţinut financiar executarea lucrărilor care s-au executat pe cheltuiala proprie;
  i) declaraţie pe propria răspundere de unde să rezulte destinaţia de locuinţă a clădirii, cu certificarea asociaţiei de proprietari.
  j) copie dupa actul de identitate (buletin/carte identitate).
Nota: „Scutirea se menţine în cazul soţului/soţiei supravieţuitor pentru cota sa de proprietate şi în cazul moştenitorilor legali. Moştenitorii legali trebuie să prezinte după caz, certificate de moştenitor, dacă succesiunea a fost dezbătută sau certificate de calitate de moştenitor. În cazul înstrăinării imobilului, reducerea/scutirea impozitului pe clădiri nu se mai acordă noului proprietar.” Cererea de scutire se repinge daca procesul verbal de receptie este emis inainte de data intrarii in vigoare a HCL 120 adica 26.03.2013.

 Stabilirea impozitului/taxei pe teren


Declarare teren pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice
- Declaraţia fiscală - Model 2016 ITL 003;
- act de identitate proprietari sau in cazul imputernicitilor ( imputernicire noatriala si copie carte de identitate)
- anexa nr. 106, la declaratia fiscala - model ITL 003 pentru stabilirea impozitului pe teren-persoane fizice, pentru rezidentii din alte state membre ale Uniunii Europene care dobandesc proprietatea unui bun imobil in Romania, Codul de Identificare Fiscala  obtinut de la Administratia Finantelor Publice
- act de dobândire - original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, acte de administrare, inchiriere, concesiune, folosinţă, acte de divizare, acte de fuziune, după caz);
- extras de carte funciară;
- dovada inregistrarii la Registrul agricol in cazul in care terenul este extravilan, sau este intravilan cu alta categorie de folosinta decat curti-constructii
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Scoaterea din evidenta fiscala la înstrăinare teren


- cerere privind scoaterea din evidenta fiscala
- act de identitate proprietari sau in cazul imputernicitilor ( imputernicire noatriala si copie carte de identitate)
- act de înstrăinare - original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, acte de administrare, inchiriere, concesiune, folosinţă, acte de divizare, acte de fuziune, etc. – după caz);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport


- Declaratie fiscala pentru stabilirea mijloacelor de transport  persoane fizice-  Model 2016 ITL 005;
- act de identitate proprietari sau in cazul imputernicitilor ( imputernicire noatriala si copie carte de identitate)
- act de dobândire - original si copie (factura, contract de vanzare-cumparare, act de donatie, certificat de mostenitor, contract de leasing, act de adjudecare etc.);-5 exemplare
- carte de identitate - original si copie;
- copie dupa certificatul fiscal de la vanzator in cazul in care nu se dobandeste in baza contractului de vanzare- cumparare
- în cazul în care sunt documente în alta limba decat limba româna, se va prezenta şi traducere autorizată;
- numar de inregistrare din Registru de Evidenta a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii, inscris pe actul de instrainare de catre Primaria unde isi are domiciliul vanzatorul
- proces-verbal de predare primire a mijlocului de transport, în cazul leasingului;
- atestat tehnic emis de Registrul Auto Roman, pentru vehicule inregistrate
- copie talon pentru vehiculele inregistrate (se va depune ulterior declararii);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport lente


- Declaraţie fiscală – Anexa 12B;
- act de dobândire - original sicopie (factura, contract de vanzare-cumparare, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare etc.);
- documentulvehiculului - original sicopie;
- în cazul în care sunt documente in alta limba decat limba româna, se va prezenta şi traducere autorizată;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport pe apa


- declarare mijloace de transport pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport pe apă– persoane fizice
- declaraţie fiscală - Model 2016 ITL 007;
- act de dobândire - original si copie (factura, contract de vanzare-cumparare, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare etc.);
- documentul vehiculului - original si copie;
- copie certificat de atestare fiscala eliberat pe numele vanzatorului
- în cazul în care sunt documente in alta limba decat limba româna, se va prezenta şi traducere autorizată;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Scoaterea din evidenta fiscala a mijloacelor de transport


- declarare înstrăinare/casare mijloace de transport pentru scoaterea din evidenta fiscală – persoane fizice
- declaraţie fiscala de scoatere din evidenta - Model 2016 ITL 016;
- act de înstrăinare - original si copie (factura, 5 exemplare in original al contractului de vanzare-cumparare model 2016 ITL 054, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare, act de dezmembrare, raport de casare, dovada  radierii din circulatie etc.);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Declarare taxă pentru afisaj in scop de reclama si publicitate


- declaratie fiscală - Model 2016 ITL 015;
- copie Autorizaţie de Construire;
- copie a desenului afisajului sau structurii de afisaj (cu dimensiunile);
- memoriu tehnic;
- factură de achiziţie, contract de închiriere, contract de comodat, după caz - copie;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Eliberare certificat de atestare fiscala


- Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si altevenituri la bugetul local pentru persoane fizice - Model 2016 ITL 010;
- in cazul eliberarii pe loc se achita taxa de urgenta in valoare de 17 lei - la ghişeele Serviciului de Stabilire, ÎncasareTaxe şi Impozite Persoane Fizice sau prin ordin de plata (in acest caz se va anexa in copie ordinul de plata cu viza bancii sau extrasul de cont)
- împuternicire, delegaţie
- In cazul in care se cere certificat fiscal pentru dezbaterea succesiunii : certificatul de deces  ; actul doveditor al calitatii de mostenitor (certificat de nastere, casatorie, etc.)
- act de identitate - copie.

 Cerere compensare


- cerere de compensare - model ITL 058;
- documentul/documentele de plata la care se face referire in cererea de compensare - copie;
- act de identitate - copie

 Cerere restituire


- cerere de restituire – model ITL 059
- documente de plata la care se face referire in cererea de restituire;
- act de identitate - copie.

Serviciul impozite și taxe persoane juridice

 Formulare facilități fiscale


Notificare
(pdf) (doc)

Cerere anulare majorări
(pdf) (doc)

 Înregistrare in evidenta fiscala


Sunt necesare urmatoarele documente:
- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (original şi copie
- Inregistrarea la grefa Tribunalului – pentru asociatii, fundatii, ONG, etc.

 Stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridice


- Declaraţie fiscală - Model 2016 ITL 002
- act de dobândire - original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, acte de administrare, inchiriere, concesiune, folosinţă, acte de divizare, acte de fuziune, etc. după caz);
- registrul jurnal listat din programul contabil, cuprinzând nota contabila cu înregistrarea în contabilitate;
- balanţă contabilă aferenta lunii in cauza;
- în cazul clădirilor nou-construite sau la care s-au efectuat lucrări de modernizate, extindere sau reamenajare) se mai depun în copie: autorizaţia de construire, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor din autorizaţia de construire si declaraţia cu valoarea reala a lucrărilor;
- extras de carte funciară – dacă se deţine;
- Anexa nr. 2 la - Declaraţie fiscală - Model 2016 ITL 002 (pentru rezidenţii din state membre UE care deţin clădiri în România);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Reevaluarea clădirilor


- Raport de reevaluare intocmit de un evaluator autorizat, conform standardelor de evaluare la data intocmirii evaluarii, care reflectă valoarea impozabila a clădirii, la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă, şi nu se înregistrează în evidenţele contabile
- Declaraţie fiscală -Model 2016 ITL 002
- Balanta contabila de verificare a lunii decembrie
- Registru imobilizari la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referinţă.

 Scoaterea din evidenţa fiscală clădiri


- Declaraţie fiscala -Model 2016 ITL 002 – pentru instrainare;
- act de înstrăinare - original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, după caz);
- in caz de demolare totală sau parţială se depun în copie: autorizaţia de demolare, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor prevăzute în autorizaţia de demolare;
- registrul jurnal listat din programul contabil, cuprinzând nota contabila privind descarcarea din contabilitate;
- balanţă contabilă aferenta lunii in cauza;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Stabilirea impozitului/taxei pe teren


- Declaraţie fiscală -Model 2016 ITL 004;
- act de dobândire - original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, acte de administrare, inchiriere, concesiune, folosinţă, acte de divizare, acte de fuziune, după caz, etc.);
- plan de situaţie;
- schiţă cu suprafeţele ocupate la sol de clădire;
- extras de carte funciară – daca se detine;
- dovada inregistrarii la Registrul agricol in cazul in care terenul este extravilan, sau este situate in intravilan, avand alta categorie de folosinta decat curti-constructii
- Act de acceptare emis de Administratia Domeniului Public in cazul garajelor amplasate pe domeniul public
- Anexa nr. 4 la Declaraţia fiscală - Model 2016 ITL 004 (rezidenţii din state membre UE care deţin teren în România);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Scoaterea din evidenţa fiscală la înstrăinare teren


- Declaraţie fiscala - Model 2016 ITL 004 pt.instrainare;
- act de înstrăinare - original si copie (contract de vânzare-cumparare, de donaţie, de schimb, de leasing financiar, convenţie, act de adjudecare, acte de administrare, inchiriere, concesiune, folosinţă, acte de divizare, acte de fuziune, etc. - după caz);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport 


- Declaraţie fiscală - Model 2016 ITL 005;
- act de dobândire - original si copie (factura, contract de vanzare-cumparare, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare etc.);
- carte de identitate - original si copie;
- în cazul în care sunt documente în alta limba decat limba româna, se va prezenta şi traducere autorizată;
- copie certificat de atestare fiscala eliberat pe numele vanzatorului
- numar de inregistrare din Registru de Evidenta a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii, inscris pe actul de instrainare de catre Primaria unde isi are sediul/domiciliu vanzatorul
- proces-verbal de predare primire a mijlocului de transport, în cazul leasingului;
- atestat tehnic emis de Registrul Auto Roman, pentru vehicule inregistrate
- copie talon pentru vehiculele inregistrate (se va depune ulterior declararii);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Stab. imp. mijl. transp. marfă cu masa tot. autoriz. peste 12 tone


- Declaraţie fiscală - Model 2016 ITL 006
- act de dobândire - original si copie (factura, contract de vanzare-cumparare, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare etc.);
- carte de identitate - original si copie;
- copie certificat de atestare fiscala eliberat pe numele vanzatorului
- numar de inregistrare din Registru de Evidenta a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii, inscris pe actul de instrainare de catre Primaria unde isi are sediul/domiciliu vanzatorul
- adeverinţă emisa de Registrul Auto Roman cu privire la sistemul de suspensie, dacă este pneumatic;
- în cazul în care sunt documente in alta limba decat limba româna, se va prezenta şi traducere autorizată;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul

 Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport lente


- Declaraţie fiscală – Anexa 12B;
- act de dobândire - original si copie (factura, contract de vanzare-cumparare, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare etc.);
- documentul vehiculului - original si copie;
- în cazul în care sunt documente in alta limba decat limba româna, se va prezenta şi traducere autorizată;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport pe apă


- Declaraţie fiscală - Model 2016 ITL 007;
- act de dobândire - original si copie (factura, contract de vanzare-cumparare, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare etc.);
- documentul vehiculului - original si copie;
- copie certificat de atestare fiscala eliberat pe numele vanzatorului
- în cazul în care sunt documente in alta limba decat limba româna, se va prezenta şi traducere autorizată;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Scoaterea din evidenţa fiscală a mijloacelor de transport


- Declaraţie fiscala de scoatere din evidenta - Model 2016 ITL 016;
- act de înstrăinare - original si 4 copii (factura, act de donatie, contract de leasing, act de adjudecare, act de dezmembrare, act de casare, dovada radierii din circulatie, etc.);
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Vizare bilete spectacole 


- Cerere vizare bilete spectacol
- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
- factura tiparire bilete – copie;
- copie contract de sponsorizare, donatie (unde este cazul)
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Declarare impozit pe spectacole


- Decont impozit pe spectacole - Model 2016 ITL 017;
- biletele ramase nevândute, cotoarele biletelor vândute.
- termen de depunere în data de 10 a lunii următoare organizării spectacolului.

 Declarare taxă pentru serviciile de reclamă şi publicitate


- Declaratie fiscală - Model 2016 ITL 014
- Contract prestari servicii
- Facturi lunare
- Copiile se certifică pentru conformitate cu originalul
- termen de depunere: lunar pana in data de 10 pentru luna anterioara.

 Declarare taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate


- Declaratie fiscală - Model 2016 ITL 015;
- copie Autorizaţie de Construire;
- copie a schitei afisajului sau structurii de afisaj (cu dimensiunile);
- memoriu tehnic;
- factură de achiziţie, contract de închiriere, contract de comodat, după caz - copie;
- copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

 Obţinere certificat de atestare fiscală


- Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice - Model 2016 ITL 012;
- taxa pentru eliberarea certificatului - se achita la ghişeele Serviciului de Stabilire, Încasare Taxe şi Impozite Persoane Juridice sau prin ordin de plata (in acest caz se va anexa in copie ordinul de plata cu viza bancii sau extrasul de cont)
- împuternicire, delegaţie
- act de identitate - copie.

 Cerere compensare


- Cerere de compensare - ITL 058;
- documentul/documentele de plata la care se face referire in cererea de compensare - copie;

 Cerere restituire


- Cerere de restituire - ITL 059;
- documente de plata la care se face referire in cererea de restituire;
- act de identitate - copie.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com